Wylie:'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 16:42, 7 July 2010 by Guest (talk | contribs) (Created page with '::<big>[[འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 6 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig ces bya ba bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

AUTHORNAMETIBETAN - ADDWYLIEHERE

Topic Information[edit]

grol byed khrid - Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig ces bya ba bzhugs so//
 • Line 2: ༢།ལམ་འབྲས་པོད་དམར་ནས་བྱུང་།
2/lam 'bras pod dmar nas byung /
 • Left side print: ཆ་ ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
cha khrid gcig yig
 • Right side print: 289

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཆ་ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: cha khrid (tibfolio#) yig
 • གཡས་: (#)
Right: (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: གདམས་མཛོད་ས་སྐྱའི་སྐོར། སྒོ་དྲུག་ཆོས་
Left: gdams mdzod sa skya'i skor/_sgo drug chos
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 006 (ཆ་)

Text # in volume: 018

Text # in edition: 0109

Master text#: 0109

Begin-End Pages (Western): 289-303

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 8a4

Total # of pages (Western): 15

Total # of pages (Tibetan): 8

Number of lines per page: 7 (1 page of 2, 1 page of 4, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: །རྗེ་ནཱ་རོ་པའི་གདམས་ངག །བླ་ཆེ་དང་བྲོག་མིས་ཟབ་པའི་གནད་དགུ་ཕྱེ་ཡང། ཅུང་ཟད་མི་གསལ་བས་བློ་དམན་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་བླག་ཏུ་མ་གོ་ནས། འབྲིང་མཚམས་མ་ཇོ་སངས་རྒྱས་སྐྱིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་བྲིས་པའོ།

Partial colophon in Wylie: /rje nA ro pa'i gdams ngag_/bla che dang brog mis zab pa'i gnad dgu phye yang/_cung zad mi gsal bas blo dman rnams kyis bde blag tu ma go nas/_'bring mtshams ma jo sangs rgyas skyid kyis gsol ba btab pa'i ngor bris pa'o/

Author: [[ ]]

Translator: None given

Scribe: None given