Volume 8

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 19: Line 19:
 
==Volume 8 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]]</ref>==
 
==Volume 8 Contents<ref>All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's [[The Catalog of The Treasury of Precious Instructions|catalog of the gdams ngag mdzod]]</ref>==
 
<div class="volcontent">
 
<div class="volcontent">
 
+
===2. Stages of Instruction===
 +
====a. Empowerments====
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་]]</span> 1-7<br><br>Wylie: [['og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me]], by [[mi la ras pa]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་]]</span> 1-7<br><br>Wylie: [['og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me]], by [[mi la ras pa]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་]]</span> 9-19<br><br>Wylie: [[bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa]], by [[mi la ras pa]]<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>[[བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་]]</span> 9-19<br><br>Wylie: [[bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa]], by [[mi la ras pa]]<br><br>

Revision as of 17:42, 19 February 2015

[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]
Damngak Rinpoché Dzö, Volume {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}


མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ་

[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]

Volume 8 Contents[1]

2. Stages of Instruction

a. Empowerments

 1. འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ 1-7

  Wylie: 'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me, by mi la ras pa

 2. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་ 9-19

  Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa, by mi la ras pa

 3. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བློ་ནས་གཅོད་པ་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ 21-38

  Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo, by mi la ras pa

 4. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་ 39-44

  Wylie: phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa, by mi la ras pa

 5. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་ 45-60

  Wylie: phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid 'grel nyin mo'i mgon po rgod tshang pa'i gsung, by rgod tshang ras pa

 6. བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་ 61-101

  Wylie: bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster, by mkhyen brtse'i dbang po

  1. བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་, by མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ 2b3-21a6.

   Wylie: bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying po, by mkhyen brtse'i dbang po 64-101.

 7. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་གྱི་གཞུང་ 103-120

  Wylie: dpal 'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum gyi gzhung

 8. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ 121-133

  Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed, by mi la ras pa

 9. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག་ 135-145

  Wylie: phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag, by ngam rdzong ston pa byang chub rgyal po

 10. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭགས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་མ་ 147-164

  Wylie: dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud dwags po lugs kyi man ngag gi rtsa ba brjed byang ma

 11. རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ 165-173

  Wylie: rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa, by ras chung pa

 12. ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏི་ལླི་པའི་གདམས་པ་ 175-195

  Wylie: lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu ti l+li pa'i gdams pa, by tai lo (Tilopa)

 13. ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་བསྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ 197-201

  Wylie: lus med mkha' 'gro'i bsnyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig, by sgam po pa

 14. རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ་ 203-233

  Wylie: rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa, by mar pa lo tsA ba

  1. རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་འཁོར་ལོ་, by མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ 4a5-7b2.

   Wylie: rtsa rlung drwa mig 'khor lo, by mar pa lo tsA ba 209-216.

  2. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་ 7b2-9a1.

   Wylie: phyag rgya chen po tshig bsdus pa, 216-219.

  3. གོང་དུ་འཕོ་བའི་མན་ངག་ 9a1-12b5.

   Wylie: gong du 'pho ba'i man ngag, 219-226.

  4. བར་དོ་བློས་ཆོད་ཀྱི་མན་ངག་ 12b5-16a6.

   Wylie: bar do blos chod kyi man ngag, 226-233.

 15. སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་ 235-239

  Wylie: sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam

 16. སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ 241-252

  Wylie: sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor, by dwags po bkra shis rnam rgyal

 17. ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གསང་ཆེན་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ 253-344

  Wylie: zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba, by dwags po bkra shis rnam rgyal

 18. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ 345-396

  Wylie: phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba, by dwags po bkra shis rnam rgyal

 19. དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་པ་ 397-400

  Wylie: dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus pa, by dwags po rin po che (sgam po pa)

 20. སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས་ 401-406

  Wylie: sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyis mdzad pa sgrub pa'i zhal bskos, by sgam po pa bkra shis rnam rgyal (dwags po bkra shis rnam rgyal)

 21. སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་ 407-428

  Wylie: sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus

  1. སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 5b3-9a6.

   Wylie: sems khrid yid bzhin nor bu 416-423.

  2. འཕོ་བ་དོན་གྱི་གྲོང་འཇུག་ 9a6-11b7.

   Wylie: 'pho ba don gyi grong 'jug 423-428.

 22. སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་ 429-462

  Wylie: skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug, by skye med zhang rin po che (zhang brtson 'grus grags pa)

 23. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ 463-484

  Wylie: phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa, by zhang rin po che (zhang brtson 'grus grags pa)

 24. རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 485-485

  Wylie: rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig, by mkha' spyod pa (Shamarpa, 2nd)

Volume 8 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

8-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ། ཉ༽ འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ་༤། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་ལྡེབ་༦། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་བློ་ཆོད་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ལྡེབ་༩། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་ལྡེབ་༣། བཅས་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་གསུང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་ལྡེབ་༨། བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་དང་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་གྲས་མཆན་ལྡེབ་༢༡། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་ལྡེབ་༩། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ལྡེབ་༧། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་པ་ངམ་རྫོང་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ་༦། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭངས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གྱི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་ལ་ལྡེབ་༩། རྗེ་རས་ཆུང་བའི་གདམས་པ་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་རྩ་བ་ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ལྡེབ་༥། །

8-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏིལླི་པའི་གདམས་པ་ལྡེབ་༡༡། ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ་༣། རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་བཅས་ལྡེབ་༡༦། སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་ལྡེབ་༣། སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དྭགས་པོ་བཀྲ་རྣམ་གསུང་ལྡེབ་༦། ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་པོ་གསང་ཆེན་ལམ་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་དྭགས་པོ་མངྒ་ལའི་གསུང་ལྡེབ་༤༦། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྒམ་པོ་མངྒ་ལའི་གསུང་ལྡེབ་༢༦། དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་ལྡེབ་༢། སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས་ལྡེབ་༣། སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་བཅས་ལྡེབ་༡༡། སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་ལྡེབ་༡༧། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༡། རས་ཆུང་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ་༡། ཆོས་ཚན་༢༥། ལྡེབ་བསྡོམས་༢༥༢། བཅས་བཞུགས།། །།

dkar chag

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_bka' brgyud pod gnyis pa/_nya)_'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me ldeb 4/_bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa ldeb 6/_bde mchog snyan brgyud lam gyi blo chod bar do ngo sprod kyi gdams pa zab mo ldeb 9/_phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa ldeb 3/_bcas rje btsun mi la'i gsung /_phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid 'grel nyin mo'i mgon po rgod tshang pa'i gsung ldeb 8/_bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud gsol 'debs byin rlabs dpal ster dang lam rim mdor bsdus yid bzhin nor bu thams cad mkhyen gzigs mkhyen brtse'i dbang po'i gsung ngam rdzong snyan brgyud gras mchan ldeb 21/_'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum ldeb 9/_bde mchog snyan brgyud kyi phyag chen ye shes gsal byed ldeb 7/_phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams pa ngam rdzong ston pa byang chub rgyal pos mdzad pa ldeb 6/_bde mchog snyan brgyud dwangs po lugs kyi man ngag gyi rtsa ba brjed byang la ldeb 9/_rje ras chung ba'i gdams pa lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i rtsa ba zur mang snyan brgyud las byung ba ldeb 5/_/

!!!2!!!lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu til+li pa'i gdams pa ldeb 11/_lus med mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig ldeb 3/_rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan brgyud kyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs bcas ldeb 16/_sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam ldeb 3/_sngon 'gro'i khrid yig bzhi'i rnal 'byor dwags po bkra rnam gsung ldeb 6/_zab lam chos drug gi khrid yig chen po gsang chen lam gyi de nyid gsal ba dwags po mang+ga la'i gsung ldeb 46/_phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba sgam po mang+ga la'i gsung ldeb 26/_dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus ldeb 2/_sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyi mdzad pa'i sgrub pa'i zhal bskos ldeb 3/_sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus gzhung bcas ldeb 11/_skye med zhang rin po ches mdzad pa'i lam mchog mthar thug ldeb 17/_phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa ldeb 11/_ras chung pa'i phyag chen yan lag bdun gyi khrid yig ldeb 1/_chos tshan 25/_ldeb bsdoms 252/_bcas bzhugs//_//


Footnotes

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod