Volume 12

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 12 (ན་)
Shangpa Kagyü Text Collections Volume 2
ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ་


ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ་

Translation of Volume
Harding-2023-Shangpa-Kagyu-2-front.jpg

by Harding, S.

Harding, Sarah, trans. Shangpa Kagyu: The Tradition of Khyungpo Naljor, Part 2. Vol. 12 of The Treasury of Precious Instructions: Essential Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet (gdams ngag rin po che'i mdzod), compiled by Jamgön Kongtrul Lodrö Taye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas). Tsadra Foundation Series. Boulder, CO: Snow Lion, 2023.

Read the book's introduction

Volume 12 Contents[1]

 1. Tangdalma: Displaying the Profound Meaning A Guidebook on the Profound Path of Niguma’s Six Dharmas, the One Sufficient Reading
  ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མ་ 1-101
  zab lam ni gu chos drug gi khrid yig zab don thang mar brdal ba zhes bya ba bklags chog ma, by Tāranātha
 2. A Supplement to the Source Guide on the Profound Path of Niguma’s Six Dharmas
  ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ཁྲིད་མ་མོའི་ལྷན་ཐབས་ཁ་སྐོང་ 103-135
  zab lam ni gu chos drug gi gzhung khrid ma mo'i lhan thabs kha skong, by Tāranātha
 3. Niguma’s Yogic Exercises, Root and Commentary
  ནི་གུའི་འཁྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ་ 137-145
  ni gu'i 'khrul 'khor rtsa 'grel, by Tāranātha
 4. Collection of Essentials Vital Words of Instruction on the Six Dharmas of Niguma, Ḍākinī of Timeless Awareness
  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་གནད་ཡིག་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས་ 147-179
  ye shes mkha' 'gro ni gu ma'i chos drug gi khrid kyi gnad yig snying po kun 'dus, by thang stong rgyal po
 5. Niguma’s Auxiliary Practice, Guidance in Amulet Mahāmudrā
  ནི་གུའི་ཡན་ལག་ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའི་ཁྲིད་ 181-187
  ni gu'i yan lag phyag chen ga'u ma'i khrid, by thang stong rgyal po
 6. Niguma’s Auxiliary Practice, Guidance in the Three Integrations
  ནི་གུའི་ཡན་ལག་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ 187-192
  ni gu’i yan lag lam khyer rnam gsum gyi khrid, by thang stong rgyal po
 7. Niguma’s Auxiliary Practice, Guidance in Immortal Body and Mind
  ནི་གུའི་ཡན་ལག་ལུས་སེམས་འཆི་མེད་ཁྱི་ཁྲིད་ 192-198
  ni gu’i yan lag lus sems ’chi med kyi khrid, by thang stong rgyal po
 8. Niguma’s Auxiliary Quintessential Practice, Guidance in the Six-Armed Awareness Protector
  ཉིང་ཁུའི་ཡན་ལག་ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཁྲིད་ 198-205
  nying khu’i yan lag phyag drug ye shes mgon po’i khrid, by thang stong rgyal po
 9. The Single Sitting, Words of the Ḍākinī of Timeless Awareness A Concise Guide to Niguma’s Six Dharmas, the Root of the Golden Dharmas of Glorious Shangpa
  རྩ་བ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་བསྡུས་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་ལུང་ 207-235
  rtsa ba ni gu chos drug gi khrid bsdus stan thog gcig ma'i nyams len ye shes DA ki'i zhal lung, by 'jam mgon kong sprul
 10. Amulet Mahāmudrā or Three Naturally Settled States Guidance Manual
  ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ 237-249
  phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig, by Tāranātha
 11. Releasing the Knots of the Central Channel A Practice of White and Red Khecarīs
  མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་དམར་གྱི་ཉམས་ལེན་དབུ་མའི་མདུད་འགྲོལ་ 251-269
  me tog mkha' spyod dkar dmar gyi nyams len dbu ma'i mdud 'grol, by 'jam mgon kong sprul
 12. In Praise of Vajrayoginī, the Especially Exalted Praise
  རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བསྟོད་པ་ 271-272
  rdo rje rnal 'byor ma la bstod pa, by Atīśa
 13. White Khecarī Transference
  མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་འཕོ་བ་ 273-275
  mkha' spyod dkar mo'i 'pho ba, by lo chen 'gyur med bde chen
 14. Red Khecarī Transference
  མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་འཕོ་བ་ 277-278
  mkha' spyod dmar mo'i 'pho ba, by bla ma rA hu la
 15. Sukhasiddhi’s Story, Indian Source Text, Secret Sādhana of the Navel Emanation Chakra, and Empowerment Ritual
  སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་ལོ་རྒྱུས། རྒྱ་གཞུང། གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་འཁོར། དབང་ཆོག་རྣམས་ 279-296
  su kha sid+d+hi'i lo rgyus rgya gzhung gsang sgrub lte ba sprul 'khor dbang chog rnams
  1. Sukhasiddhi’s Story
   བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ 280-285 // 1b1-4a5
   bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus
  2. Sukhasiddhi’s Indian Source Text: Secret Sādhana of Vajravārāhī
   རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གསང་བའི་སྒྲུབ་པ་, by ཌཱ་ཀི་མ་སུ་ཁ་མ་ཧཱ་སིདྡྷི་ 285-286 // 4a5-4b7
   rdo rje phag mo'i gsang ba'i sgrub pa, by DA ki ma su kha ma hA sid+d+hi
  3. Secret Sādhana of the Navel Emanation Chakra
   སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་པ་སྤྲུལ་འཁོར་ 286-289 // 4b7-6a4
   su kha sid+d+hi'i gsang sgrub lte pa sprul 'khor
  4. Empowerment Ritual
   སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་དབང་ཆོག་ 289-294 // 6a5-8b6
   su kha sid+d+hi'i dbang chog
 16. Bringing Down the Rain of Great Bliss A Lineage Supplication for the Profound Path of Sukha’s Six Dharmas
  ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ 297-299
  zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs, by 'jam mgon kong sprul
 17. Fast Path of Integral Unity Awareness Ḍākinī Sukhasiddhi’s Profound Path of Creation and Guidance on the Six Dharmas
  ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ་ 299-313
  chos drug gi khrid yig zung ’jug myur lam, by 'jam mgon kong sprul
 18. Sukhasiddhi’s Cycle of Oral Instructions and Instructions on Three Nails
  སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་སྐོར་དང་། གཟེར་གསུམ་གདམས་པ་རྣམས་ 315-328
  su kha sid+d+hi'i zhal gdams kyi skor dang gzer gsum gdams pa rnams, by chos kyi shes rab
 19. Sukhasiddhi’s Introduction to Mahāmudrā
  སུ་ཁ་མ་སིདྡྷིའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་སྤྲོད་ 329-330
  su kha ma sid+d+hi'i phyag rgya chen po'i ngo sprod, by chos kyi shes rab
 20. Supplication to Niguma’s Lineage
  ནི་གུའི་བརྒྱུད་འདེབས་ 331-332
  ni gu'i brgyud 'debs, by Tāranātha
 21. Clouds of Blessing Supplication to the Guru Lineage of the Profound Path of Niguma’s Six Dharmas
  ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ 333-334
  zab lam ni gu chos drug gi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs sprin phung, by 'jam mgon kong sprul
 22. Naturally Luminous Timeless Awareness Four Deities Combined Practice, a Profound Dharma of the Glorious Shangpa Kagyu
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ 335-341
  dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi zab chos lha bzhi dril sgrub kyi nyams len ye shes rang gsal, by 'jam mgon kong sprul
 23. Radiant Light of Timeless Awareness A Guidebook on the Four Deities Combined Practice, a Profound Dharma of the Glorious Shangpa Kagyu
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ་ 343-356
  dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi zab chos lha bzhi dril sgrub kyi khrid yig ye shes 'od 'phro, by 'jam mgon kong sprul
 24. A Wish-Fulfilling Gem Offering Ritual for the Lineage Gurus of Shangpa Kagyu, Protectors of Beings
  འགྲོ་མགོན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 357-387
  'gro mgon shangs pa bka' brgyud kyi bla ma mchod pa'i cho ga yid bzhin nor bu, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde
 25. Garland of Uḍumbara Flowers Supplications to the Lives of the Amazing Jewel Lineage of the Glorious Shangpa Kagyu
  བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཕྲེང་བ་ 389-447
  brgyud pa'i rnam thar gsol 'debs u dum wa ra'i phreng ba, by 'jam mgon kong sprul
 26. Verdant Tree of Faith The Life Story of the Glorious Holy Guru
  དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ 449-452
  dpal ldan bla ma dam pa'i rnam par thar pa dad pa'i ljon shing, by Tāranātha
 27. Flowers of Faith A Supplement to Venerable Tāranātha Rinpoche’s Biographical Supplication
  རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ 453-456
  rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog, by 'jam mgon kong sprul
 28. Shower of Great Bliss A Concise Supplication to the Lineage of Profound Teaching of Niguma’s Six Dharmas
  ཟབ་ཆོས་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉུང་འདུས་བདེ་ཆེན་འབེབས་པ་ 457-458
  zab chos ni gu chos drug gi brgyud 'debs nyung 'dus bde chen 'bebs pa, by bde ba'i rdo rje
 29. Niguma’s Aspiration Prayer of the Sealed Word
  ནི་གུ་མའི་སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མ་ 459-462
  ni gu ma'i smon lam bka' rgya ma, by Niguma
 30. An Ocean of Blessings Meaningful to Hear Collected Vajra Lines, Dohas, and Melodious Songs of the Glorious Shangpa Kagyu
  ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མགུར་མཚོ་ 463-559
  shangs pa bka' brgyud kyi mgur mtsho, by 'jam mgon kong sprul
 31. Ḍākinīs of the Five Classes Sādhana and Authorization Ritual in the Shangpa Tradition
  ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་ 561-567
  shangs lugs mkha' 'gro sde lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas
 32. Torma Offering to the Ḍākinīs of the Five Classes Just for Regular Practice
  ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་དཀྱུས་མ་ཙམ་གྱི་ལག་ལེན་ 569-571
  shangs lugs mkha' 'gro sde lnga'i mchod gtor 'bul ba dkyus ma tsam gyi lag len, by 'jam mgon kong sprul
 33. Treasure Trove of Awakened Activity Sādhana and Torma Ritual for Glorious Awareness Protector Six-Armed Mahākāla
  ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོག་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ 573-591
  phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i chog phrin las gter mdzod tA ra nA tha'i gsung, by Tāranātha
 34. Spontaneous Accomplishment of the Four Actions A Supplement to the Long Torma Ritual of Glorious Swift-Acting Awareness Protector, with a Clearly Arranged Sequence
  ཕྱག་དྲུག་གཏོར་ཆོག་རྒྱས་པའི་ཁ་སྐོང་དམིགས་རིམ་བཅས་གུ་ཎའི་གསུང་ 593-622
  phyag drug gtor chog rgyas pa'i kha skong dmigs rim bcas gu Na'i gsung, by 'jam mgon kong sprul
 35. Concise Torma Ritual for Swift-Acting Six-Armed Awareness Protector
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས་ 623-624
  myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus, by Tāranātha
 36. Garland of Cintāmaṇi Thirteen Major Authorizations for Six-Armed Mahākāla in One Place
  ཕྱག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཕྱོགས་བསྡེ་བས་ཙིནྟཱ་མཎིའི་ཕྲེང་བ་ 625-737
  phyag drug pa'i rjes gnang gi bka' chen bcu gcum phyogs bsdebs tsin+tA ma Ni'i phreng ba, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde
 37. Sealed with Life Force The Extraordinary Authorization of Swift-Acting Protector Entering the Heart
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན་ 739-745
  myur mdzad ye shes mgon po snying zhugs kyi rjes gnang thun mong ma yin pa srog gi rgya can, by yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde
 38. Guru Yoga Connected with Six-Armed Protector Entering the Heart The Sealed One
  མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་སྙིང་ཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ 747-757
  mgon po phyag drug pa snying zhugs dang 'brel ba'i bla ma'i rnal 'byor, by lcang skya rol pa'i rdo rje
 39. Clouds of Virtue and Goodness The Investiture of Power for Deep-Blue and White Swift-Acting Awareness Protectors
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མཐིང་དཀར་གཉིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་ 759-767
  myur mdzad ye shes kyi mgon po mthing dkar gnyis kyi mnga' gsol dge legs sprin phung, by 'jam mgon kong sprul
 40. Ritual for Conferring the Uncommon Authorization of the Great Field Protector Kṣetrapāla Father-Mother
  ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་བསྐུར་ཆོག་ 769-773
  zhing skyong chen po k+She tra pA la yab yum gyi thun mong ma yin pa'i rjes gnang bskur chog

Volume 12 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

12-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈ ༄༅།  །གདམས་ངག་མཛོད།  ཤངས་ཆོས་པོད་གཉིས་པ། ན༽ ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་རྩ་ཁྲིད་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ལྡེབ། ༥༡ ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ཁྲིད་མ་མོའི་ལྷན་ཐབས་ལྡེབ། ༡༧ ནི་གུའི་འཁྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ་ལྡེབ། ༥ བཅས་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་། ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས་ལྡེབ། ༡༧ ནི་གུའི་ཡན་ལག་ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའི་ཁྲིད་ལྡེབ། ༡༣ བཅས་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་གསུང་། ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་ཁྲིད་བསྡུས་སྟན་གཅིག་འཇམ་མ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༥ ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལྡེབ། ༧ མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་དམར་གྱི་ཉམས་ལེན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༠ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྟོད་པ་རྒྱ་གཞུང་མ་ལྡེབ། ༡ མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མའི་འཕོ་བ་ལོ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་གསུང་ལྡེབ། ༢ མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་འཕོ་བ་རཱ་ཧུ་ལའི་གདམས་པ་ལྡེབ། ༡ སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་གཞུང་གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་འཁོར་དབང་ཆོག་བཅས་ལྡེབ། ༩ སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁྲིད་ཡིག་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ་བཅས་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༩ སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་ཞལ་གདམས་སྐོར་ལྡེབ། ཕྱག་ཆེན་པོ་སྤྲོད་ལྡེབ། ༡ ནི་གུའི་བརྒྱུད་འདེབས་སྡེབ། ༡ ཆོས་དྲུག་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༡ ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལྡེབ། ༤ ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༧ བླ་མཆོད་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྡེབ། ༡༦ བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༣༠ རྣམ་ཐར་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་། ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་གུ་ཎའི་གསུང་བཅས་ལྡེབ། ༤ ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་

12-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈བརྒྱུད་འདེབས་ཉུང་འདུས་བདེ་ཆེན་འབེབས་པ་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་གསུང་ལྡེབ། ༡ ནི་གུའི་སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མ་ལྡེབ། ༢ ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མགུར་མཚོ་ ལྡེབ། ༤༩ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལྡེབ། ༤ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་གཏོར་ལྡེབ། ༢ ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་ཆོག་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༠ ཕྱག་དྲུག་གཏོར་ཆོག་རྒྱས་པའི་ཁ་སྐོང་དམིགས་རིམ་བཅས་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༥ ཕྱག་དྲུག་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ ཕྱག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཕྱོགས་བསྡེབས་ཙིནྟཱ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༥༧ མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་རྗེས་གནང་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན་ལྡེབ། ༤ བཅས་གུ་ཎའི་གསུང་། མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་བླ་རྣལ་བཀའ་རྒྱ་མ་ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གསུང་ལྡེབ། ༧ མགོན་པོ་དཀར་མཐིང་གཉིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༥ ཞིང་སྐྱོང་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལའི་ཐུན་མིན་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༣ བཅས་བསྡོམས་ལྡེབ། ༣༨༠ བཞུགས༎ ༎

dkar chag[edit]

!!!1!!!_@#/__/gdams ngag mdzod/__shangs chos pod gnyis pa/_na)_zab lam ni gu chos drug gi rtsa khrid zab don thang mar brdal ba ldeb/_51_ni gu chos drug gi gzhung khrid ma mo'i lhan thabs ldeb/_17_ni gu'i 'khrul 'khor rtsa 'grel ldeb/_5_bcas tA ra nA tha'i gsung /_ni gu chos drug gi khrid yig snying po kun 'dus ldeb/_17_ni gu'i yan lag phyag chen ga'u ma'i khrid ldeb/_13_bcas thang stong rgyal po'i gsung /_ni gu chos drug khrid bsdus stan gcig 'jam ma mgon gu Na'i gsung ldeb/_15_phyag chen ga'u ma'i khrid yig tA ra nA tha'i gsung ldeb/_7_me tog mkha' spyod dkar dmar gyi nyams len gu Na'i gsung ldeb/_10_rdo rje rnal 'byor ma'i bstod pa rgya gzhung ma ldeb/_1_mkha' spyod dkar ma'i 'pho ba lo chen 'gyur med bde chen gsung ldeb/_2_mkha' spyod dmar mo'i 'pho ba rA hu la'i gdams pa ldeb/_1_su kha sid+d+hi'i lo rgyus rgya gzhung gsang sgrub lte ba sprul 'khor dbang chog bcas ldeb/_9_su kha chos drug gi brgyud 'debs khrid yig zung 'jug myur lam bcas gu Na'i gsung ldeb/_9_su kha sid+d+hi'i zhal gdams skor ldeb/_phyag chen po sprod ldeb/_1_ni gu'i brgyud 'debs sdeb/_1_chos drug bla brgyud gsol 'debs ldeb/_1_lha bzhi dril sgrub kyi nyams len ldeb/_4_lha bzhi dril sgrub khrid yig ldeb/_7_bla mchod cho ga yid bzhin nor bu ldeb/_16_brgyud pa'i rnam thar gsol 'debs u dum wa ra'i phreng ba ldeb/_30_rnam thar dad pa'i ljon shing tA ra nA tha'i gsung /_kha skong dad pa'i me tog gu Na'i gsung bcas ldeb/_4_ni gu chos drug

!!!2!!!brgyud 'debs nyung 'dus bde chen 'bebs pa bde ba'i rdo rje gsung ldeb/_1_ni gu'i smon lam bka' rgya ma ldeb/_2_shangs pa bka' brgyud kyi mgur mtsho _ldeb/_49_mkha' 'gro sde lnga'i sgrub rjes ldeb/_4_mkha' 'gro sde lnga'i mchod gtor ldeb/_2_phyag drug pa'i sgrub thabs gtor chog phrin las gter mdzod tA ra nA tha'i gsung ldeb/_10_phyag drug gtor chog rgyas pa'i kha skong dmigs rim bcas gu Na'i gsung ldeb/_15_phyag drug gtor chog bsdus pa tA ra nA tha'i gsung ldeb/_1_phyag drug pa'i rjes gnang gi bka' chen bcu gsum phyogs bsdebs tsin+tA ma Ni'i phreng ba ldeb/_57_mgon po snying zhugs rjes gnang srog gi rgya can ldeb/_4_bcas gu Na'i gsung /_mgon po snying zhugs bla rnal bka' rgya ma lcang skya rol pa'i rdo rjes gsung ldeb/_7_mgon po dkar mthing gnyis kyi mnga' gsol dge legs sprin phung gu Na'i gsung ldeb/_5_zhing skyong k+She tra pA la'i thun min rjes gnang ldeb/_3_bcas bsdoms ldeb/_380_bzhugs//_//

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod