Page values for "Wylie:Zhi byed snga phyi bar gsum gyi khrid yig rnams phyogs gcig tu bsdebs pa bdud rtsi'i nying khu"

Jump to navigation Jump to search

"WyliePageContent" values

TextAuthorSmin gling lo chen d+harma shrI
VolumeNumber13
TextNumber27
PageNumbers311-407
FolioNumbers1a1 - 49a6
TibTitleཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་
TibetanContent
TextAuthor
VolumeNumber
TextNumber
PageNumbers
FolioNumbers
TibTitle
TibetanContent