Volumes of the gdams ngag mdzod

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

བོད་སྐད་ Wylie English Number of Texts
ཀ་ Vol. 1 གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པོད་དང་པོ་ gsang sngags rnying ma pod gcig pa Nyingma Text Collections Volume 1 25
ཁ་ Vol. 2 གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པོད་གཉིས་པ་ gsang sngags rnying ma pod gnyis pa Nyingma Text Collections Volume 2 26
ག་ Vol. 3 བཀའ་གདམས་པོད་དང་པོ་ bka' gdams pod gcig pa Kadam Text Collections Volume 1 16
ང་ Vol. 4 བཀའ་གདམས་པོད་གཉིས་པ་ bka' gdams pod gnyis pa Kadam Text Collections Volume 2 46
ཅ་ Vol. 5 ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་དང་པོ་ sa skya lam 'bras pod gcig pa Sakya Lamdré Text Collections Volume 1 18
ཆ་ Vol. 6 ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་གཉིས་པ་ sa skya lam 'bras pod gnyis pa Sakya Lamdré Text Collections Volume 2 29
ཇ་ Vol. 7 མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་དང་པོ་ mar pa bka' brgyud pod gcig pa Marpa Kagyü Text Collections Volume 1 34
ཉ་ Vol. 8 མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ་ mar pa bka' brgyud pod gnyis pa Marpa Kagyü Text Collections Volume 2 24
ཏ་ Vol. 9 མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གསུམ་པ་ mar pa bka' brgyud pod gsum pa Marpa Kagyü Text Collections Volume 3 27
ཐ་ Vol. 10 མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་བཞི་པ་ mar pa bka' brgyud pod bzhi pa Marpa Kagyü Text Collections Volume 4 31
ད་ Vol. 11 ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་དང་པོ་ shangs pa bka' brgyud pod gcig pa Shangpa Kagyü Text Collections Volume 1 31
ན་ Vol. 12 ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ་ shangs pa bka' brgyud pod gnyis pa Shangpa Kagyü Text Collections Volume 2 36
པ་ Vol. 13 ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་དང་པོ་ zhi byed dang bcod pod dang po Zhije and Chöd Text Collections Volume 1 30
ཕ་ Vol. 14 ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་གཉིས་པ་ zhi byed dang bcod pod gnyis pa Zhije and Chöd Text Collections Volume 2 30
བ་ Vol. 15 དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ་ dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub Kalacakra and Orgyen Nyendrup Text Collections 26
མ་ Vol. 16 ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་དང་པོ་ khrid skor sna tshogs pod dang po Miscellaneous Collections Volume 1 30
ཙ་ Vol. 17 ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས་པོད་གཉིས་པ་ khrid skor sna tshogs pod gnyis pa Miscellaneous Collections Volume 2 32
ཚ་ Vol. 18 ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག་ jo nang khrid brgya dang dkar chag brgyud yig Jonang Collections and DNZ Contents 15