Difference between revisions of "Wylie:Zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
Line 4: Line 4:
 
|title = [[zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs]].
 
|title = [[zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople =
 +
|lineagedata =
 
|author = [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]].
 
|author = [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 24: Line 26:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
 
|notes = As with the other texts in this volume where this issue has come up, I've changed Lodro Thaye to a redactor and put mkhyen brtse;i dbang po as the author for this text. This is a little tricky b/c, though mkhyen brste'i dbang po is the source for this teaching, it looks like Kongtrul was the one who wrote it down in the form we see here. This needs to be checked.  
 
|notes = As with the other texts in this volume where this issue has come up, I've changed Lodro Thaye to a redactor and put mkhyen brtse;i dbang po as the author for this text. This is a little tricky b/c, though mkhyen brste'i dbang po is the source for this teaching, it looks like Kongtrul was the one who wrote it down in the form we see here. This needs to be checked.  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Liturgy/Instruction manual
 
|topic = Liturgy/Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 33: Line 37:
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས༎ ༎</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: @#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs//_//<br>
+
Wylie: @#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//_//<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 70: Line 74:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས༎ ༎
+
:*Line 1: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎
:::@#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs//_//
+
:::@#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//_//
 
:*Left side print: ན ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
 
:*Left side print: ན ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
 
::: na khrid gcig yig
 
::: na khrid gcig yig
Line 120: Line 124:
 
'''Author:''' [[many+dzu g+ho Sha]]
 
'''Author:''' [[many+dzu g+ho Sha]]
  
'''Translator:'''  
+
'''Translator:''' None given
  
'''Scribe:'''  
+
'''Scribe:''' None given
  
 
'''Redactor:''' [[yon tan rgya mtsho]]
 
'''Redactor:''' [[yon tan rgya mtsho]]
 +
 +
'''People associated with this text:''' None given
 +
 +
'''Text Lineage:''' None given
 +
  
 
[[Category: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]][[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]][[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 19:29, 27 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//_//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ - many+dzu g+ho Sha

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy/Instruction manual

khrid yig - su kha chos drug

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//_//
  • Left side print: ན ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
na khrid gcig yig
  • Right side print: 297

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: na khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་
Left: su kha chos drug
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 013

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 297-313

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 9a4

Total # of pages (Western): 17

Total # of pages (Tibetan): 9 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཆོས་ཚུལ་འདི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་ནོད་པའི་ཚེ། མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་དཔོན་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། བླ་མའི་ཤལ་ལུང་ཟིན་ཐུན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བྲིས་ཤིང་། ཡིག་རྙིང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཀྱང་ཚང་བར་འདུས་གསལ་གྱི་ཁུལ་དུ་སྤེལ་བ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག། དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs chen po ma nya+dzu g+ho Sha'i zhal snga nas chos tshul 'di snying gi thig ler nod pa'i tshe/_mkhyen rab kyi mnga' bdag rje dpon blo gros bzang po'i thugs bzhed kyis rkyen byas te/_bla ma'i shal lung zin thun gyi tshul du yon tan rgya mtsho dpal spungs kyi gdan sar bris shing /_yig rnying rnams kyi dgongs don kyang tshang bar 'dus gsal gyi khul du spel ba bstan pa dang sems can la phan thogs par gyur cig/_dge legs 'phel//_//

Author: many+dzu g+ho Sha

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: yon tan rgya mtsho

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given