Wylie:Kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmar khrid zin bris bla ma'i thugs bcud

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search


Full Title

Tibetan: ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ།

Wylie: thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes bzhugs so/

Short Title(s)

Author

པདྨ་གར་དབང་ - pad+ma gar dbang

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

khrid yig - bo dong thub pa mdo gcod

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་བཞུགས་སོ།
thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཙ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: tsa khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད།
Left: bo dong thub pa mdo gcod/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 017 (ཙ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 153-155

Begin Tibetan page and line #: 5a3

End Tibetan page and line #: 6a4

Total # of pages (Western): 3

Total # of pages (Tibetan): 2

Number of lines per page: 7 (1 page of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །ཞེས་དཔལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདུས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པའི་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས་པཎ་ཆེན་བྱམས་པ་ཆོས་ཉིའི་གསུངས་པ་བཞིན། ཆོས་མེད་ཀྱི་བྱ་བཏང་པདྨ་གར་དབང་གིས་སྦྱར་བའོ༎

Partial colophon in Wylie: /zhes dpal de kho na nyid 'dus pa'i zab khrid chos skor dgu las/_thub pa'i mdo gcod kyi dmar 'gyed zhal shes paN chen byams pa chos nyi'i gsungs pa bzhin/_chos med kyi bya btang pad+ma gar dbang gis sbyar ba'o//

Author: pad+ma gar dbang

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given