Volume 12

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་</span></font><br><br>
+
{{Volume Wylie
'''Volume 12 Statistics:'''<br>
+
|voltitletib=ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག་
*Relative size of volume: 1st-largest
+
|voltitlewylie=shangs pa bka' brgyud pod gnyis pa'i dkar chag
*Number of texts in volume: 36
+
|voltitleeng=
*Total number of pecha pages: 387
+
|volnumtib=༡༡
*Total number of Western pages: 774
+
|volnumeng=11
*Largest text: #32 with 119 pages - [[dpal myur mdzad ye shes kyi mgon po'i byin rlabs rjes gnang gi bka' yig phyogs gcig tu bsdebs pa tsin+tA ma Ni'i phreng ba]]
+
|volyigtib=ད་
*Smallest texts: #9 and #24 with 2 pages - [[rdo rje rnal 'byor ma la bstod pa]], and [[zab chos ni gu chos drug gi brgyud 'debs nyung 'dus bde chen 'bebs pa]]
+
|volyigwylie=da
 +
|dkarchagtib=
 +
|dkarchagwylie=
 +
|dkarchageng=
 +
|sizerel=1st-largest
 +
|numoftexts=36
 +
|numofpecha=387
 +
|numofpages=774
 +
|largesttext=#32 with 119 pages - [[dpal myur mdzad ye shes kyi mgon po'i byin rlabs rjes gnang gi bka' yig phyogs gcig tu bsdebs pa tsin+tA ma Ni'i phreng ba]]
 +
|smallesttext=#9 and #24 with 2 pages - [[rdo rje rnal 'byor ma la bstod pa]], and [[zab chos ni gu chos drug gi brgyud 'debs nyung 'dus bde chen 'bebs pa]]
 +
}}
  
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>

Revision as of 23:05, 17 May 2013

{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}
{{{VolumeTitleWylie}}}
Volume #: {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
Volume {{{VolumeNumber}}} Statistics and Dkar Chag:
Volume Statistics
*Relative size of volume: {{{RelativeVolumeSize}}}
 • Number of texts in volume: {{{TotalTextsInVolume}}}
 • Total number of pecha pages: {{{TotalFolios}}}
 • Total number of Western pages: {{{TotalPages}}}
 • Largest text: {{{LargestTextInVol}}}
 • Smallest text: {{{SmallestTextInVol}}}
Dkar Chag according to Shechen Edition
{{:Wylie:{{{KarchagTitleWylie}}} }}
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]


[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]


dkar chag

Table of Contents:

 1. ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མ་ 1-101

  Wylie: zab lam ni gu chos drug gi khrid yig zab don thang mar brdal ba zhes bya ba bklags chog ma, by Tāranātha

 2. ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ཁྲིད་མ་མོའི་ལྷན་ཐབས་ཁ་སྐོང་ 103-135

  Wylie: zab lam ni gu chos drug gi gzhung khrid ma mo'i lhan thabs kha skong, by Tāranātha

 3. ནི་གུའི་འཁྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ་ 137-145

  Wylie: ni gu'i 'khrul 'khor rtsa 'grel, by Tāranātha

 4. ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་གནད་ཡིག་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས་ 147-179

  Wylie: ye shes mkha' 'gro ni gu ma'i chos drug gi khrid kyi gnad yig snying po kun 'dus, by thang stong rgyal po

 5. ནི་གུའི་ཡན་ལག་ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའི་ཁྲིད་ 181-205

  Wylie: ni gu'i yan lag phyag chen ga'u ma'i khrid, by thang stong rgyal po

 6. རྩ་བ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་བསྡུས་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་ལུང་ 207-235

  Wylie: rtsa ba ni gu chos drug gi khrid bsdus stan thog gcig ma'i nyams len ye shes DA ki'i zhal lung, by 'jam mgon kong sprul

 7. ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ 237-249

  Wylie: phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig, by Tāranātha

 8. མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་དམར་གྱི་ཉམས་ལེན་དབུ་མའི་མདུད་འགྲོལ་ 251-269

  Wylie: me tog mkha' spyod dkar dmar gyi nyams len dbu ma'i mdud 'grol, by 'jam mgon kong sprul

 9. རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བསྟོད་པ་ 271-272

  Wylie: rdo rje rnal 'byor ma la bstod pa, by Atīśa

 10. མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་འཕོ་བ་ 273-275

  Wylie: mkha' spyod dkar mo'i 'pho ba, by lo chen 'gyur med bde chen

 11. མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་འཕོ་བ་ 277-278

  Wylie: mkha' spyod dmar mo'i 'pho ba, by bla ma rA hu la

 12. སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་ལོ་རྒྱུས། རྒྱ་གཞུང། གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་འཁོར། དབང་ཆོག་རྣམས་ 279-296

  Wylie: su kha sid+d+hi'i lo rgyus rgya gzhung gsang sgrub lte ba sprul 'khor dbang chog rnams

  1. བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ 1b1-4a5.

   Wylie: bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus 280-285.

  2. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གསང་བའི་སྒྲུབ་པ་, by ཌཱ་ཀི་མ་སུ་ཁ་མ་ཧཱ་སིདྡྷི་ 4a5-4b7.

   Wylie: rdo rje phag mo'i gsang ba'i sgrub pa, by DA ki ma su kha ma hA sid+d+hi 285-286.

  3. སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་པ་སྤྲུལ་འཁོར་ 4b7-6a4.

   Wylie: su kha sid+d+hi'i gsang sgrub lte pa sprul 'khor, 286-289.

  4. སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་དབང་ཆོག་ 6a5-8b6.

   Wylie: su kha sid+d+hi'i dbang chog 289-294.

 13. ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ 297-313

  Wylie: zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs, by 'jam mgon kong sprul

 14. སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་སྐོར་དང་། གཟེར་གསུམ་གདམས་པ་རྣམས་ 315-328

  Wylie: su kha sid+d+hi'i zhal gdams kyi skor dang gzer gsum gdams pa rnams , by chos kyi shes rab

 15. སུ་ཁ་མ་སིདྡྷིའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་སྤྲོད་ 329-330

  Wylie: su kha ma sid+d+hi'i phyag rgya chen po'i ngo sprod, by chos kyi shes rab

 16. ནི་གུའི་བརྒྱུད་འདེབས་ 331-332

  Wylie: ni gu'i brgyud 'debs, by Tāranātha

 17. ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ 333-334

  Wylie: zab lam ni gu chos drug gi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs sprin phung, by 'jam mgon kong sprul

 18. དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ 335-341

  Wylie: dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi zab chos lha bzhi dril sgrub kyi nyams len ye shes rang gsal, by 'jam mgon kong sprul

 19. དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ་ 343-356

  Wylie: dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi zab chos lha bzhi dril sgrub kyi khrid yig ye shes 'od 'phro, by 'jam mgon kong sprul

 20. འགྲོ་མགོན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 357-387

  Wylie: 'gro mgon shangs pa bka' brgyud kyi bla ma mchod pa'i cho ga yid bzhin nor bu, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde

 21. བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཕྲེང་བ་ 389-447

  Wylie: brgyud pa'i rnam thar gsol 'debs u dum wa ra'i phreng ba, by 'jam mgon kong sprul

 22. དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ 449-452

  Wylie: dpal ldan bla ma dam pa'i rnam par thar pa dad pa'i ljon shing, by Tāranātha

 23. རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ 453-456

  Wylie: rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog, by 'jam mgon kong sprul

 24. ཟབ་ཆོས་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉུང་འདུས་བདེ་ཆེན་འབེབས་པ་ 457-458

  Wylie: zab chos ni gu chos drug gi brgyud 'debs nyung 'dus bde chen 'bebs pa, by bde ba'i rdo rje

 25. ནི་གུ་མའི་སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མ་ 459-462

  Wylie: ni gu ma'i smon lam bka' rgya ma, by Niguma

 26. ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མགུར་མཚོ་ 463-559

  Wylie: shangs pa bka' brgyud kyi mgur mtsho, by 'jam mgon kong sprul

 27. ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་ 561-567

  Wylie: shangs lugs mkha' 'gro sde lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas

 28. ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་དཀྱུས་མ་ཙམ་གྱི་ལག་ལེན་ 569-571

  Wylie: shangs lugs mkha' 'gro sde lnga'i mchod gtor 'bul ba dkyus ma tsam gyi lag len, by 'jam mgon kong sprul

 29. ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོག་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ 573-591

  Wylie: phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i chog phrin las gter mdzod tA ra nA tha'i gsung, by Tāranātha

 30. ཕྱག་དྲུག་གཏོར་ཆོག་རྒྱས་པའི་ཁ་སྐོང་དམིགས་རིམ་བཅས་གུ་ཎའི་གསུང་ 593-622

  Wylie: phyag drug gtor chog rgyas pa'i kha skong dmigs rim bcas gu Na'i gsung, by 'jam mgon kong sprul

 31. མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས་ 623-624

  Wylie: myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus, by Tāranātha

 32. ཕྱག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཕྱོགས་བསྡེ་བས་ཙིནྟཱ་མཎིའི་ཕྲེང་བ་ 625-737

  Wylie: phyag drug pa'i rjes gnang gi bka' chen bcu gcum phyogs bsdebs tsin+tA ma Ni'i phreng ba, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde

 33. མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན་ 739-745

  Wylie: myur mdzad ye shes mgon po snying zhugs kyi rjes gnang thun mong ma yin pa srog gi rgya can, by yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde

 34. མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་སྙིང་ཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ 747-757

  Wylie: mgon po phyag drug pa snying zhugs dang 'brel ba'i bla ma'i rnal 'byor, by lcang skya rol pa'i rdo rje

 35. མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མཐིང་དཀར་གཉིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་ 759-767

  Wylie: myur mdzad ye shes kyi mgon po mthing dkar gnyis kyi mnga' gsol dge legs sprin phung, by 'jam mgon kong sprul

 36. ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་བསྐུར་ཆོག་ 769-773

  Wylie: zhing skyong chen po k+She tra pA la yab yum gyi thun mong ma yin pa'i rjes gnang bskur chog