Wylie:Sangs rgyas kyi 'das rjes gnyis pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གཉིས་པ་
sangs rgyas kyi 'das rjes gnyis pa
The second legacy, Display of Secrecy

Damngak Dzö Volume 2 (ཁ་) / Pages 3-5 / Folios 2a5 to 3a5


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༈ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ བུདྡྷ་དྷེ་ཀ་ར་མ་དུ་ནཱ་མ༔ བོད་སྐད་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་
གཉིས་པ༔ ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དབང་པོའ་སྟོབས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ༈ ངེས་པར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ན༔ སྔོན་དུ་འགྲོ་ལ་རྩལ་ཉིད་སྦྱང་༔ ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་གསུམ་པོ༔ རུ་ཤན་ལེགས་པར་མ་ཕྱེད་ན༔ ཁམས་གསུམ་ཉིད་ལས་མི་གྲོལ་བས༔ སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དག་ལ་བསླབ༔ སྔོན་འགྲོའི་གནད་ལ་མཁས་གྱུར་ན༔ མཆོག་ཐུན་དགོངས་པ་ལ་མཁས་འགྱུར༔ ༈ དབེན་པའི་གནས་སུ་གཅིག་པུར་འདུག ༔ ལུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ རིགས་དྲུག་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་སྤྱད༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པའང་བྱ༔ སྐྱིལ་ཀྲུང་མཐིལ་སྤྲད་དྲང་པོར་བསྲང་༔ སྤྱི་བོར་ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བྱ༔ དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱིས་སུས་བྱས་པ༔ ལུས་དེ་མི་ལྡོག་བར་ཆད་ཞི༔ ཞེན་པ་བཟློག་ཅིང་སྒྲིབ་པ་འདག༔ ལུས་དེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་གྲོལ་ནས༔ སངས་རྒྱས་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ལྷག་མེད་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའོ༔ ༈ ངག་གི་སྔོན་འགྲོ་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ རིགས་དྲུག་སྒྲ་སྐད་སྣ་ཚོགས་བརྗོད༔ ཞི་ཁྲོའི་སྒྲ་དང་འབྱུང་བའི་སྒྲ༔ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཉིད་ལ་སྤྱད༔ རྒྱས་གདབ་གནད་ལ་ཞག་གསུམ་བྱ༔ རྩལ་སྦྱང་མཉེན་བཙལ་ལམ་དུ་གཞུག༔ དེ་ལྟར་ངག་གིས་སུས་བྱས་པ༔ ཞེན་ལོག་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག༔ མི་ལྡོག་གཉིས་མེད་ལོངས་སྐུར་གྲོལ༔ ༈ ཡིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་བློ་ལ་བླང་༔ དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་བྱུང་བ་བཙལ༔ མ་རྙེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་འཕྲད༔ དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་གནས་པ་བཙལ༔ མ་རྙེད་ལོངས་སྤྱོད་སྐུ་དང་འཕྲད༔ དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་བཙལ༔ མ་རྙེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་འཕྲད༔ དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱིས་སུས་བྱས་པ༔ ཞེན་ལོག་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ སྒྲིབ་དག་ཁམས་གསུམ་ལྡོག་པ་མེད༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གྲོལ་གཉིས་མེད་འདའ༔ ༈ དེ་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པོ༔ རྣལ་དུ་འབེབས་ལ་མཁས་པར་བྱ༔ དེས་
ནི་གསུམ་པོ་སོར་ཆུད་ནས༔ ཉམས་ལེན་ཉིད་ལ་བརྩོན་པར་འགྱུར༔ དེ་ལྟར་སྔོན་འགྲོ་རྫོགས་བྱས་ནས༔ དེ་དག་བློ་ཡིས་བོར་ནས་ཀྱང་༔ མངོན་སུམ་གནད་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱ་བ་སྤང་༔ ༈ འདི་ནི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་མེ་རི་འབར་བའི་ཤར་ཕྱོགས་ཌཱ་ཀི་མ་སྣ་ཚོགས་འདུ་བའི་གནས་སུ༔ ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ས་ལ་འགྱེལ་ཏེ་གདུང་བའི་སྨྲེ་སྔགས་ཕྱུངས་པ༔ ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཀྱེ་མ་ཀློང་༔ སྟོན་པ་སྒྲོན་མེའི་འོད་ནུབ་ན༔ འཇིག་རྟེན་མུན་པ་གང་གིས་སེལ༔ ཞེས་བརྗོད་དེ་བརྒྱལ་སངས་པ་དང་༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འོད་ཕུང་གི་དཀྱིལ་དུ༔ ཕྱག་གཡས་པའི་གྲུ་མོ་མན་ཆད་ཕྱུང་ནས༔ ་ཞུན་མ་ཉིད་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ལྔའི་ཡི་གེར་རང་བྱུང་དུ་བཀོད་པ༔ རིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་དང་བཅས་པ་བབས་པ༔ བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡི་གེ༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་གཉིས་པ༔ སྤྲུལ་པ་པོ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་གཟུང་བའི་དོན་དུ་སྣང་བར་བྱས་པས༔ མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣ་ཁྲིད་དང་འདྲ་བ༔ བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་བསྡུས་ཤིང་བུ་གཅིག་པར་བསྟན་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔


!_rgya gar skad du:_bud+d+ha d+he ka ra ma du nA ma:_bod skad du:_sangs rgyas kyi 'das rjes _gnyis pa:_yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas dbang po' stobs kyis rnam par gnon pa nyid la phyag 'tshal lo:_!_nges par sangs rgyas thob 'dod na:_sngon du 'gro la rtsal nyid sbyang :_lus dang ngag dang yid gsum po:_ru shan legs par ma phyed na:_khams gsum nyid las mi grol bas:_sngon du 'gro ba dag la bslab:_sngon 'gro'i gnad la mkhas gyur na:_mchog thun dgongs pa la mkhas 'gyur:_!_dben pa'i gnas su gcig pur 'dug_:_lus kyi sngon 'gro bya ba'i phyir:_rigs drug spyod pa sna tshogs spyad:_dkon mchog gsum gyi spyod pa'ang bya:_skyil krung mthil sprad drang por bsrang :_spyi bor thal mo sbyar bar bya:_de ltar lus kyis sus byas pa:_lus de mi ldog bar chad zhi:_zhen pa bzlog cing sgrib pa 'dag:_lus de sprul pa'i skur grol nas:_sangs rgyas sku dang gnyis su med:_lhag med nyid du 'gyur ba'o:_!_ngag gi sngon 'gro bya ba'i phyir:_rigs drug sgra skad sna tshogs brjod:_zhi khro'i sgra dang 'byung ba'i sgra:_rnam pa sna tshogs nyid la spyad:_rgyas gdab gnad la zhag gsum bya:_rtsal sbyang mnyen btsal lam du gzhug:_de ltar ngag gis sus byas pa:_zhen log ngag gi sgrib pa dag:_mi ldog gnyis med longs skur grol:_!_yid kyi sngon 'gro bya ba'i phyir:_rigs drug sdug bsngal blo la blang :_de nas sems kyi byung ba btsal:_ma rnyed chos kyi sku dang 'phrad:_de nas sems kyi gnas pa btsal:_ma rnyed longs spyod sku dang 'phrad:_de nas sems kyi 'gro ba btsal:_ma rnyed sprul pa'i sku dang 'phrad:_de ltar sems kyis sus byas pa:_zhen log bar chad zhi ba dang :_sgrib dag khams gsum ldog pa med:_chos kyi skur grol gnyis med 'da':_!_de nas lus ngag yid gsum po:_rnal du 'bebs la mkhas par bya:_des


_ni gsum po sor chud nas:_nyams len nyid la brtson par 'gyur:_de ltar sngon 'gro rdzogs byas nas:_de dag blo yis bor nas kyang :_mngon sum gnad la dbab pa'i phyir:_lus ngag yid gsum bya ba spang :_!_'di ni dur khrod chen po me ri 'bar ba'i shar phyogs DA ki ma sna tshogs 'du ba'i gnas su:_yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas yongs su mya ngan las 'da' ba'i tshul bstan pa'i tshe:_dga' rab rdo rje sa la 'gyel te gdung ba'i smre sngags phyungs pa:_kye ma kyi hud kye ma klong :_ston pa sgron me'i 'od nub na:_'jig rten mun pa gang gis sel:_zhes brjod de brgyal sangs pa dang :_mdun gyi nam mkhar 'od phung gi dkyil du:_phyag g.yas pa'i gru mo man chad phyung nas:_ zhun ma nyid la rin po che lnga'i yi ger rang byung du bkod pa:_rin po che shel gyi za ma tog dang bcas pa babs pa:_byin rlabs chen po mchog gi yi ge:_sangs rgyas kyi zhal chems gnyis pa:_sprul pa po dga' rab rdo rje gzung ba'i don du snang bar byas pas:_mya ngan las 'da' ba thams cad kyi sna khrid dang 'dra ba:_bstan pa thams cad kyi bcud bsdus shing bu gcig par bstan pa'o:_sa ma ya:

Footnotes[edit]Research Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction Manual
Genre from dkar chag
man ngag sde
BDRC Link
VolumeI1CZ3964
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export