Volume 9

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་</span></font><br><br>
+
{{Volume Wylie
'''Volume 9 Statistics:'''<br>
+
|voltitletib=མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གསུམ་པའི་དཀར་ཆག་
*Relative size of volume: 9th largest
+
|voltitlewylie=mar pa bka' brgyud pod gsum pa'i dkar chag
*Number of texts in volume: 27
+
|voltitleeng=
*Total number of pecha pages: 263
+
|volnumtib=༩
*Total number of Western pages: 526
+
|volnumeng=9
*Largest text: #25 with 45 pages - [[bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba]]
+
|volyigtib=ཏ་
*Smallest text: #27 with 3 pages - [[nA ro chos drug gi rtogs pa don gyi brgyud pa la gsol ba 'debs pa tshig nyung ngur byas pa]]
+
|volyigwylie=ta
 +
|dkarchagtib=
 +
|dkarchagwylie=
 +
|dkarchageng=
 +
|sizerel=9th largest
 +
|numoftexts=27
 +
|numofpecha=263
 +
|numofpages=526
 +
|largesttext=#25 with 45 pages - [[bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba]]
 +
|smallesttext=#27 with 3 pages - [[nA ro chos drug gi rtogs pa don gyi brgyud pa la gsol ba 'debs pa tshig nyung ngur byas pa]]
 +
}}
  
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>

Revision as of 18:18, 15 May 2013

{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}
{{{VolumeTitleWylie}}}
Volume #: {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
Volume {{{VolumeNumber}}} Statistics and Dkar Chag:
Volume Statistics
*Relative size of volume: {{{RelativeVolumeSize}}}
 • Number of texts in volume: {{{TotalTextsInVolume}}}
 • Total number of pecha pages: {{{TotalFolios}}}
 • Total number of Western pages: {{{TotalPages}}}
 • Largest text: {{{LargestTextInVol}}}
 • Smallest text: {{{SmallestTextInVol}}}
Dkar Chag according to Shechen Edition
{{:Wylie:{{{KarchagTitleWylie}}} }}
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]


[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]


dkar chag

Table of Contents:

 1. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 1-16

  Wylie: phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig, by Karmapa, 3rd

 2. ཟབ་ལམ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གསལ་བྱེད་སྤྱི་ཆིངས་ཁྲིད་ཡིག་དང་བཅས་པ་ 17-61

  Wylie: zab lam nA ro chos drug gi gsal byed spyi chings khrid yig dang bcas pa, by Karmapa, 3rd

 3. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་ 63-70

  Wylie: phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig, by Karmapa, 9th

 4. ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་ 71-105

  Wylie: lhan cig skyes sbyor gyi khrid chos sku mdzub tshugs, by Karmapa, 9th

 5. སྔོན་འགྲོ་བཞི་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་ངག་འདོན་འཕགས་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་ 107-124

  Wylie: sngon 'gro bzhi sbyor sogs kyi ngag 'don 'phags lam bgrod pa'i shing rta, by Karmapa, 9th

  1. ཞྭ་དམར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྔ་པས་མཛད་པའི་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་, by ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་ 9a1-9b7.

   Wylie: zhwa dmar thams cad mkhyen pa lnga pas mdzad pa'i bla ma rgyang 'bod, by zhwa dmar dkon mchog yan lag 123-124.

 6. རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལྷ་ཁྲིད་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོ་ 125-165

  Wylie: rdo rje rnal 'byor ma lhan cig skyes ma'i bskyed rim gyi lha khrid rnam bshad zab mo, by dpa' bo gtsug lag phreng ba (Pawo Rinpoche, 2nd)

 7. ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ 167-173

  Wylie: chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med, by Karmapa, 3rd

 8. ཕག་མོ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་ 175-184

  Wylie: phag mo rlung sems gnyis med kyi lha khrid zin bris su bkod pa, by 'jam mgon kong sprul

 9. ཆོས་དྲུག་བདུད་རྩི་ཉིང་ཁུའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ་ 185-191

  Wylie: chos drug bdud rtsi nying khu'i sngon 'gro dngos grub myur stsol, by Tai Situpa, 8th, and Tai Situpa, 9th

 10. ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་ཉམས་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ 193-229

  Wylie: zab mo nA ro'i chos drug nyams len bdud rtsi'i nying khu, by Shamarpa, 6th

 11. སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ 231-245

  Wylie: sku gsum ngo sprod, by Karmapa, 3rd

 12. རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ཀརྨ་པའི་ཟབ་ཆོས་སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ 247-253

  Wylie: rdzogs pa'i sangs rgyas dpal karma pa'i zab chos sku gsum ngo sprod kyi gdams pa, by Karmapa, 14th

 13. དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོའི་གེགས་སེལ་གཟེར་ལྔའི་མན་ངག་ 255-275

  Wylie: dpal nA ro pa chen po'i gegs sel gzer lnga'i man ngag

 14. དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དམིགས་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ 277-291

  Wylie: dpal karma pa chen po la brten pa'i thun bzhi'i bla ma'i rnal 'byor dmigs khrid dang bcas pa, by rA ga a s+ya

 15. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བོགས་འདོན་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆུང་མའི་དམིགས་རིམ་ 293-300

  Wylie: phyag rgya chen po'i bogs 'don gsol 'debs rdo rje 'chang chung ma'i dmigs rim, by rA ga a s+ya

 16. རྨ་སེ་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ 301-314

  Wylie: rma se blo gros rin chen gyis mdzad pa'i phyag chen khrid, by drung rma se blo gros rin chen

 17. རི་ཆོས་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐར་འདོད་ཀྱི་མགུལ་རྒྱན་ 315-323

  Wylie: ri chos bai DUr+Ya'i phreng ba zhes bya ba thar 'dod kyi mgul rgyan, by Trungpa, 4th

 18. འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 325-347

  Wylie: 'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa, by karma chags med

 19. འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་ 349-367

  Wylie: 'gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pa rdo rje rgyal pos mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams pa, by phag mo gru pa

  1. དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་གསུང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་དང་གདམས་ངག་གནང་ཀྱི་དབྱེ་བ་མདོར་བསྡུས་པ་, by དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ 4b1-10a6.

   Wylie: dpal phag mo gru pa'i gsung nA ro chos drug gi bla ma brgyud pa'i rim pa dang gdams ngag gnang kyi dbye ba mdor bsdus pa, by dpal phag mo gru pa 356-367.

 20. དགོངས་གཅིག་རྩ་བ་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆིངས་ཁོག་དབུབ་དང་བཅས་པ་ 369-408

  Wylie: dgongs gcig rtsa ba lhan thabs dang bcas pa'i gzhung chings khog dbub dang bcas pa

  1. ཕས་བྱས་བསགས་པ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ཁྱད་ནོར་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ 1b1-11a3.

   Wylie: phas byas bsags pa mthar phyin gyi khyad nor brgya lnga bcu pa 369-389.

  2. རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་, by སྤྱན་སྔ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ 11a3-14a7.

   Wylie: rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa'i ngag 'don mdor bsdus te tshigs su bcad pa, by spyan snga shes rab 'byung gnas 389-395.

  3. རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལྷན་ཐབས་བཞི་བཅུ་བཅུ་རྩ་བདུན་པ་ 14a7-17a6.

   Wylie: rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa'i lhan thabs bzhi bcu bcu rtsa bdun pa 395-401.

  4. རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལྷན་ཐབས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་, by འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ 17a6-18b1.

   Wylie: rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa'i lhan thabs tshigs su bcad pa, by 'jig rten gsum gyi mgon po 401-404.

  5. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཚིངས་རྣམ་བཞི་ 18b1-20b6.

   Wylie: dam chos dgongs pa gcig pa'i tshings rnam bzhi 404-408.

 21. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཁོག་དབུབ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ 409-429

  Wylie: dam chos dgongs pa gcig pa'i khog dbub snying por dril ba

 22. ལྔ་ལྡན་གཏོར་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 431-442

  Wylie: lnga ldan gtor dbang yid bzhin nor bu, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)

 23. ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ 443-454

  Wylie: phyag chen lnga ldan gyi khrid yig kun mkhyen chos kyi 'byung gnas kyis mdzad pa, by si tu chos kyi 'byung gnas (Tai Situpa, 8th)

 24. ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ 455-468

  Wylie: nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu, by Shamarpa, 5th

 25. བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ་ 469-513

  Wylie: bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)

 26. དཔལ་གྲི་གུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བའི་གདམས་པ་ 515-521

  Wylie: dpal gri gung pa'i lugs kyi chos drug dril ba'i gdams pa, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)

 27. ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚིག་ཉུང་ངུར་བྱས་པ་ 523-525

  Wylie: nA ro chos drug gi rtogs pa don gyi brgyud pa la gsol ba 'debs pa tshig nyung ngur byas pa, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)