Person:Maitreya

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

Tibetan Names

Sanskrit Names

Maitreya
Maitreyanatha

TBRC Link to Person P6118

Dates

Related to Asaṅga

Writings

From : http://web.otani.ac.jp/cri/twrp/tibdate/Peking_online_search.html

Search Words: maitreya

 • 'phags pa byams pas zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo / (Arya-maitreyaparipRcchA-nAma-mahAyAna-sUtra.)
[P. No.] 0816, mdo sna tshogs, nu 293a3-293b6 (vol.33, p.36)
[D. No.] 0149, mngo sde, pa 330b1-331a2. [N] da 470b7-472a2. [Kinsha] -
 • 'phags pa byams pa 'jug pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo / (Arya-maitreyaprasthAna-nAma-mahAyAna-sUtra.)
[Tr] jinamitra., [Tr] prajAvarma., [Tr] surendrabodhi., [Tr] ye shes sde /
[P. No.] 0865, mdo sna tshogs, mu 283a3-304b2 (vol.34, p.241)
[D. No.] 0198, mngo sde, tsa 274b6-296a7. [N] ba 440b5-475b2. [Kinsha] -
 • byams pa'i sgrub thabs / (maitreyasAdhana.)
[Tr] abhaya., [Tr] tshul khrims rgyal mtshan / (zIladhvaja.), [Tr] zAnta.
[P. No.] 4087, rgyud 'grel, thu 301a7-301b4 (vol.80, p.200)
[D. No.] 3264, rgyud, bu 19a4-19b1. [N] thu 286b4-287a1. [Kinsha] 2089, thu 376a1 (p.188-3-1)
 • byams pa'i sgrub thabs / (maitreyasAdhana.)
[Tr] abhaya., [Tr] tshul khrims rgyal mtshan / (zIladhvaja.)
[P. No.] 4088, rgyud 'grel, thu 301b4-302a1 (vol.80, p.200)
[D. No.] 3265, rgyud, bu 19b1-19b5. [N] thu 287a1-287a6. [Kinsha] 2090, thu 376a6 (p.188-3-6)
 • byams pa'i sgrub thabs / (maitreyasAdhana.)
[Tr] don yod rdo rje / (amoghavajra.), [Tr] ba ri /
[P. No.] 4172, rgyud 'grel, du 44a8-44b6 (vol.80, p.235-236)
[D. No.] 3351, , mu 35a3-35a7. [N] du 39b4-40a2. [Kinsha] 2174, du 47a1 (p.24-2-1)
 • byams pa'i sgrub thabs / (maitreyasAdhana.)
[P. No.] 4433, rgyud 'grel, du 307a2-307a7 (vol.81, p.47)
[D. No.] 3611, , mu 236a3-236a6. [N] du 280a2-280a5. [Kinsha] 2435, du 332b2 (p.167-4-2)
 • byams pa'i sgrub thabs / (maitreyasAdhana.)
[P. No.] 4434, rgyud 'grel, du 307a7-307b4 (vol.81, p.47)
[D. No.] 3612, , mu 236a6-236b2. [N] du 280a5-280b2. [Kinsha] 2436, du 332b6 (p.167-4-6)
 • 'phags pa byams pa'i sgrub thabs / (AryamaitreyasAdhana.)
[A] zAkyazrIbhadra., [Tr] byams pa'i dpal / (maitrIzrI.)
[P. No.] 4470, rgyud 'grel, du 340a4-340b2 (vol.81, p.60-61)
[D. No.] 3647, , mu 260b1-260b5. [N] du 308b3-308b7. [Kinsha] 2472, du 369a6 (p.184-4-6)
 • 'phags pa byams pa'i sgrub thabs / (AryamaitreyasAdhana.)
[A] thogs med / (asaGga.), [Rev] buddhazrI., [Tr] dge bshes ston pa /, [Rev] gnubs /, [Tr] jo bo chen po /
[P. No.] 4471, rgyud 'grel, du 340b2-341b4 (vol.81, p.61)
[D. No.] 3648, , mu 260b5-261b2. [N] du 308b7-309b6. [Kinsha] 2473, du 369b4 (p.185-4-4)
 • srid pa'i 'pho ba'i Ti ka / (bhavasaMkrAntiTIkA.)
[A] byams pa mgon po / (maitreyanAtha.), [Tr] gru ston chung /, [Tr] zla ba gzhon nu /
[P. No.] 5241, dbu ma, tsa 171b4-178b2 (vol.95, p.71-73)
[D. No.] 3841, mdo 'grel, tsa 151b7-158a7. [N] tsa 162a7-169a6. [Kinsha] 3240, tsa 232a6 (p.116-3-6)
 • theg pa chen po mdo sde'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa / (mahAyAnasUtrAlaMkArakArikA.)
[A] byams pa mgon po / (maitreya nAtha.), [Rev] parahita., [Rev] sajjana., [Tr] zAkyasiMha., [Rev] blo ldan shes rab /, [Tr] dpal brtsegs /
[P. No.] 5521, sems tsam, phi 1-43b3 (vol.108, p.1-19)
[D. No.] 4020, sems tsam, phi 1a1-39a4. [N] phi 1a1-38a2. [Kinsha] 3520, phi 1b1 (p.1-2-1)
 • dbus dang mtha' rnam par 'byed pa / (madhyAntavibhAga.)
[A] mgon po byams pa / (nAtha maitreya.), [Tr] jinamitra., [Tr] zIlendrabodhi., [Tr] ye shes sde /
[P. No.] 5522, sems tsam, phi 43b4-48b1 (vol.108, p.19-21)
[D. No.] 4021, sems tsam, phi 40b1-45a6. [N] phi 38a2-42a6. [Kinsha] 3521, phi 47b1 (p.25-2-1)
 • chos dang chos nyid rnam par 'byed pa / (dharmadharmatAvibhAga.)
[A] byams pa / (maitreya.), [Rev] parahita., [Tr] zAntibhadra., [Rev] dga' rdor /, [Tr] tshul khrims rgyal ba /
[P. No.] 5523, sems tsam, phi 48b1-51b6 (vol.108, p.21-22)
[D. No.] 4022, sems tsam, phi 46b1-49a6. [N] phi 42a6-45b3. [Kinsha] 3522, phi 54b1 (p.29-1-1)
 • chos dang chos nyid rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa / (dharmadharmatAvibhaGgakArikA.)
[A] mgon po byams pa / (nAtha maitreya.), [Tr] mahAjana., [Tr ] seng ge rgyal mtshan /
[P. No.] 5524, sems tsam, phi 51b6-54b7 (vol.108, p.22-24)
[D. No.] 4023, sems tsam, phi 50b1-53a7. [N] phi 45b3-48b2. [Kinsha] 3523, phi 59b1 (p.31-2-1)
 • theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos / (mahAyAnottaratantrazAstra.)
[A] mgon po byams pa / (nAtha maitreya.), [Tr] sajjana., [Tr] blo ldan shes rab /
[P. No.] 5525, sems tsam, phi 54b7-74b6 (vol.108, p.24-32)
[D. No.] 4024, sems tsam, phi 54b1-73a7. [N] phi 48b3-69a3. [Kinsha] 3524, phi 64b1 (p.33-3-1)
 • 'phags pa dgongs pa nges par 'grel pa'i mdo las 'phags pa byams pa'i le'u nyi tshe'i bshad pa / ([AryasaMdhinirmocanasUtre-AryamaitreyakevalaparivartabhASya.])
[A] ye shes snying po / (jAnagarbha.)
[P. No.] 5535, sems tsam, tshi 171a1-203a8 (vol.109, p.193-209)
[D. No.] 4033, sems tsam, bi 318b1-345a7. [N] tshi 164b2-197a5. [Kinsha] 3534, tshi 188b1 (p.94-3-1)
 • 'phags pa byams pa'i smon lam / ([AryamaitreyapraNidhAna.])
[P. No.] 5925, ngo mtshar bstan bcos, mo 292a7-293b1 (vol.150, p.237)
[D. No.] 4378, sna tshogs, nyo 303b3-no 304b5. [N] mo 284b6-285b7. [Kinsha] 3934, mo 362b5 (p.181-4-5)