Volume 6

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 6 (ཆ་)
Sakya Lamdré Text Collections Volume 2
ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་གཉིས་པ་


ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་གཉིས་པ་

Translation of Volume
Smith 2023 Sakya The Path with its Result Part 2-front.jpg

by Smith, Malcolm

Smith, Malcolm, trans. Sakya: The Path with its Result, Part 2. Vol. 6 of The Treasury of Precious Instructions: Essential Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet (gdams ngag rin po che'i mdzod), compiled by Jamgön Kongtrul Lodrö Taye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas). Tsadra Foundation Series. Boulder, CO: Snow Lion, 2023.

Read the book's introduction

Volume 6 Contents[1]

Part One: The Eight Ancillary Path Cycles

 1. Supplication to the Lineage of the Eight Ancillary Path Cycles by Ngorchen Kunga Zangpo
  ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ pp 1-6
  lam skor phyi ma brgyad kyi brgyud pa'i gsol 'debs, by dge slong kun dga' bzang po (ngor chen kun dga' bzang po)
 2. Accomplishment of the Connate Composed by Ḍombi Heruka
  ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་མཛད་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ pp 7-17
  Dom+bi he ru kas mdzad pa'i lhan cig skyes grub
 3. Ācārya Padmavajra's Creation Stage Adorned with the Nine Profound Methods and Completion Stage Instruction Resembling the Tip of a Lamp Flame by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  1. Ācārya Padmavajra's Creation Stage Adorned with the Nine Profound Methods by Jetsun Drakpa Gyaltsen
   སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུས་བརྒྱན་པ་ pp 19-38 (1b1-10b1)
   slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i bskyed rim zab pa'i tshul dgus brgyan pa, (Person:Padmavajra), (rje btsun grags pa rgyal mtshan)
  2. Ācārya Padmavajra's Completion Stage Instruction Resembling the Tip of a Lamp Flame by Jetsun Drakpa Gyaltsen
   སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་རྫོགས་རིམ་མར་མེའི་རྩེ་མོ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་ pp 38-41 (10b1-12a4)
  slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i rdzogs rim mar me'i rtse mo lta bu'i gdams ngag, rje btsun grags pa rgyal mtshan
 4. Completing the Whole Path with Caṇḍālī Composed by Ācārya Kṛṣṇācārya
  སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པས་མཛད་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ pp 43–53
  slob dpon nag po spyod pas mdzad pa'i gtum mo lam rdzogs, rje btsun grags pa rgyal mtshan
 5. The Instruction for Straightening the Crooked Composed by Kṛṣṇa Acyuta, by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཏ་འཆི་བ་མེད་པས་མཛད་པ་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་གདམས་པ་ pp 55-57
  nag po u tsi ta 'chi ba med pas mdzad pa yon po srong ba'i gdams pa, by rje btsun grags pa rgyal mtshan
 6. Obtained in Front of a Stupa Composed by Ācārya Nāgārjuna
  སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ pp 59-65
  slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i mchod rten drung thob, by rje btsun grags pa rgyal mtshan
 7. Mahāmudrā without Syllables Composed by Ācārya Vāgīśvarakīrti
  སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པ་ pp 67-79
  slob dpon ngag dbang grags pas mdzad pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa, by rje btsun grags pa rgyal mtshan
 8. Śrī Koṭalipa’s Instruction on the Inconceivable
  དཔལ་ཏོག་ཙེ་བའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་ངག་ pp 81-118
  dpal tog tse ba'i bsam mi khyab kyi gdams ngag
  1. Intimate Instructions on the Stages of the Inconceivable
   བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་ pp 82-95 (1b1-7b7)
   bsam kyis mi khyab pa'i rim pa'i man ngag
  2. The Chronicle of Ācārya Koṭalipa’s Path, the Five Inconceivabilities
   སློབ་དཔོན་ཏོག་རྩེ་པའི་ལམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལྔའི་ལོ་རྒྱུས་ pp 95-98 (8a1-9b1)
   slob dpon tog rtse pa'i lam bsam gyis mi khyab pa lnga'i lo rgyus
  3. The Clarification of the Instruction on the Inconceivable Composed by Ācārya Koṭalipa
   སློབ་དཔོན་ཏོག་རྩེ་པས་མཛད་པའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ pp 98-115 (9b1-18a6)
   slob dpon tog rtse pas mdzad pa'i bsam mi khyab kyi gdams pa gsal bar byed pa
   1. From among the five kinds of inconceivability
    བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་ pp 115-117 (18a6-19a2)
    bsam gyis mi khyab pa rnam pa lnga las
   2. The Intimate Instruction of the Five Kinds of Antidote
    སློབ་དཔོན་འདིའི་ལུགས་ཀྱི་ལོག་གནོང་རྣམ་པ་ལྔ་ pp 117-118 (19a3-19b6)
    slob dpon 'di'i lugs kyi log gnong rnam pa lnga
 9. The Path Cycle of the Mudra Composed by Ācārya Indrabhūti
  སློབ་དཔོན་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་སྐོར་ pp 119-136
  slob dpon in+dra b+hU ti'i mdzad pa'i phyag rgya'i lam skor
  Part Two: Jamgön Kongtrul's Commentary on the Eight Ancillary Path Cycles
 10. Medicinal Elixir of the Fortunate Bezoar: The Manual of Ḍombi Heruka's Accomplishing the Connate
  ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་གི་ཝཾ་སྨན་བཅུད་ pp 137-150
  Dom+bi he ru ka'i lhan cig skyes grub kyi khrid yig bkra shis gi waM sman bcud
 11. Fortunate Mustard Seedpod: The Manual of the Nine Profound Methods of Padmavajra
  པདྨ་བཛྲའི་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཡུངས་ཀར་གོང་བུ་ pp 151-180
  pad+ma badz+ra'i zab pa'i tshul dgu'i khrid yig bkra shis yungs kar gong bu
 12. Essence of Fortunate Curd: The Manual of Straightening the Crooked by Kṛṣṇa Acyuta
  ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཊ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཞོའི་སྙིང་པོ་ pp 181-188
  nag po u tsi Ta 'chi ba med pa'i yon po srong ba'i khrid yig bkra shis zho'i snying po
 13. Excellent Tree of Fortunate Bilva: Ārya Nāgārjuna's Manual of Obtained in Front of a Stupa
  འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་ pp 189-212
  'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bil+ba'i ljon bzang
 14. Fortunate Shoot of Dūrva Grass: The Manual of Mahāmudrā without Syllables Composed by Ācārya Vāgīśvarakīrti
  ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དཱུརྦའི་མྱུ་གུ་ pp 213-229
  ngag dbang grags pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa'i khrid yig bkra shis dUrba'i myu gu
 15. Fortunate Pure Crystal Mirror: The Instruction Manual of Śrī Koṭalipa’s Inconceivable
  ཏོག་རྩེ་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ pp 231-254
  tog rtse pa'i bsam gyis mi khyab pa'i khrid yig bkra shis dwangs shel me long
 16. Fortunate Right-Turning White Conch: The Manual of Indrabhūti's Path of the Mudra
  ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ pp 255-269
  in+dra b+hU ti'i phyag rgya'i lam gyi khrid yig bkra shis dung dkar g.yas 'khyil
 17. Fortunate Vermilion Ornament: Kṛṣṇācārya’s Manual of Completing the Whole Path with Caṇḍālī
  ནག་པོ་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་ pp 271-287
  nag po pa'i gtum mo lam rdzogs kyi khrid yig bkra shis li khri'i thig le
  Part Three: Ancillary Instructions and Rites
 18. The Manual Known as The Dharma Connection with the Six Gatekeepers Received by Drokmi Lotsāwa from the Six Paṇḍita Gatekeepers
  འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 289-303
  'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig
  1. Merging Sutra and Tantra
   མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས་
   mdo rgyud kyi don nyams su longs gsungs
  2. The Trio for Removing Obstructions by Prajñākaragupta, Jñānaśrī, and Ratnavajra
   1. Jñānaśrī’s Removing Obstacles Due to Disturbances of the Body’s Elements
    ཛྙཱ་ན་ཤྲཱིའི་འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་བའི་མན་ངག
    dz+nyA n shrI'i 'byung ba lus 'khrugs kyi bar chad sel ba'i man ngag
   2. Prajñākaragupta’s Guarding against Obstacles Due to External Negative Forces
    ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པའི་མན་ངག
    shes rab 'byung gnas sbas pa'i man ngag
   3. Ratnavajra’s Guarding against the Mental Obstacles to Meditative Absorption
    རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་ཀྱི་བར་ཆད་སྲུང་བའི་མན་ངག
    rin chen rdo rje'i ting nge 'dzin sems kyi bar chad srung ba'i man ngag
  3. Clear Mindfulness of the Innate
   ངག་དབང་གྲགས་པའི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ་
   ngag dbang grags pa'i gnyug ma dran gsal
  4. Mahāmudrā That Removes the Three Sufferings
   དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་སེལ་
   dpal nA ro pa'i phyag chen po sdug bsngal gsum sel
 19. Lineage Supplication of Parting from the Four Attachments
  ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ pp 305-307
  zhen pa bzhi bral gyi brgyud 'debs
 20. The Cycle of Parting from the Four Attachments
  བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་སྐོར་ 309-356
  blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi skor
  1. Parting from the Four Attachments
   ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་རྩ་ཚིག་ pp 310 (1b1-1b4)
   zhen pa bzhi bral gyi rtsa tshig[2]
  2. Commentary on Parting from the Four Attachments by Jetsun Drakpa Gyaltsen
   རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་ pp 310-314 (1b4-3b2)
   rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral
  3. Instruction on Parting from the Four Attachments by Sakya Paṇḍita
   ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་ངག་གོ་ pp 314-315 (3b2-4a1)
   sa paN gyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral gyi gdams ngag go
  4. Parting from the Four Attachments by Nuppa Rikzin Drak
   ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་ pp 315-317 (4a1-5a2)
   nub pa rig 'dzin grags kyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral
  5. The Words of the Lord Guru Ānandabhadra: The Manual of Parting from the Four Attachments by Kunga Lekrin (Person:Kun dga' legs pa'i rin chen)
   ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་བླ་མ་ཨཱ་ནནྡ་བྷ་དྲའི་གསུང་བསྒྲོས་ pp 317-342
   zhen pa bzhi bral gyi khrid yig rje bla ma A nan+da b+ha dra'i gsung bsgros
  6. The Necklace of Ketaka Gems: The Explanatory Method for the Manual of Parting from the Four Attachments Mind Training Composed by the Bodhisattva Kunga Lekrin
   བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་མཛད་པའི་འཆད་ཐབས་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་དོ་ཤལ་ pp 343-356
   blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi khrid yig byang sems kun dga' legs rin gyis mdzad pa'i 'chad thabs nor bu ke ta ka'i do shal
 21. Increasing the Two Accumulations: A Systematic Arrangement of the Offering Rite to the Gurus of the Path with Its Result
  ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ pp 357-386
  lam 'bras bla ma mchod pa'i cho ga khrigs chags su bkod pa tshogs gnyis rab rgyas, by kun dga' chos 'phel
 22. Procedure for Preparing Barley Liquor from the Śrī Samvarodaya Tantra
  དཔལ་བདེ་མཆོག་སྡོམ་འབྱུང་ནས་ཀྱི་ཆང་གི་ཆོ་ག་ pp 387-401
  dpal bde mchog sdom 'byung nas kyi chang gi cho ga
 23. Blazing Brilliance and Strength: The Sādhana and Permission of the Eight Deities of Śrī Vajramahākāla Pañjaranātha
  བཀའ་སྲུང་གུར་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་འབར་ pp 403-424
  bka' srung gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gzi brjid stobs 'bar, by blo gros mtha' yas pa'i sde

Volume 6 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog of The Treasury of Precious Instructions), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

6-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈ གདམས་ངག་མཛོད། ས་སྐྱ་པོད་གཉིས་པ། ཆ༽ གཉིས་པ་ལམ་སྐོར་ལ། ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པ་ཁ་སྐོང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༣ ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་མཛད་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ལྡེབ། ༦ སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུས་བརྒྱན་པ་དང་། རྫོགས་རིམ་མར་མེའི་རྩེ་མོ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པས་མཛད་པ་བཅས་ཚན་སྤྲེལ་ལ་ལྡེབ། ༡༢ སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པས་མཛད་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ལྡེབ། ༦ སློབ་དཔོན་ཨུ་ཙིཏ་འཆི་བ་མེད་པས་མཛད་པ་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ལྡེབ། ༢ སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ལྡེབ། ༤ སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པ་ལྡེབ། ༧ དཔལ་ཏོག་ཙེ་བའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་ངག་ལྡེབ། ༡༩ སློབ་དཔོན་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་སྐོར་ལྡེབ། ༩ ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་གི་ཝཾ་སྨན་བཅུད་ལྡེབ། ༧ པདྨ་བཛྲའི་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཡུངས་ཀར་གོང་བུ་ལྡེབ། ༡༥ ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཊ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཞོའི་སྙིང་པོ་ལྡེབ་ ༤

6-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་བི་ཝའི་ལྗོན་བཟང་ལྡེབ། ༡༢ ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་་མྱུ་གུ་ལྡེབ། ༩ ཏོག་ཙེ་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ལྡེབ། ༡༢ ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ལྡེབ། ༨ ནག་པོ་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་ལྡེབ། ༩ འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལས་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་འབྲས་པོད་དམར་ནས་བྱུང་བ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༨ བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་བརྒྱུད་འདེབས་མཁྱེན་བརྩེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢ བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་ཀྱི་སྐོར་ལྡེབ། ༢༤ ལམ་འབྲས་བླ་མཆོད་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ཀུན་དགའ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༥ བདེ་མཆོག་སྡོམ་འབྱུང་གི་ཆང་གི་ཆོ་ག་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༥ བཀའ་སྲུང་གུར་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་འབར་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༡ ཆོས་ཚན། བསྡོམས་ལྡེབ། བཅས་བཞུགས།

dkar chag

!!!1!!!_gdams ngag mdzod/_sa skya pod gnyis pa/_cha)_gnyis pa lam skor la/_lam skor phyi ma brgyad kyi brgyud pa'i gsol 'debs ngor chen kun dga' bzang pos mdzad pa kha skong many+dzu g+ho Shas mdzad pa ldeb/_3_Dom+bi he ru kas mdzad pa'i lhan cig skyes grub ldeb/_6_slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i bskyed rim zab pa'i tshul dgus brgyan pa dang /_rdzogs rim mar me'i rtse mo lta bu'i gdams ngag rje btsun grags pas mdzad pa bcas tshan sprel la ldeb/_12_slob dpon nag po spyod pas mdzad pa'i gtum mo lam rdzogs ldeb/_6_slob dpon u tsita 'chi ba med pas mdzad pa yon po srong ba'i ldeb/_2_slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i mchod rten drung thob ldeb/_4_slob dpon ngag dbang grags pas mdzad pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa ldeb/_7_dpal tog tse ba'i bsam mi khyab kyi gdams ngag ldeb/_19_slob dpon in+d+ra b+hU tis mdzad pa'i phyag rgya'i lam skor ldeb/_9_Dom+bi he ru ka'i lhan cig skyes grub kyi khrid yig bkra shis gi waM sman bcud ldeb/_7_pad+ma badz+ra'i zab pa'i tshul dgu'i khrid yig bkra shis yungs kar gong bu ldeb/_15_nag po u tsi Ta 'chi ba med pa'i yon po srong ba'i khrid yig bkra shis zho'i snying po ldeb _4

!!!2!!!_'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bi wa'i ljon bzang ldeb/_12_ngag dbang grags pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa'i khrid yig bkra shis myu gu ldeb/_9_tog tse pa'i bsam gyis mi khyab pa'i khrid yig bkra shis dwangs shel me long ldeb/_12_in+d+ra b+hU ti'i phyag rgya'i lam gyi khrid yig bkra shis dung dkar g.yas 'khyil ldeb/_8_nag po pa'i gtum mo lam rdzogs kyi khrid yig bkra shis li khri'i thig le ldeb/_9_'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug las gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig lam 'bras pod dmar nas byung ba 'phags pa rin po ches mdzad pa ldeb/_8_blo sbyong zhen pa bzhi bral brgyud 'debs mkhyen brtses mdzad pa ldeb/_2_blo sbyong zhen pa bzhi bral kyi skor ldeb/_24_lam 'bras bla mchod tshogs gnyis rab rgyas kun dga' chos 'phel gyis mdzad pa ldeb/_15_bde mchog sdom 'byung gi chang gi cho ga kun dga' blo gros kyis mdzad pa ldeb/_15_bka' srung gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang gzi brjid stobs 'bar 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_11_chos tshan/_bsdoms ldeb/_bcas bzhugs/

Footnotes

 1. All English titles reported here are from Smith, Malcolm, trans. Sakya: The Path with its Result, Part 2. The Treasury of Precious Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet - Volume 6. Tsadra Foundation Series. Boulder, CO: Snow Lion, 2023.
 2. This text does not have a title present in the Pecha. The Tibetan title was taken from Richard Barron. Author information was found in Person:Jinpa, Thupten, trans. "Root Lines of 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 517. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.