Wylie:Zhing skyong chen po k+She tra pA la yab yum gyi thun mong ma yin pa'i rjes gnang bskur chog

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 20:31, 20 July 2010 by *>DrlEditorOne (Created page with '::<big>[[ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་བསྐུར་ཆོག །

Wylie: @#/_zhing skyong chen po k+She tra pA la yab yum gyi thun mong ma yin pa'i rjes gnang bskur chog_/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

Author not found

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Empowerment manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་བསྐུར་ཆོག །
@#/_zhing skyong chen po k+She tra pA la yab yum gyi thun mong ma yin pa'i rjes gnang bskur chog_/
 • Left side print: ན རྗེས་ གཅིག་ གནང་
na rjes gcig gnang
 • Right side print: 769

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ན རྗེས་ (གྲངས་ཀ་) གནང་
Left: na rjes (tibfolio#) gnang
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
 • Side B:
 • གཡོན་: ཀྵེཏྲ་པཱ་ལ
Left: k+Shetra pA la
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012

Text # in volume: 036

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 769-773

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 3a4

Total # of pages (Western): 5

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: དེ་ལྟར་རྗེས་གནང་འདི་གསུམ་པོ་མཁས་གྲབ་[1]ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནས་རྩ་བའི་བླ་མའི་བར་དུ་ཆིག་བརྒྱུད་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ་དང་། རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་ཐོ་ཙམ་ཞིག་ལས་གསལ་པོ་མི་བཞུགས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བླ་མ་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟ་རང་གི་བླ་མས་ཇི་ལྟར་གནང་བ་དང་གཞན་ནས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྐངས་ཏེ་གསལ་པོར་བཀོད་པ་ལ་བླ་མ་མགོན་པོས་བཟོད་ངར་མཛོད་ཅིག

Partial colophon in Wylie: de ltar rjes gnang 'di gsum po mkhas grab [2]thams cad mkhyen pa nas rtsa ba'i bla ma'i bar du chig brgyud kho nar bzhugs pa dang /_rjes gnang gi yi ge tho tsam zhig las gsal po mi bzhugs pa'i stabs kyis bla ma mgon po la gsol ba btab sta rang gi bla mas ji ltar gnang ba dang gzhan nas kyang cung zad kha bskangs te gsal por bkod pa la bla ma mgon pos bzod ngar mdzod cig

Author: Author not found

Translator:

Scribe:

 1. should be གྲུབ་
 2. should be grub