Wylie:Zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 21:52, 27 January 2015 by Jeremi (talk | contribs) (Text replace - "|title = [[" to "|title = ")
Jump to navigation Jump to search

{{Text Wylie |title = zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs |collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = 'jam mgon kong sprul]], 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, [[rje dpon blo gros bzang po |lineagedata = |author = 'jam mgon kong sprul |translator = |scribe = |editor = |redactor = |printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6 |publisher = Shechen Publications |place = New Delhi |year = 1999 |tibvol = na |volnumber = 12 |mastertextnumber = |totalpages = 17 |totalfolios = 9 |pagesinvolume = 297-313 |beginfolioline = 1a1 |endfolioline = 9a4 |linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 4) |tbrc = VolumeI1CZ3974 |notes = |keyword1 = |keyword2 = |topic = Liturgy/Instruction manual |tibtopic = |tibcategory = shangs pa bka' brgyud |pechaside1 = khrid yig |pechaside2 = su kha chos drug |translation = |tbrccontents = No note on contents |ringutulkunote = The Lineage Prayer of the Six Yogas of Sukha Siddhi Called "Chariot of Great Bliss". |fulltibtext = ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ }}

Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//_//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - yon tan rgya mtsho

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy/Instruction manual

khrid yig - su kha chos drug

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Lineage Prayer of the Six Yogas of Sukha Siddhi Called "Chariot of Great Bliss".

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//_//
  • Left side print: ན ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
na khrid gcig yig
  • Right side print: 297

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: na khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་
Left: su kha chos drug
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 013

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 297-313

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 9a4

Total # of pages (Western): 17

Total # of pages (Tibetan): 9 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཆོས་ཚུལ་འདི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་ནོད་པའི་ཚེ། མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་དཔོན་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། བླ་མའི་ཤལ་ལུང་ཟིན་ཐུན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བྲིས་ཤིང་། ཡིག་རྙིང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཀྱང་ཚང་བར་འདུས་གསལ་གྱི་ཁུལ་དུ་སྤེལ་བ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག། དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs chen po ma nya+dzu g+ho Sha'i zhal snga nas chos tshul 'di snying gi thig ler nod pa'i tshe/_mkhyen rab kyi mnga' bdag rje dpon blo gros bzang po'i thugs bzhed kyis rkyen byas te/_bla ma'i shal lung zin thun gyi tshul du yon tan rgya mtsho dpal spungs kyi gdan sar bris shing /_yig rnying rnams kyi dgongs don kyang tshang bar 'dus gsal gyi khul du spel ba bstan pa dang sems can la phan thogs par gyur cig/_dge legs 'phel//_//

Author: yon tan rgya mtsho

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: many+dzu g+ho Sha (zhal snga nas), requested by rje dpon blo gros bzang po

Text Lineage: None given