Volume 3

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 3 (ག)
Kadam Text Collections Volume 1
བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་


བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་

Volume 3 Contents[1]

1. Primary Sources[edit]

 1. Lamp on the Path to Enlightenment, authored by the Noble Lord, Atīśa[2]
  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ pp 1–8 (1b1-4b6)
  theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma - Translated: Many Times by various people, but not by Thupten Jinpa.
 2. Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach, by ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་
  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་ pp 8–11 (4b6-6a4)
  theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba
 3. A Bodhisattva’s Garlands of Gems: Source Verses for the Precious Volumes of the Kadampa Pith Instructions in the Mahāyāna Approach
  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིམ་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ pp 11–14 (6a4-7b1)
  theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba - Translated: Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In The Book of Kadam: The Core Texts, Volume 2, 61-64. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2008. Jinpa, Thupten, trans. "Bodhisattva's Jewel Garland." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 21-25. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006. Also Berzin, Alexander, trans. A Bodhisattva's Garland of Gems - Atisha. Online at Berzin Archives)
 4. Utterly Clear Illumination of the Path to Enlightenment, a commentary on the Lamp by Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ pp 15-61 (1b1-24a6)
  byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba, by blo gros mtha' yas
 5. The graduated path according to the tradition of Gampo, authored by Tokden Kachö Wangpo[3]
 6. Verses on the Concise Meaning of the Graduated Path, authored by the Precious Lord Lozang Drakpai Pal (Tsong kha pa)
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ pp 63-69 (1b1-4a4)
  byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa
 7. A supplication to the direct lineage of blessings, authored by the Precious Lord Tsong kha pa
  བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ pp 71-72 (a-b)
  byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs dngos grub snye ma
 8. Refined Gold, Instruction on the Graduated Path authored by Gyalwa Sönam Gyatso (Dalai Lama, 3rd)
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ pp 73–110 (a-b)
  byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun
 9. Blissful Path That Leads to Omniscience, a definitive instruction on the graduated path authored by Paṇchen Lozang Chökyi Gyaltsen[4] (Paṇchen Lama, 1st)
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ pp 111–160 (a-b)
  byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam - Translated: Jinpa, Thubten, trans. Path to Bliss: A Practical Guide to the Stages of Meditation. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 1991.
 10. Practical Means of Implementing the Graduated Path, authored by Jamyang Khyentse ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
  བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ pp 161-179 (a-b)
  byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba
 11. Quintessence of Nectar, a manual of instruction on the graduated paths of the three spiritual models, authored by Jetsun Tāranātha[5]
  སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ pp 181-273 (a-b)
  skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu
 12. Main Pathway to Enlightenment, a ritual for the arousal of bodhicitta according to the Middle Way tradition of the Mahāyāna approach
  ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་ pp 275-321 (a-b)
  zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam
 13. Noble Path of the Bodhisattva, a ritual for the arousal of bodhicitta according to the tradition of extensive conduct in the Mahāyāna approach, authored by Jamyang Khyentse ( 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po).
  ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ pp 323-375 (a-b)
  theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang

2. Advice[edit]


 1. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་ pp 377-378 (a-b)
  theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag

 2. ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ pp 379–404 (a-b)
  jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa - Translated: Jinpa, Thupten, trans. "How Atiśa Relinquished His Kingdom and Sought Liberation." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 27-55. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.

 3. ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་ pp 405–420 (a-b)
  jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar - Translated: Jinpa, Thupten, trans. "The Story of Atiśa's Voyage to Sumatra." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 57-70. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)
 4. The source verses for the Seven Points of Mental Training by Ja Chekhawa Yeshe Dorje, together with interlinear notes
  ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་བཅས་ pp 421–426 (a-b)
  theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan bcas - Translated: Jinpa, Thupten, trans. "Annotated Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 75-82. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.)

 5. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་མཆན་མེད་ pp 427–428 (a-b)
  theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig mchan med - Translated: Jinpa, Thubten, trans. "Root Lines of Mahayana Mind Training." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 71-73. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.

 6. བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་ pp 429–544 (a-b)
  byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed, by blo gros rgyal mtshan dpal bzang po (spyan snga ba)

Volume 3 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

3-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་དང་པོ། ག༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་གཉིས་པ་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ་གཞུང་། གདམས་པ། མན་ངག་གི་སྐོར་ཞེས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་པའི་རྩ་བ་གདམས་ངག་མཛོད་འདིར་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐ་ལ། དང་པོ་གཞུང་གི་སྐོར་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྤྱིའི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ཇོ་བོ་རྗེས་མཛད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་ས་བཅད་བཅས་ བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་གྱི་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཅས་ཚན་སྦྲེལ་ལྡེབ་༧། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འགྲེལ་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་གསལ་བ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུང་ལྡེབ་༢༤། ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་ཚིགས་བཅད་་་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༤། བྱིན་རླབས་ཉེ་་་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡ ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༩། ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་འདེ་ལམ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༢༥། ལམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༠ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་

3-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ལྡེབ་༤༧། ཟབ་མོ་དབུ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གསུང་ལྡེབ་༢༤། ཐེག་ཆེན་ཤིནྟུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལྡེབ་༢༧། གཉིས་པ་གདམས་ངག་གི་སྐོར་ལ་་་་་ཐིག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་ལྡེབ་༡། ཇོ་བོས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཏེ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འབྲོམ་སྟོན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༣། ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་ལྡེབ་༨། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་ལྡེབ་༣། ཐེག་ཆེན་བློ་སྦྱོང་གི་ཚིག་མཚན་མེད་པ་ལྡེབ་༡། བློ་སྦྱོང་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་རྒྱལ་བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༥༨། བསྡོམས་ཆོས་ཚན་༡༦། ལྡེབ་གྲངས་བསྡོམས་པ་༢༧༢། བཞུགས་པའོ༎ ༎

dkar chag[edit]

!!!1!!!/gdams ngag mdzod/_bka' gdams glegs bam dang po/_ga)_sgrub brgyud shing rta gnyis pa jo bo bka' gdams pa'i chos skor la gzhung /_gdams pa/_man ngag gi skor zhes zab cing rgya che bar bzhugs pa'i rtsa ba gdams ngag mdzod 'dir ji ltar bzhugs pa'i mtshan tha la/_dang po gzhung gi skor la/_theg pa chen po'i lam spyi'i rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma jo bo rjes mdzad pa dang /_theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba sa bcad bcas _bka' gdams glegs bam gyi tshig byang chub sems dpa' nor bu'i phreng ba bcas tshan sbrel ldeb 7/_byang chub lam gyi rim pa'i 'grel pa byang chub lam gyi rim pa gsal ba 'jam mgon blo gros mtha' yas gsung ldeb 24/_lam rim bsdus don tshigs bcad rje rin po ches mdzad pa ldeb 4/_byin rlabs nye brgyud kyi gsol 'debs rje rin po ches mdzad pa ldeb 1_lam rim khrid yig gser gyi yang zhun rgyal ba bsod nams rgya mtshos mdzad pa ldeb 19/_lam rim khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i 'de lam paN chen blo bzang chos rgyan gyis mdzad pa ldeb 25/_lam rim nyams su len pa'i phyag bzhes snying por dril ba kun gzigs mkhyen brtse rin po ches mdzad pa ldeb 10_rgyal ba'i bstan pa la 'jug pa'i rim pa skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig

!!!2!!!bdud rtsi'i nying khu ldeb 47/_zab mo dbu lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam 'jam mgon kong sprul gsung ldeb 24/_theg chen shin+tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang mkhyen brtse rin po che'i gsung ldeb 27/_gnyis pa gdams ngag gi skor la thig pa chen po blo sbyong gi dkar chag ldeb 1/_jo bos rgyal srid spangs te thar pa sgrub pa'i rnam thar 'brom ston gyis mdzad pa ldeb 13/_jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar ldeb 8/_theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig ldeb 3/_theg chen blo sbyong gi tshig mtshan med pa ldeb 1/_blo sbyong chos kyi sgo 'byed rgyal ba blo gros rgyal mtshan dpal bzang gis mdzad pa ldeb 58/_bsdoms chos tshan 16/_ldeb grangs bsdoms pa 272/_bzhugs pa'o//_//

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod, p. 89-90
 2. Barron, The Catalog, Note 141. Theg pa chen po’i lam gyi rim pa’i gzhung byang chub lam gyi sgron ma, vol. 3, pp. 1–8. This text, which is the source for the branch based on primary sources, is combined in volume 3 of The Treasury of Precious Instructions with the two texts that are, respectively, the sources for the branches based on spiritual advice and pith instructions and that are not mentioned at this point in Kongtrul’s catalog: Source Verses for the Seven Points of Mental Training in the Mahāyāna Approach (Theg pa chen po’i gdams ngag blo sbyong don bdun ma’i rtsa ba), which includes an interlinear structural analysis, vol. 3, pp. 8–11; and A Bodhisattva’s Garlands of Gems: Source Verses for the Precious Volumes of the Kadampa Pith Instructions in the Mahāyāna Approach (Theg pa chen po’i man ngag bka’ gdams glegs bam rin po che’i rtsa thig byang chub sems dpa’i nor bu’i ’phreng ba), vol. 3, pp. 11–14.
 3. Barron, The Catalog, Note 143. This text is not contained in the available editions of The Treasury of Precious Instructions.
 4. Barron, The Catalog, Note 148. In his catalog, Kongtrul gives the abbreviated title of this work as Blissful Path to Primordial Unity (Zung ’jug bde lam).
 5. This entry is given in a different order, before Tsonkhapa's first text above in Kongtrul's The Catalog.