Difference between revisions of "Wylie:Do ha mdzod kyi glu"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "]]. |collection" to " |collection")
m (Text replace - "|associatedpeople = [[" to "|associatedpeople = ")
Line 2: Line 2:
 
|title = [[do ha mdzod kyi glu
 
|title = [[do ha mdzod kyi glu
 
|collection = gdams ngag mdzod
 
|collection = gdams ngag mdzod
|associatedpeople = [[Saraha]]
+
|associatedpeople = Saraha]]
 
|lineagedata =  
 
|lineagedata =  
 
|author = [[Saraha]].
 
|author = [[Saraha]].

Revision as of 21:48, 27 January 2015


[[Image:DNZVolume07_7-22_[[do ha mdzod kyi glu

|collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = Saraha]].jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]

Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
[[do ha mdzod kyi glu |collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = Saraha]]

Damngak Dzö Volume 07 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 7-22 / Folios 4a7 to 11b1
[[author::Saraha.| ]][[Category:Saraha.]]
[[titlefields::[[do ha mdzod kyi glu |collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = Saraha]] | ]] [[peoplefields::Saraha. | ]]


Full Title

Tibetan: །དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ།

Wylie: /do ha mdzod kyi glu/

Short Title(s)

Author

དཔལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོ་ - dpal sa ra ha chen po

Topic Information

gzhung rtsa 'grel - Instruction manual

gces btus - phyag chen chos drug

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། །དོ་ཧ་ཀོ་ཥ་གྲཱ་ཏི།
/do ha ko Sha grA ti/
  • བོད་སྐད་དུ། །དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ།
/do ha mdzod kyi glu/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཇ་ གཅེས་ (གྲངས་ཀ་) བཏུས་
Left: ja gces (tibfolio#) btus
  • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་
Left: phyag chen chos drug
  • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 007 (ཇ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 7-22

Begin Tibetan page and line #: 4a7

End Tibetan page and line #: 11b1

Total # of pages (Western): 16

Total # of pages (Tibetan): 8

Number of lines per page: 7 (2 pages of 1)

Partial colophon in Tibetan: །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དཔལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་དོ་ཧ་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ཁོ་ཉིད་རྣལ་དུ་མཚོན་པ་དོན་དམ་པའི་ཡི་གེ་རྫོགས་སོ༎[1] ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྙིང་པོའི་དོན་གྱི་གདམས་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཐའ་དག་གི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ས་ར་ཧ་ཞེས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་པ་གང་དེའི་དཔལ་གྱི་མགུར་ལས་སྩལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་མང་ཞིག་བཞུགས་ལས། དམ་པ་དོ་ཧར་གྲགས་པ་འདི་ནི་འཕགས་འོད་ཀུན་ཏུ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྩོད་མེད་དུ་གྲགས་ཤིང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་འང་མང་དུ་བཞུགས་སོ༎ །མཆན།

Partial colophon in Wylie: /rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal sa ra ha chen po'i zhal snga nas mdzad pa do ha mdzod ces bya ba de kho nyid rnal du mtshon pa don dam pa'i yi ge rdzogs so//(see note)_phyag rgya chen po snying po'i don gyi gdams pa'i shing rta chen po 'phags yul gyi grub pa'i dbang phyug mtha' dag gi gtsug gi nor bu bram ze chen po dpal sa ra ha zhes pa 'jig rten na nyi zla ltar grags pa gang de'i dpal gyi mgur las stsal ba'i phyag rgya chen po do ha mdzod kyi rdo rje'i glu mang zhig bzhugs las/_dam pa do har grags pa 'di ni 'phags 'od kun tu bram ze chen po'i gsung rtsod med du grags shing /_rgya bod kyi 'grel pa dang man ngag gi yi ge 'ang mang du bzhugs so//_/mchan/

Author: dpal sa ra ha chen po

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given

  1. the following material is a scribal note added on after the colophon of the actual text