Difference between revisions of "Wylie:Kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
|title = [[]].
+
|title = [[kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thob pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|associatedpeople =  
 
|associatedpeople =  
Line 16: Line 16:
 
|volnumber = Volume 017,
 
|volnumber = Volume 017,
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
 
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
|totalpages =
+
|totalpages = 11
|totalfolios =
+
|totalfolios = 6
|pagesinvolume = #-#.
+
|pagesinvolume = 155-165.
|beginfolioline =
+
|beginfolioline = 6a4
|endfolioline =
+
|endfolioline = 11a4
|linesperpage =
+
|linesperpage = 7 (2 pages of 4)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|notes =  
 
|notes =  
Line 34: Line 34:
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote =  
 
|ringutulkunote =  
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE]]</span>
+
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་]]</span>
 
}}
 
}}
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibUni20>ADDTIBETANSCRIPTHERE</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibUni20>ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་བཞུགས་སོ།</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: ADDWYLIEHERE<br>
+
Wylie: kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thob pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud bzhugs so/<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 57: Line 57:
 
   
 
   
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[TEXTTITLETIBETAN]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཙ་༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཙ་༽, ༡༥༥-༡༦༥. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[TEXTTITLEWYLIE]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 017(tsa), PAGENUMBER-PAGENUMBER. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thob pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 017(tsa), 155-165. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 67: Line 67:
  
 
===Full Tibetan Text ===
 
===Full Tibetan Text ===
<span class=TibUni18>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE]]</span>
+
<span class=TibUni18>[[ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 85: Line 85:
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
+
:*བོད་སྐད་དུ། ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་བཞུགས་སོ།
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
::: kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thob pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud bzhugs so/
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
Line 109: Line 109:
 
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
 
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
  
'''Begin-End Pages (Western):'''  
+
'''Begin-End Pages (Western):''' 155-165
  
'''Begin Tibetan page and line #:'''  
+
'''Begin Tibetan page and line #:''' 6a4
  
'''End Tibetan page and line #:'''  
+
'''End Tibetan page and line #:''' 11a4
  
'''Total # of pages (Western):'''  
+
'''Total # of pages (Western):''' 11
  
'''Total # of pages (Tibetan):'''  
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 6
  
'''Number of lines per page:'''  
+
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 4)
  
 
'''Partial colophon in Tibetan:''' <span class=TibUni16></span>
 
'''Partial colophon in Tibetan:''' <span class=TibUni16></span>

Revision as of 00:35, 25 October 2010


Full Title

Tibetan: ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་བཞུགས་སོ།

Wylie: kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thob pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud bzhugs so/

Short Title(s)

Author

AUTHORNAMETIBETAN - ADDWYLIEHERE

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

khrid yig - bo dong thub pa mdo gcod

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐོབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་བཞུགས་སོ།
kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thob pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཙ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: tsa khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད།
Left: bo dong thub pa mdo gcod/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 017 (ཙ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 155-165

Begin Tibetan page and line #: 6a4

End Tibetan page and line #: 11a4

Total # of pages (Western): 11

Total # of pages (Tibetan): 6

Number of lines per page: 7 (2 pages of 4)

Partial colophon in Tibetan:

Partial colophon in Wylie:

Author: [[ ]]

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given