Volume 7

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
<font color=darkred><span class=TibetanUnicode20>མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་</span></font><br><br>
+
{{Volume Wylie
'''Volume 7 Statistics:'''<br>
+
|voltitletib=མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག་
*Relative size of volume: 7th Largest
+
|voltitlewylie=mar pa bka' brgyud pod gcig pa'i dkar chag
*Number of texts in volume: 13 (34)
+
|voltitleeng=
*Total number of pecha pages: 271
+
|volnumtib=༧
*Total number of Western pages: 542
+
|volnumeng=7
*Largest text: #7 with 61 pages - [[dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen lang tsho]].
+
|volyigtib=ཇ་
*Smallest text: 11 lines - [[chos drug gi man ngag ces bya ba]] by rnal 'byor dbang phyug til+li pa (53b3-54a7).
+
|volyigwylie=ja
 +
|dkarchagtib=
 +
|dkarchagwylie=
 +
|dkarchageng=
 +
|sizerel=7th Largest
 +
|numoftexts=13 (34)
 +
|numofpecha=271
 +
|numofpages=542
 +
|largesttext=#7 with 61 pages - [[dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen lang tsho]].
 +
|smallesttext=11 lines - [[chos drug gi man ngag ces bya ba]] by rnal 'byor dbang phyug til+li pa (53b3-54a7).
 +
}}
 +
 
  
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>
 
<big>'''dkar chag'''</big><br>

Revision as of 18:07, 15 May 2013

{{{VolumeTitleTrans}}}
{{{VolumeTitleTib}}}
{{{VolumeTitleWylie}}}
Volume #: {{{VolumeNumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}})
Volume {{{VolumeNumber}}} Statistics and Dkar Chag:
Volume Statistics
*Relative size of volume: {{{RelativeVolumeSize}}}
 • Number of texts in volume: {{{TotalTextsInVolume}}}
 • Total number of pecha pages: {{{TotalFolios}}}
 • Total number of Western pages: {{{TotalPages}}}
 • Largest text: {{{LargestTextInVol}}}
 • Smallest text: {{{SmallestTextInVol}}}
Dkar Chag according to Shechen Edition
{{:Wylie:{{{KarchagTitleWylie}}} }}
[[Image: DNZ Shechen Tsadra Scan Cover Volume {{{VolumeNumber}}}.jpg|2000px|link=|Click the picture above to view the original manuscript.]]


[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{VolumeNumber}}}]]


dkar chag

Table of Contents:

 1. ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ 1-121

  Wylie: zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gi gzhung, by Multiple authors

  1. རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྙོག་པ་མེད་པ་ 1b1-4a7.

   Wylie: rgyud kyi rgyal po rnyog pa med pa 2-7.

  2. དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་ by བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་, (ས་ར་ཧ་) 4a7-11b1.

   Wylie: do ha mdzod kyi glu, by bram ze chen po (Saraha) 7-22.

  3. དཔལ་ས་ར་ཧའི་གདམས་པ་དོ་ཧའི་བསྡུས་དོན་ by སྤར་བུ་པ་ 11b1-14b1.

   Wylie: dpal sa ra ha'i gdams pa do ha'i bsdus don, by spar bu pa 22-28.

  4. དོ་ཧ་མཛད་ཅེས་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ by རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཤ་བ་རི་ 14b1-17a1.

   Wylie: do ha mdzad ces bya ba phyag rgya chen po'i man ngag, by rnal 'byor gyi dbang phyug dpal sha ba ri 28-33.

  5. གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ by ཏཻ་ལོ་པ་ 17a1-18b7.

   Wylie: grub chen tai lo pa'i phyag rgya chen po gang+gA ma'i gzhung sa bcad 'grel pa dang bcas pa, by tai lo pa 33-36.

  6. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་ by རང་འབྱུང་རྡོ་རྗེ་ 18b7-24a1.

   Wylie: phyag rgya chen po gang+gA ma'i gzhung sa bcad, by rang byung rdo rje 36-47.

  7. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཚིག་བསྡུས་པ་ by ཞྭ་དམར་པ་དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོ་ 24a1-24b7.

   Wylie: phyag rgya chen po'i tshig bsdus pa, by zhwa dmar pa dpal mkha' spyod dbang po 47-48.

  8. །དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་ཀྱི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་འགྲེལ་ཆུང་རྟོགས་པར་སླ་བ་བཞུགས་སོ༎ by དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོ་ དང་ རྗེ་བདུན་པ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ 25a1-31b1.

   Wylie: dpal nA ro pa'i rdo rje'i gsung phyag rgya chen po tshig bsdus kyi man ngag rgyud kyi lung dang sbyar ba gtso bor bton pa'i 'grel chung rtogs par sla ba, by dpal mkha' spyod dbang po, and rje bdun pa chos grags rgya mtsho 49-62.

  9. དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ by མཻ་ཏྲི་པ་ 31b1-32a2.

   Wylie: de kho na nyid bcu pa, by mai tri pa 62-63.

  10. མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བས་དཔལ་ས་ར་ཧ་ལས་གསན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གདམས་ངག་ཡི་གེ་བཞི་པའི་དོན་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དུ་བཞེངས་པ་ by རྗེ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ 32a2-33b4.

   Wylie: mnga' bdag mar pa lo tsA bas dpal sa ra ha las gsan pa'i phyag rgya chen po yid la mi byed pa snying po don gyi gdams ngag yi ge bzhi pa'i don rdo rje'i mgur du bzhengs pa, by rje mar pa lo tsA 63-66.

  11. རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་ by རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རྣལ་འབྱོར་ 33b4-34a5.

   Wylie: rje btsun mi la'i phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi rtsa ba, by rje btsun mi la rnal 'byor 66-67.

  12. རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་གཅིག་ཆོད་ by རྗེ་སྒམ་པོ་པ་ 34a5-35a2.

   Wylie: rje sgam po pa'i phyag rgya chen po lam gcig chod, by rje sgam po pa 67-69.

  13. བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མན་ངག་ by བླ་མ་ཏིལླི་པ་ 35a2-45a6.

   Wylie: bka' yang dag pa'i tshad ma zhes bya ba mkha' 'gro ma'i man ngag, by bla ma til+li pa 69-89.

  14. སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ by མཁས་པ་ནཱ་རོ་པཎ་ཆེན་ 45a6-48a1.

   Wylie: snyan brgyud rdo rje'i tshig rkang, by mkhas pa nA ro paN chen 89-95.

  15. གྲུབ་ཆེན་ན་རོ་པའི་གདམས་ངག་ཆོས་དྲུག་སྐོར་གྱི་བཀའ་དཔེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ by ནཱ་རོ་པ་ 48a2-53b3.

   Wylie: grub chen na ro pa'i gdams ngag chos drug skor gyi bka' dpe tshigs su bcad pa, by nA ro pa 95-106.

  16. ཆོས་དྲུག་གི་མན་ངག་ by རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཏིལླི་པ་ 53b3-54a7.

   Wylie: chos drug gi man ngag, by rnal 'byor dbang phyug til+li pa 106-107. - Also attributed to Nāropa. Also in the canon: Ṣaḍidharmopadeśa-nāma, P4630, rgyud 'grel, D2330.

  17. མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་ by མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པ་ 54b1-55a6.

   Wylie: mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur, by mkhas grub chen po nA ro tA pa 108-109.

  18. རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པས་མཛད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གསལ་བསྐོར་གསུམ་སོགས་ by རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ 55a6-57a4.

   Wylie: rje btsun chen po mi la ras pas mdzad pa'i snyan brgyud gsal bskor gsum sogs, by rje btsun mi la 109-113.

  19. རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མ་རིག་གསལ་བྱེད་ by རྗེ་མི་ལ་རས་པ་ 57a4-59b2.

   Wylie: rje btsun mi la'i ma rig gsal byed, by rje mi la ras pa 113-118.

  20. རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་བྱེད་ by རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ 59b3-60b2.

   Wylie: rje btsun mi la'i rnam rtog dri ma dag byed, by rje btsun mi la ras pa 118-120.

  21. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ by རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རྣལ་འབྱོར་ 60b2-61a1.

   Wylie: phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi ngo sprod, by rje btsun mi la rnal 'byor 120-121.

 2. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ་ 123-149

  Wylie: dpal 'khor lo bde mchog dwags po snyan brgyud lugs kyi sgrub thabs bde chen drwa ba, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po ('jam mgon kong sprul)

 3. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་སྡོམ་པ་ 151-208

  Wylie: dpal 'khor lo bde mchog dwags po snyan brgyud lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen sdom pa, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po ('jam mgon kong sprul)

 4. སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་མངོན་དཀྱིལ་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩི་བུམ་པ་ 209-252

  Wylie: snyan brgyud lhan cig skyes ma'i yum bka' rgyas pa'i mngon dkyil dang dbang bskur gyi cho ga bdud rtsi bum pa, by bya bral kun dga'

 5. མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོ་ནས་ཐོད་དབང་མེའི་འཁོར་ལོའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ལག་ལེན་བདེ་དྲོད་དཔུང་བསྐྱེད་ 253-283

  Wylie: mai tri lugs kyi sdom pa bcu gsum ma'i sgo nas thod dbang me'i 'khor lo'i byin rlabs bya ba'i lag len bde drod dpung bskyed, by blo gros mtha' yas pa'i sde ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas pa'i sde)

 6. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ 285-316

  Wylie: dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi sgrub thabs bde chen ye shes thig le, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po ('jam mgon kong sprul)

 7. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་ 317-377

  Wylie: dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen lang tsho, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po ('jam mgon kong sprul)

 8. རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བརྡ་དབང་ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཟབ་གསང་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ་ 379-393

  Wylie: rje btsun rdo rje rnal 'byor ma snyan brgyud lhan cig skyes ma'i brda dbang zab mo'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa zab gsang bde chen shing rta, by karma bkra shis 'od zer (bkra shis 'od zer)

 9. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཕྱི་དཀྱིལ་བརྒྱད་ལས་ཡུམ་བཀའ་བསྡུས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་བཟང་ 395-421

  Wylie: bde mchog snyan brgyud ras chung lugs kyi thun mong phyi dkyil brgyad las yum bka' bsdus pa lhan cig skyes ma'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa pad+ma rA ga'i bum bzang, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 10. བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་བསྡུས་པ་ངམ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་དགྱེས་པའི་ཐིག་ལེ་ 423-465

  Wylie: bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud bsdus pa ngam rdzong lugs kyi sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa he ru ka dgyes pa'i thig le, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)

 11. རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་སྙན་བརྒྱུད་གྱི་གཞུང་ཆུང་ཏིལླི་པས་མཛད་པ་ 467-478

  Wylie: rje btsun ras chung pa'i lugs kyi dpal 'khor lo sdom pa snyan brgyud gyi gzhung chung til+li pas mdzad pa, by til+li pa, (Tilopa)

 12. དཔལ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལས། བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་མི་ལས་མཛད་པ་ 479-500

  Wylie: dpal bde mchog snyan brgyud las/_bum dbang dang 'brel ba'i nyams len thun mong yid bzhin nor bu'i khrid yig rje mi las mdzad pa, by rje mi la ras pa (mi la ras pa)

 13. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་, by རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་བརྩེ་བ་ 501-541

  Wylie: bde mchog snyan brgyud kyi rdzogs rim steng sgo rnam par grol ba'i chos drug gi khrid yig, by rdo rje rgyal mtshan brtse ba

  1. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཏུམ་མོ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་བཞུགས་སོ, by མར་པ་ལོ་ཙཱ་ 17a3-19a4.

   Wylie: /bde mchog snyan brgyud kyi gtum mo dang thabs lam gyi 'khrul 'khor bzhugs so/, by mar pa lo tsA 533-537.

  2. གཏུམ་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅོ་བརྒྱད་པ་ 19a4-21a2.

   Wylie: gtum mo'i 'khrul 'khor bco brgyad pa 537-541.