Volume 2

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 2 (ཁ་)
Nyingma Text Collections Volume 2
གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པོད་གཉིས་པ་


གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པོད་གཉིས་པ་

Volume 2 Contents[1]

 1. Atiyoga
  1. Category of Direct Transmission (Tib. མན་ངག་སྡེ་ ; man ngag sde)
   1. Legacies of the Buddhas: The Quintessential Keystone of the Category of Direct Transmission in the Great Perfection Approach of Utter Lucidity
    འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་
    1. the first legacy, Joyous
     དགའ་ལྡན་ - སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ༔ pp 2-3 (1b1-2a5)
     dga' ldan - sangs rgyas kyi zhal chems dang po
    2. the second legacy, Display of Secrecy
     གསང་རོལ་ - སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གཉིས་པ༔ pp 3-5 (2a5-3a5)
     gsang rol - sangs rgyas kyi 'das rjes gnyis pa
    3. the third legacy, Fallen on Vulture Peak
     བྱ་རྒོད་རིར་བབས་པ་ - སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་པ༔ pp 5-6 (3a5-3b7)
     bya rgod rir babs pa - sangs rgyas kyi 'das rjes gsum pa
    4. Ornament of the Visions of Utter Lucidity, a commentary on the preceding Fallen on Vulture Peak
     འོད་གསལ་སྣང་བའི་རྒྱན་ pp 6-7 (3b7-4a4)
     'od gsal snang ba'i rgyan
    5. Three Statements That Hit on the Vital Points, by Garap Dorje
     ཚིག་གསུམ་གནད་བརྡེགས་ - རིག་འཛིན་བཞིའི་ཞལ་ཆེམས་འདས་རྗེས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ཆེམས་ཚིག་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེག་པ་བཞུགས་སོ༔ pp 7-9 (4a4-5a3)
     dga' rab rdo rje'i zhal chems tshig gsum gnad du brdeg pa
    6. Six Meditative Experiences, by Mañjuśrīmitra
     སྒོམ་ཉམས་དྲུག་པ་ - འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཞལ་ཆེམས་སྒོམ་ཉམས་དྲུག་པ་བཞུགས་སོ༔ pp 9-11 (5a3-6a6)
     'jam dpal bshes gnyen gyi zhal chems sgom nyams drug pa by 'jam dpal bshes gnyen
    7. Seven Nails, by Śrīsiṃha
     གཟེར་བུ་བདུན་པ་ - ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་ཞལ་ཆེམས་གཟེར་བུ་བདུན་པ་|ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་ཞལ་ཆེམས་གཟེར་བུ་བདུན་པ་བཞུགས་སོ༔ pp 11-13 (6a6-7a2)
     shrI siM ha'i zhal chems gzer bu bdun pa, by shrI siM ha
    8. Four Means of Resting, by Jñānasutra (ཛྙཱ་ན་སཱུཏྲ་)
     བཞག་ཐབས་བཞི་པ་ - ཡེ་ཤེས་མདོའི་ཞལ་ཆེམས་བཞག་ཐབས་བཞི་པ་བཞུགས་སོ༔ pp 13-15 (7a2-8a6)
     ye shes mdo'i zhal chems bzhag thabs bzhi pa, by dz+nyA na sUtra
   2. Web of Purity, the elaborate empowerment ritual from the Innermost Drop of the Guru cycle
    སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ཚངས་པའི་དྲ་བ་ (sic) pp 17-34
    spros bcas kyi dbang chog tshangs pa'i dra ba, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)
   3. Tables of names for the elaborate empowerment
    དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོས་བཅས་མིང་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ pp 35-38
    dkyil 'khor spros bcas ming gi rim pa gsal bar byed pa by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)
   4. Massing Clouds of Twofold Spiritual Development, a ritual for offering a mandala[2]
    མཎྜ་ལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་ཚོགས་
    Maṇḍal 'bul ba'i cho ga tshogs gnyis sprin tshogs
   5. Web of Gems, the unelaborate empowerment ritual
    སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བ་ pp 39-57
    spros med kyi dbang chog rin po che'i drwa ba
   6. Massed Clouds of Blessings: Bringing Down the Aspect of Timeless Awareness[3]
    བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་ pp 57-59
    byin rlabs sprin phung ye shes 'bebs pa
   7. Manual of Key Points: The Meaning of the Symbolism of the Vase
    གནད་ཡིག་བུམ་པའི་བརྡ་དོན་ pp 59-61
    gnad yig bum pa'i brda don
   8. Web of Lotuses, the extremely unelaborate empowerment ritual
    ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་པདྨའི་དྲྭ་བ་ pp 63-79
    shin tu spros med kyi dbang chog pad+ma'i drwa ba
   9. Mandala Offering Adorned with the Four Continents
    གླིང་བཞི་རྒྱན་གྱི་མཎྜ་ལ་ pp 81–86
    gling bzhi rgyan gyi maN+Da la
   10. Web of Light, the utterly unelaborate empowerment ritual
    རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་འོད་ཀྱི་དྲ་བ་ pp 87–99
    rab tu spros med kyi dbang chog 'od kyi drva ba
   11. Mandala offering in five groups of five
    ལྔ་ཚན་ལྔའི་མཎྜ་ལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་དྲྭ་བ་ pp 101–102
    lnga tshan lnga'i maN+Da la 'bul ba'i cho ga yid bzhin drwa ba
   12. Wish-Fulfilling Ocean, the stages for offering a ritual feast
    ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་ pp 103–113
    tshogs mchod kyi rim pa yid bzhin rgya mtsho
   13. Oral Transmission of Vimala: Manual of Instruction That Unites in a Single Mainstream the “Mother and Child” Cycles of the Heart Drop Teachings
    སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང་ pp 115–231
    snying thig ma bu'i khrid yig dri med zhal lung
   14. Empowerment for the secret cycle of the Great Perfection teachings
    གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ pp 233-246
    gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me
   15. Commentary on the preceding, including the empowerment ritual, by Longchen Rapjam
    མཆོག་གསང་ལམ་ཁྲིད་ཆེན་མོ་ pp 247-255
    mchog gsang lam khrid chen mo, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)
   16. (NOTE: Kongtrul's Catalog lists a text that is not present here: Precious Golden Garland, a manual of instruction for the Innermost Drop of the Ḍākinī according to the tradition of Padma[4], but no such text exists here. Instead we have the phyi chos mdo sngags lam rim rin chen spungs pa.)
    ཕྱི་ཆོས་མདོ་སྔགས་ཐུན་མོང་གི་ལམ་རིམ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ pp 257-283
    Phyi chos mdo sngags thun mong gi lam rim rin chen spungs pa
   17. Essential instructions on the three aspects of virtue, the three topics of the Great Perfection cycle Resting at Ease in Mind Itself[5]
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ pp 285-369
    rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i gnas gsum dge ba gsum gyi don khrid byang chub lam bzang
   18. སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་ pp 371-374
    Sems nyid rang grol gyi gsol 'debs
   19. Great Perfection: Natural Freedom in Mind Itself
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་ལམ་རིམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ pp 375-393
    rdzogs pa chen po sems nyid rang grol gyi lam rim snying po'i don khrid, by klong chen rab 'byams (Klong chen pa)
   20. Great Perfection: Natural Freedom in the True Nature of Reality
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་ pp 395-411
    rdzogs pa chen po chos nyid rang grol
   21. Great Perfection: Natural Freedom in Equalness
    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་ pp 413–436
    rdzogs pa chen po mnyam nyid rang grol
   22. Ornament of the Manifest Display of Samantabhadra, a ritual honoring the gurus of the lineage of the Heart Drop teachings
    རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཀུན་བཟང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་ pp 437–477
    rdzogs chen man ngag snying thig gi bla ma mchod pa'i cho ga kun bzang rnam par rol pa'i rgyan
   23. The authorization ritual (rjes gnang) for the seven classes of Ekajāṭi, guardian of these teachings, extracted from the Vase Yielding All Wishes collection
    བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྡེ་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང་ pp 479–497
    bka' srung e ka dzA Ti sde bdun gyi rjes gnang

Volume 2 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

2-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། རྙིང་མའི་སྐོར་པོད་གཉིས་པ། ཁ༽ འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་པ་སོགས་ལ་ལྡེབ། ༨ སྤྲོས་བཅས་དབང་ཆོག་ཚངས་པའི་དྲྭ་བ་ལྡེབ། ༩ སྤྲོས་བཅས་མིང་གི་རིམ་པ་གསལ་བྱེད་ལྡེབ། ༢ སྤྲོས་མེད་དབང་ཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བ་ལྡེབ། ༡༢ ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་དབང་ཆོག་པདྨའི་དྲྭ་བ་ལྡེབ། ༩ གླིང་བཞི་རྒྱན་གྱི་མཎྜལ་ལྡེབ། ༣ རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་དབང་ཆོག་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་ལྡེབ། ༧ མཎྜལ་འབུལ་ཆོག་ལྡེབ། ༡ ཚོགས་མཆོད་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོ་ལྡབ། ༦ སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང་ལྡེབ། ༥༩ གསང་སྐོར་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ། ༧ མཆོག་གསང་ལམ་ཁྲིད་ཆེན་མོ་ལྡེབ། ༥ མདོ་སྔགས་ལམ་རིམ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ལྡེབ། ༡༤ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ལྡེབ། ༤༣ སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༢ །སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་ལམ་རིམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ལྡེབ། ༡༠ རྫོགས་ཆེན་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་ལྡེབ། ༩ རྫོགས་ཆེན་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་ལྡེབ། ༡༢ རྫོགས་ཆེན་མན་ངག་

2-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈སྙིང་ཐིག་གི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཀུན་བཟང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན་ལྡེབ། ༢༡ བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྡེ་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༡༠ ཆོས་ཚན་ ༢༠ ལ་བསྡོམས་སྡེབ་ ༣༤༩ བཅས་བཞུགས༎ ༎

dkar chag[edit]

!!!1!!!/gdams ngag mdzod/_rnying ma'i skor pod gnyis pa/_kha)_'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum pa sogs la ldeb/_8_spros bcas dbang chog tshangs pa'i drwa ba ldeb/_9_spros bcas ming gi rim pa gsal byed ldeb/_2_spros med dbang chog rin po che'i drwa ba ldeb/_12_shin tu spros med dbang chog pad+ma'i drwa ba ldeb/_9_gling bzhi rgyan gyi maN+Dal ldeb/_3_rab tu spros med dbang chog 'od kyi drwa ba ldeb/_7_maN+Dal 'bul chog ldeb/_1_tshogs mchod yid bzhin rgya mtsho ldeb/_6_snying thig ma bu'i khrid yig dri med zhal lung ldeb/_59_gsang skor dbang gi lag len gsal ba'i sgron me ldeb/_7_mchog gsang lam khrid chen mo ldeb/_5_mdo sngags lam rim rin chen spungs pa ldeb/_14_sems nyid ngal gso'i don khrid byang chub lam bzang ldeb/_43_sems nyid rang grol gsol 'debs ldeb/_2_/sems nyid rang grol lam rim snying po'i don khrid ldeb/_10_rdzogs chen chos nyid rang grol ldeb/_9_rdzogs chen mnyam nyid rang grol ldeb/_12_rdzogs chen man ngag

!!!2!!!snying thig gi bla ma mchod pa'i cho ga kun bzang rnam par rol pa'i rgyan ldeb/_21_bka' srung e ka dzA Ti sde bdun gyi rjes gnang ldeb/_10_chos tshan _20_la bsdoms sdeb _349_bcas bzhugs//_//

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. Barron, The Catalog, pp 201, Note 121: Maṇḍal 'bul ba'i cho ga tshogs gnyis sprin tshogs. Although Kongtrul lists this text in the catalog, the text itself is not included in either the 1981 Paro edition or the 1999 Shechen Publications edition. It is found in the Innermost Drop of the Guru cycle (bLa ma yang tig, vol. 1 (E), pp. 106–66).
 3. Kongtrul's Catalog has this and the next text listed in reverse to what actually appears in the printed edition (Barron, The Catalog, pp 201, Note 124).
 4. Barron, The Catalog, pp 201, Note 133: That is, Padmākara. Pad lugs mkha’ ’gro yang tig khrid yig rin chen gser phreng. This work by Longchen Rapjam is found in volume 1 (Oṃ), pp. 322–94, of the Mkha’ ’gro yang tig collection. It is not contained in the available editions of The Treasury of Precious Instructions. Instead, both editions contain at this point a text by Padmākara entitled Phyi chos mdo sngags thun ming gi lam rim rin chen spungs pa, vol. 2, pp. 257–83.
 5. Barron, The Catalog, pp 201, Note 134: An additional text, not mentioned in the catalog, is included in both editions of The Treasury of Precious Instructions: Sems nyid rang grol gyi gsol ’debs, vol. 2, pp. 371–74.