Volume 6

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (60 revisions)
(No difference)

Revision as of 20:25, 22 July 2010

Back to catalog outline

ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་

Volume 1 Statistics:

 • Relative size of volume:
 • Number of texts in volume:
 • Total number of pecha pages:
 • Total number of Western pages:
 • Largest text: #? with ?? pages -
 • Smallest text: #? with ? pages -

Table of Contents:

 1. ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ 1-6

  Wylie: lam skor phyi ma brgyad kyi brgyud pa'i gsol 'debs, by dge slong kun dga' bzang po (ngor chen kun dga' bzang po) and many+dzu g+ho Sha ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 2. ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་མཛད་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ 7-17

  Wylie: Dom+bi he ru kas mdzad pa'i lhan cig skyes grub, by rje btsun grags pa rgyal mtshan

 3. སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུས་བརྒྱན་པ་ 19-41

  Wylie: slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i bskyed rim zab pa'i tshul dgus brgyan pa, by slob dpon pad+ma badz+ra (Padmavajra)

 4. སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པས་མཛད་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ 43-53

  Wylie: slob dpon nag po spyod pas mdzad pa'i gtum mo lam rdzogs, by shAk+ya'i dge bsnyen theg pa mchog gi rnal 'byor pa grags pa rgyal mtshan (rje btsun grags pa rgyal mtshan)

 5. ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཏ་འཆི་བ་མེད་པས་མཛད་པ་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་གདམས་པ་ 55-57

  Wylie: nag po u tsi ta 'chi ba med pas mdzad pa yon po srong ba'i gdams pa, by rje btsun grags pa rgyal mtshan

 6. སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ 59-65

  Wylie: slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i mchod rten drung thob, by shAk+ya'i dge bsnyen grags pa rgyal mtshan (rje btsun grags pa rgyal mtshan)

 7. སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པ་ 67-79

  Wylie: slob dpon ngag dbang grags pas mdzad pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa, by rje btsun grags pa rgyal mtshan

 8. དཔལ་ཏོག་ཙེ་བའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་ངག་ 81-118

  Wylie: dpal tog tse ba'i bsam mi khyab kyi gdams ngag, by tog tse pa (Kuddālapāda)

 9. སློབ་དཔོན་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་སྐོར་ 119-136

  Wylie: slob dpon in+dra b+hU ti'i mdzad pa'i phyag rgya'i lam skor, by rje btsun grags pa rgyal mtshan

 10. ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་གི་ཝཾ་སྨན་བཅུད་ 137-150

  Wylie: Dom+bi he ru ka'i lhan cig skyes grub kyi khrid yig bkra shis gi waM sman bcud, by chos rgyal 'phags pa?

 11. པདྨ་བཛྲའི་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཡུངས་ཀར་གོང་བུ་ 151-180

  Wylie: pad+ma badz+ra'i zab pa'i tshul dgu'i khrid yig bkra shis yungs kar gong bu, by chos rgyal 'phags pa?

 12. ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཊ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཞོའི་སྙིང་པོ་ 181-188

  Wylie: nag po u tsi Ta 'chi ba med pa'i yon po srong ba'i khrid yig bkra shis zho'i snying po, by chos rgyal 'phags pa?

 13. འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་ 189-212

  Wylie: 'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bil+ba'i ljon bzang, by chos rgyal 'phags pa?

 14. ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དཱུརྦའི་མྱུ་གུ་ 213-229

  Wylie: ngag dbang grags pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa'i khrid yig bkra shis dUrba'i myu gu, by chos rgyal 'phags pa?

 15. ཏོག་རྩེ་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ 231-254

  Wylie: tog rtse pa'i bsam gyis mi khyab pa'i khrid yig bkra shis dwangs shel me long, by chos rgyal 'phags pa?

 16. ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ 255-269

  Wylie: in+dra b+hU ti'i phyag rgya'i lam gyi khrid yig bkra shis dung dkar g.yas 'khyil, by chos rgyal 'phags pa?

 17. ནག་པོ་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་ 271-287

  Wylie: nag po pa'i gtum mo lam rdzogs kyi khrid yig bkra shis li khri'i thig le, by chos rgyal 'phags pa?

 18. འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ 289-303

  Wylie: 'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig, by chos rgyal 'phags pa?

 19. ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ 305-307

  Wylie: zhen pa bzhi bral gyi brgyud 'debs, by bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

 20. བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་སྐོར་ 309-356

  Wylie: blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi skor, by AUTHOR

 21. ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ 357-386

  Wylie: lam 'bras bla ma mchod pa'i cho ga khrigs chags su bkod pa tshogs gnyis rab rgyas, by dge slong kun dga' chos 'phel (kun dga' chos 'phel)

 22. དཔལ་བདེ་མཆོག་སྡོམ་འབྱུང་ནས་ཀྱི་ཆང་གི་ཆོ་ག་ 387-401

  Wylie: dpal bde mchog sdom 'byung nas kyi chang gi cho ga, by rig pa 'dzin pa kun dga' blo gros (kun dga' blo gros)

 23. བཀའ་སྲུང་གུར་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་འབར་ 403-424

  Wylie: bka' srung gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gzi brjid stobs 'bar, by blo gros mtha' yas ('jam mgon kong sprul)