Volume 10

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 10 (ཐ་)
Marpa Kagyü Text Collections Volume 4
མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་བཞི་པ་


མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་བཞི་པ་

Volume 10 Contents[1]

 1. From the Taklung Kagyu, Wish-Fulfilling Gem, An Instruction Manual on Mahāmudrā and the Six Dharmas by Taklung Tangpa Chenpo
  ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཆུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 1-19
  phyag chen lhan cig skyes kyi khrid yig gzhung chung rdo rje'i tshig rkang yid bzhin nor bu, by bkra shis dpal (stag lung khri, 1st)
 2. From the Tropu Kagyu, An Instruction Manual on the Five Principles of Mahāmudrā
  ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 21-23
  khro phu bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen po lnga ldan gyi khrid yig, by khro phu lo tsA ba byams pa dpal
 3. From the Tropu Kagyu, An Instruction Manual on the Four Syllables.
  ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ 25-29
  khro phu bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid yig, by khro phu lo tsA ba byams pa dpal
 4. Instructions on the Preliminaries of Profound Teaching: Merging with the Innate State of Mahāmudrā
  སྔོན་འགྲོའི་ཟིན་བྲིས་ 31-48
  sngon 'gro'i zin bris, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 5. Instructions on the Main Practice of Profound Teaching: Merging with the Innate State of Mahāmudrā
  ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 49-63
  chos rje 'brug pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 6. Notes Summarizing the Six Dharmas
  ཆོས་དྲུག་བསྡུས་པའི་ཟིན་བྲིས་ 65-89
  chos drug bsdus pa'i zin bris, bypad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 7. Spiritual Song on Conduct, the Hidden Treasure Teaching of the Indian Source on Equal Taste.
  སྤྱོད་པ་ཆོས་ཀྱི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བ་རོ་སྙོམས་ཀྱི་གདམས་ངག་ 91-105
  spyod pa chos kyi glu zhes bya ba 'byung ba ro snyoms kyi gdams ngag, by Nāropa
 8. Instructions on the Six Cycles of Equal Taste, Composed by Khachöpa
  དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོས་མཛད་པའི་རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ 107-113
  dpal mkha' spyod dbang pos mdzad pa'i ro snyoms skor drug gi khrid yig, by Shamarpa, 2nd
 9. A Summation of the Intent of Equal Taste
  རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་དྲིལ་བ་ 115-122
  ro snyoms skor drug gi nyams len sgang du dril ba, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 10. A Graduated Meditation on Interdependent Origination
  རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོམ་རིམ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ 123-130
  rten 'brel gyi sgom rim dam pa'i chos kyi za ma tog, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 11. The Indian Source Text on Guru Sādhana
  བླ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་བར་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་ 131-141
  bla ma phyi nang gsang bar sgrub pa'i gzhung, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 12. The More Ordinary Version of the Profound Path
  ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་གི་ཁྲིད་ 143-161
  lam zab thun mong gi khrid, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 13. The Extraordinary Version of the Profound Path
  ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་རིམ་སྙིང་པོ་ 163-172
  lam zab thun mong ma yin pa'i khrid rim snying po, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 14. Lovely Adornment of the Eight Primary Instructions
  ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ 173-187
  khrid chen brgyad mdzes par byed pa'i rgyan, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 15. The Eight Secondary Instructions
  འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཆུང་བརྒྱད་ཀྱི་གདམས་པ་ཀུན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ 189-208
  'brug pa rin po che'i khrid chung brgyad kyi gdams pa kun la med pa'i khyad chos, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 16. A Summary of the Practical Application of Seven Spiritual Exercises
  དགེ་སྦྱོར་བདུན་པའི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་བསྒྲིལ་བ་ 209-221
  dge sbyor bdun pa'i nyams len sgang du bsgril ba, by pad+ma dkar po (Drukchen, 4th (pad+ma dkar po))
 17. Instructions on the Fivefold Capability of Lo Repa
  ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར་ 223-241
  chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar, by karma ngag dbang yon tan rgya mtsho ('jam mgon kong sprul)
 18. Advice on the Six Mother Practices of the Quintessential Teachings for Mountain Retreat by Gyalwa Yangönpa
  རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་སྙིང་པོ་མ་དྲུག་གི་གདམས་ཟབ་ 243-296
  rgyal ba yang dgon pa'i khyad chos ri chos yon tan kun 'byung gi snying po ma drug gi gdams zab, by rgyal mtshan dpal
 19. The Meditation-Based Empowerment for Mahāmudrā
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ཟབ་མོ་ 297-300
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi ting nge 'dzin gyi dbang zab mo, by rgyal mtshan dpal bzang
 20. The Preliminaries for Merging with the Innate State of Mahāmudrā
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ 300-309
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi sngon 'gro, by rgyal mtshan dpal bzang
 21. The Source Verses for the Foregoing
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཡིག་ 311-315
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi rtsa yig, by rgyal mtshan dpal bzang
 22. The Short Source Text
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་གཞུང་ཆུང་ 315-320
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi gzhung chung, by rgyal mtshan dpal bzang
 23. The Manual of Key Points
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་གནད་ཡིག་ 320-322
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi gnad yig, by rgyal mtshan dpal bzang
 24. Instructions on Direct Introduction
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ 322-325
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi ngo sprod, by rgyal mtshan dpal bzang
 25. The Vajra Source on the Six Dharmas
  ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་གཞུང་ 327-347
  chos drug rdo rje'i gzhung, by rgyal mtshan dpal bzang
 26. A Quintessential Outline Summarizing the Profound Hidden Treasure of the Lord Lodrö Chöpel, A Guru Sādhana Combined with Mahāmudrā and the Six Dharmas
  སྐྱེས་མཆོག་འབའ་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་བླ་སྒྲུབ་ 349-382
  skyes mchog 'ba' rab rgyal mtshan dpal bzang gis mdzad pa'i bla sgrub, by blo gros chos 'phel, and 'ba' ra ba ngag dbang ye shes
 27. The Six Dharmas' Concise Phowa Supplication
  ཆོས་དྲུག་བསྡུས་པའི་འཕོ་བའི་གསོལ་འདེབས་, by འབའ་ར་བ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ 381-382
  chos drug bsdus pa'i 'pho ba'i gsol 'debs, by 'ba' ra ba ngag dbang ye shes
 28. An Instruction Manual on Mahāmudrā by Sangye Yeshe Yelpa Tsek
  གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ 383-393
  gnas lugs phyag rgya chen po'i khrid yig, by sangs rgyas yel pa ye shes brtsegs
 29. A Ritual Honoring the Gurus of the Kagyu Tradition in General
  མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བླ་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ 395-431
  mnyam med dwags po bka' brgyud spyi khyab kyi bla mchod bkra shis grags pa'i sgra dbyangs, by 'jam mgon kong sprul
 30. Authorization Rituals for the Guardians of These Teachings—The Four-Armed Mahākāla (According to the Tradition of Ga Lotsāwa) and Dhāmavātī—Together with the Texts Associated with these Practices
  ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྗེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ 433-452
  ye shes mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub rjes ting nge 'dzin gyi dbang, by 'jam mgon kong sprul
 31. ཕྱག་བཞི་པ་ཐེལ་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་བྱིན་རླབས་ཡང་སྙིང་ 453-469
  phyag bzhi pa thel lugs kyi lha bcu bdun ma'i sgrub rjes byin rlabs yang snying, by 'jam mgon kong sprul
 32. ཕྱག་བཞི་པ་སྐུ་རེགས་མའི་རྒྱ་གཞུང་དང་འཁོར་ལོ་གཉིས་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ 471-496
  phyag bzhi pa sku regs ma'i rgya gzhung dang 'khor lo gnyis ma'i khrid yig
 33. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་མགོན་སྦྲགས་སྒྲུབ་ནག་པོ་གཟི་མདངས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ཆེན་རྒྭ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ 497-501
  thugs rje chen po dang bde mgon sbrags sgrub nag po gzi mdangs kyi sgrub pa zhes bya ba dpal chen rgwa lo tsA ba'i snyan brgyud, by karma chags med
 34. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་རྒྭ་ལོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐིལ་ལུགས་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྗེས་ 503-523
  ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa rgwa lo nas brgyud pa'i thil lugs tshal lugs kyi sgrub rjes, by 'jam mgon kong sprul
 35. བསྟན་སྲུང་གཙོ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་ 525-536
  bstan srung gtso mo dud sol ma'i sgrub rjes, by 'jam mgon kong sprul
 36. འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བ་དན་ 537-551
  'dod khams dbang phyug ma'i sgrub rjes bka' brgyud bstan pa'i ba dan, by 'jam mgon kong sprul


Volume 10 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

10-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་པོད་བཞི་པ། ཐ༽ བདུན་པ་སྟག་ལུང་པ་ལ། ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཆུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྡེབ། ༡༠ བརྒྱད་པ་ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༢ ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིག་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་ལྡེབ། ༣ དགུ་པ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་སྐོར་ལ། སྔོན་འགྲོའི་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༩ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༨ ཆོས་དྲུག་བསྡུས་པའི་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༡༣ སྤྱོད་པ་ཆོས་ཀྱི་གླུ་ཞེས་འབྱུང་བ་རོ་སྙོམས་ཀྱི་གདམས་ངག་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལྡེབ། ༨ དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོས་མཛད་པའི་རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཁྲིད་ལྡེབ། ༤ རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་དྲིལ་བ་ལྡེབ། ༤ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོམ་རིམ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག་ལྡེབ། ༤ བླ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་བར་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་ལྡེབ། ༦ ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་གི་ཁྲིད་ལྡེབ། ༡༠ ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་རིམ་སྙིང་པོ་ལྡེབ། ༥ ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ལྡེབ། ༨ འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་ཆུང་བརྒྱད་ཀྱི་གདམས་པ་ཀུན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡེབ། ༡༠ དགེ་སྦྱོར་བདུན་པའི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་དྲིལ་བ་ལྡེབ། ༧ འདི་ཡན་ཆད་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གསུང་། ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔ་ལྡན་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུར་རང་ཤར་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༠ རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་སྙིང་པོ་མ་དྲུག་གི་གདམས་ཟབ་ལྡེབ། ༢༧ ཕྱག་ཆེན་

10-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ཟབ་མོ་ལྡེབ། ༧ ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཚིག་ལྡེབ། ༨ ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་གཞུང་ལྡེབ། ༡༡ སྐྱེས་མཆོག་འབའ་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་བླ་སྒྲུབ། ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་བཅས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། རྗེ་བློ་གྲོས་ཆོས་འཕེལ་ཟབ་གཏེར་ལྡེབ། ༡༧ གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ཡེལ་པ་ཡེ་ཤེས་བརྩེགས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བླ་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ལྡེབ། ༡༩ བཀའ་སྲུང་གི་སྐོར་ལ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྗེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ལྡེབ། ༡༠ ཕྱག་བཞི་པ་ཐེལ་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་བྱིན་རླབས་ཡང་སྙིང་ལྡེབ། ༩ བཅས་གུ་ཎའི་གསུང་། ཕྱག་བཞི་པ་སྐུ་རེགས་མའི་རྒྱ་གཞུང་དང་འཁོར་ལོ་གཉིས་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༡༣ རྒྱ་གཞུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་མགོན་སྦྲག་སྒྲུབ་ནག་པོ་གཟི་མདངས་ཞེས་དཔལ་རྒྭ་ལོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལྡེབ། ༣ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་་ལོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐེལ་ལུགས་ཚལ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་རྗེས་ལྡེབ། ༡༡ བསྟན་སྲུང་གཙོ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལྡེབ། ༦ འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བ་དན་ལྡེབ། ༨ བཅས་གུ་ཎའི་གསུང་། ཆོས་ཚན། ༣༡ ལྡེབ་བསྡོམས། ༢༧༦ བཅས་བཞུགས།། །།

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_bka' brgyud pod bzhi pa/_tha)_bdun pa stag lung pa la/_phyag chen lhan cig skyes kyi khrid yig gzhung chung rdo rje'i tshig rkang yid bzhin nor bu ldeb/_10_brgyad pa khro phu bka' brgyud la/_khro phu bka' brgyud kyi phyag chen lnga ldan gyi khrid yig ldeb/_2_khro phu bka' brgyud las byung ba'i phyag rgya chen po yig ge bzhi pa'i khrid ldeb/_3_dgu pa 'brug pa bka' brgyud chos skor la/_sngon 'gro'i zin bris ldeb/_9_chos rje 'brug pa'i lugs kyi phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig ldeb/_8_chos drug bsdus pa'i zin bris ldeb/_13_spyod pa chos kyi glu zhes 'byung ba ro snyoms kyi gdams ngag gtsang pa rgya ras kyi zab gter nas spyan drangs pa ldeb/_8_dpal mkha' spyod dbang pos mdzad pa'i ro snyoms skor drug gi khrid ldeb/_4_ro snyoms skor drug gi nyams len sgang du dril ba ldeb/_4_rten 'brel gyi sgom rim dam pa'i chos kyi za ma tog ldeb/_4_bla ma phyi nang gsang bar sgrub pa'i gzhung ldeb/_6_lam zab thun mong gi khrid ldeb/_10_lam zab thun mong ma yin pa'i khrid rim snying po ldeb/_5_khrid chen brgyad mdzes par byed pa'i rgyan ldeb/_8_'brug pa rin po che'i khrid chung brgyad kyi gdams pa kun la med pa'i khyad chos ldeb/_10_dge sbyor bdun pa'i nyams len sgang du dril ba ldeb/_7_'di yan chad kun mkhyen pad dkar gsung /_chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga ldan gdams khrid chos skur rang shar 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_10_rgyal ba yang dgon pa'i khyad chos yon tan kun 'byung gi snying po ma drug gi gdams zab ldeb/_27_phyag chen

!!!2!!!lhan cig skyes sbyor gyi ting nge 'dzin gyi dbang zab mo ldeb/_7_phyag chen lhan cig skyes sbyor gyi rtsa tshig ldeb/_8_chos drug rdo rje'i gzhung ldeb/_11_skyes mchog 'ba' rab rgyal mtshan dpal bzang gis mdzad pa'i bla sgrub/_phyag chen chos drug bcas mdor bsdus snying por dril ba/_rje blo gros chos 'phel zab gter ldeb/_17_gnas lugs phyag rgya chen po'i khrid sangs rgyas yel pa ye shes brtsegs kyis mdzad pa ldeb/_6_mnyam med dwags po bka' brgyud spyi khyab kyi bla mchod bkra shis grags pa'i sgra dbyangs ldeb/_19_bka' srung gi skor la/_ye shes mgon po phyag bzhi pa tshal lugs kyi sgrub rjes ting nge 'dzin gyi dbang ldeb/_10_phyag bzhi pa thel lugs kyi lha bcu bdun ma'i sgrub rjes byin rlabs yang snying ldeb/_9_bcas gu Na'i gsung /_phyag bzhi pa sku regs ma'i rgya gzhung dang 'khor lo gnyis ma'i khrid yig ldeb/_13_rgya gzhung thugs rje chen po dang bde mgon sbrag sgrub nag po gzi mdangs zhes dpal rgwa lo'i snyan brgyud chags med rin po che'i gsung ldeb/_3_ye shes kyi mgon po phyag bzhi pa lo nas brgyud pa'i thel lugs tshal lugs kyi sgrub rjes ldeb/_11_bstan srung gtso mo dud sol ma'i sgrub rjes ldeb/_6_'dod khams dbang phyug ma'i sgrub rjes bka' brgyud bstan pa'i ba dan ldeb/_8_bcas gu Na'i gsung /_chos tshan/_31_ldeb bsdoms/_276_bcas bzhugs//_//

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod