Difference between revisions of "Wylie:Theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "{{Tibetan Text Metadata" to "{{Text Wylie")
m (Text replace - "|place = New Delhi: " to "|place = New Delhi")
Line 11: Line 11:
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|publisher = [[Shechen Publications]],
 
|publisher = [[Shechen Publications]],
|place = New Delhi:
+
|place = New Delhi
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
 
|tibvol = nga
 
|tibvol = nga

Revision as of 18:07, 22 January 2015


[[Image:DNZVolumeVolume 004,_215-242._theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon.

Damngak Dzö Volume Volume 004, ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 215-242. / Folios 1a1 to 14b3
[[associatedpeople::'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po.| ]]

[[author::'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po.| ]][[Category:'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po.]]
[[titlefields::theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon. | ]] [[peoplefields::'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. | ]]


Full Title

Tibetan: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

Wylie: @/_/theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon ces bya ba bzhugs so/

Short Title(s)

Author

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ - 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Topic Information

gdams ngag - Instruction manual

nyams len - blo sbyong don bdun ma

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Concise Instructions on How to Practice the Seven Point Mind Training Called "The Seed of Benevolence".

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
@/_/theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon ces bya ba bzhugs so/
 • Left side print: ང་ ཉམས་ གཅིག་ ལེན་
nga nyams gcig len
 • Right side print: 215

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ང་ ཉམས་ (གྲངས་ཀ་) ལེན་
Left: nga nyams (tibfolio#) len
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' gdams skor
 • Side B:
 • གཡོན་: བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་
Left: blo sbyong don bdun ma
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 004 (ང་)

Text # in volume: 007

Text # in edition: 0061

Master text#: 0061

Begin-End Pages (Western): 215-242

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 14b3

Total # of pages (Western): 28

Total # of pages (Tibetan): 14 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 3, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཕན་བདེ་བཟང་པོས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེད་བས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཅུ་ཕྲུག་རིག་པའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཆོས་བཞིན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་མང་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྒྲོས་དང་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang theg pa chen po'i dge ba'i bshes gnyen dam pa phan bde bzang pos bka' stsal rin po che'i phred bas bskul ba don yod par bya ba'i phyir/_rje bla ma dam pa yongs kyi dge ba'i bshes gnyen bcu phrug rig pa'i ma hA paN+Di ta dkon mchog bstan pa rab rgyas dpal bzang po sogs yongs 'dzin dam pa chos bzhin tu spyod pa rnams las tshul 'di'i bka' drin mang du thob pa'i rgyal khams kyi bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos/_rje btsun bla ma rnams kyi gsung sgros dang phyag bzhes ltar nyung gsal snying por dril te sbyar ba dge legs mchog tu gyur cig_/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given