Volume 7

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 7 (ཇ་)
Marpa Kagyü Text Collections Volume 1
མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཅིག་པ་


མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཅིག་པ་

Translation of Volume
Marpa Kagyu Methods of Liberation-1-front.jpg

by Person:Callahan, E.

Callahan, Elizabeth M., trans. Marpa Kagyu: Methods of Liberation, Part 1. Vol. 7 of The Treasury of Precious Instructions: Essential Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet (gdams ngag rin po che'i mdzod), compiled by Jamgön Kongtrul Lodrö Taye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas). Tsadra Foundation Series. Boulder, CO: Snow Lion, 2023.

Read the book's introduction

Volume 7 Contents[1]

I. The Cycle of Root Texts and Commentaries

A. The Shared Mahāmudrā Cycle
 1. The Unsullied State, A Monarch of Tantras
  རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྙོག་པ་མེད་པ་ pp 1-7 (1b1-4a7)
  rgyud kyi rgyal po rnyog pa med pa
 2. Dohā for the People: Song That Is a Treasury of Dohās (Saraha)
  དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་ pp 7-22 (4a7-11b1)
  do ha mdzod kyi glu, by bram ze chen po (Person:Saraha)
 3. Summary of Topics for the Glorious Saraha's Dohā of Instructions (Parpuwa)[2]
  དཔལ་ས་ར་ཧའི་གདམས་པ་དོ་ཧའི་བསྡུས་དོན་ pp 22-28 (11b1-14b1)
  dpal sa ra ha'i gdams pa do ha'i bsdus don, by spar bu pa
 4. Treasury of Dohās: Esoteric Instructions on Mahāmudrā (Saraha)
  དོ་ཧ་མཛད་ཅེས་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ pp 28-33 (14b1-17a1)
  do ha mdzad ces bya ba phyag rgya chen po'i man ngag
 5. Ganges Mahāmudrā: Esoteric Instructions on Mahāmudrā (Tilopa)
  གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ pp 33-36 (17a1-18b7)
  grub chen tai lo pa'i phyag rgya chen po gang+gA ma'i gzhung sa bcad 'grel pa dang bcas pa, by tai lo pa
 6. Outline for the "Ganges Mahāmudrā" (Person:Karmapa, 3rd)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་ pp 36-37 (18b7-19a)
  phyag rgya chen po gang+gA ma'i gzhung sa bcad, by rang byung rdo rje
 7. Commentary on the "Ganges Mahāmudrā" (Person:Karmapa, 3rd)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་འགྲེལ་པ་ pp 37-47 (19a-24a1)
  phyag rgya chen po gang+gA ma'i 'grel pa
 8. Summary Verses on Mahāmudrā (Nāropa)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཚིག་བསྡུས་པ་ pp 47-48 (24a1-24b7)
  phyag rgya chen po'i tshig bsdus pa
 9. A Short, Lucid Commentary on the "Summary Verses on Mahāmudrā," Emphasizing the Esoteric Instructions with Relevant Citations from the Tantras by Jamyang Khyentse Wangpo
  །དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་ཀྱི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་འགྲེལ་ཆུང་རྟོགས་པར་སླ་བ་ pp 49-62 (25a1-31b1)
  dpal nA ro pa'i rdo rje'i gsung phyag rgya chen po tshig bsdus kyi man ngag rgyud kyi lung dang sbyar ba gtso bor bton pa'i 'grel chung rtogs par sla ba
 10. Ten Stanzas on Suchness by Maitrīpa
  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ pp 62-63 (31b1-32a2)
  de kho na nyid bcu pa, by mai tri pa
 11. Vajra Song on the Meaning of the Four Points: Instructions on the Ultimate Essence, the Mahāmudrā of Nonattention Heard by the Lord Marpa Lotsāwa from the Glorious Saraha
  མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བས་དཔལ་ས་ར་ཧ་ལས་གསན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གདམས་ངག་ཡི་གེ་བཞི་པའི་དོན་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དུ་བཞེངས་པ་ pp 63-66 (32a2-33b4)
  mnga' bdag mar pa lo tsA bas dpal sa ra ha las gsan pa'i phyag rgya chen po yid la mi byed pa snying po don gyi gdams ngag yi ge bzhi pa'i don rdo rje'i mgur du bzhengs pa, by rje mar pa lo tsA
 12. The Root Text for Mahāmudrā: The Illumination of Wisdom
  རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་ pp 66-67 (33b4-34a5)
  rje btsun mi la'i phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi rtsa ba, by rje btsun mi la rnal 'byor
 13. Mahāmudrā: Path of a Single Stride
  རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་གཅིག་ཆོད་ pp 67-69 (34a5-35a2)
  rje sgam po pa'i phyag rgya chen po lam gcig chod
  B. The Unshared Six Dharmas Cycle
 14. Truly Valid Words: The Esoteric Instructions of the Ḍākinī
  བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མན་ངག་ pp 69-89 (35a2-45a6)
  bka' yang dag pa'i tshad ma zhes bya ba mkha' 'gro ma'i man ngag, by bla ma til+li pa
 15. Vajra Verses of the Aural Transmission[3]
  སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ pp 89–95 (45a6-48a1)
  snyan brgyud rdo rje'i tshig rkang
 16. Authoritative Texts in Verse: Mahāsiddha Nāropa’s Cycle on the Six Dharmas
  གྲུབ་ཆེན་ན་རོ་པའི་གདམས་ངག་ཆོས་དྲུག་སྐོར་གྱི་བཀའ་དཔེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ pp 95-106 (48a2-53b3)
  grub chen na ro pa'i gdams ngag chos drug skor gyi bka' dpe tshigs su bcad pa
 17. Esoteric Instructions on the Six Dharmas
  ཆོས་དྲུག་གི་མན་ངག་ pp 106-107 (53b3-54a7) - Also attributed to Person:Nāropa. Also in the canon: Ṣaḍidharmopadeśa-nāma, P4630, rgyud 'grel, D2330.
  chos drug gi man ngag
 18. Vajra Song Summarizing the Six Dharmas: The Scholar-Mahāsiddha Nāropa’s Instructions to the Lord of Yogins Marpa
  མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་ pp 108-109 (54b1-55a6)
  mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur
 19. The Three Cycles of Illumination and Other Instructions: Aural Transmissions Composed by Jetsun Milarepa
  རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པས་མཛད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གསལ་བསྐོར་གསུམ་སོགས་ pp 109-121 (55a6-61a1)
  rje btsun chen po mi la ras pas mdzad pa'i snyan brgyud gsal bskor gsum sogs, by rje btsun mi la ras pa
  1. The Illumination of Entities
   རྗེ་བཙུན་མི་ལས་མཛད་པའི་དངོས་པོ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ pp 109-113 (55a6-57a4)
   rje btsun mi las mdzad pa'i dngos po gsal bar byed pa, by rje btsun mi la ras pa
  2. The Clarification of Ignorance
   རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མ་རིག་གསལ་བྱེད་ pp 113-118 (57a4-59b2)
   rje btsun mi la'i ma rig gsal byed
  3. The Purification of the Stains of Thoughts
   རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་བྱེད་ pp 118-120 (59b3-60b2)
   rje btsun mi la'i rnam rtog dri ma dag byed
  4. Mahāmudrā: Pointing-Out Instructions Illuminating Wisdom
   ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ pp 120-121 (60b2-61a1)
   phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi ngo sprod
  II. The Instructions
  A. The Abhiṣekas for Maturation
 20. Net of Great Bliss: The Sādhana for the Dakpo Aural Transmission Tradition of the Glorious Cakrasaṃvara
  དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ་ pp 123-149
  dpal 'khor lo bde mchog dwags po snyan brgyud lugs kyi sgrub thabs bde chen drwa ba, by 'jam mgon kong sprul
 21. Saṃvara of Great Bliss: The Maṇḍala Ritual for the Dakpo Aural Transmission Tradition of the Glorious Cakrasaṃvara
  དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་སྡོམ་པ་ pp 151-208
  dpal 'khor lo bde mchog dwags po snyan brgyud lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen sdom pa, by 'jam mgon kong sprul
 22. Vase of Amṛta: The Rituals for the Manifest Maṇḍala and Abhiṣekas of the Extensive Yum Ka of the Aural Transmission Sahajā
  སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་མངོན་དཀྱིལ་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩི་བུམ་པ་ pp 209-252
  snyan brgyud lhan cig skyes ma'i yum bka' rgyas pa'i mngon dkyil dang dbang bskur gyi cho ga bdud rtsi bum pa
 23. Arousing the Forces of Bliss and Heat: Procedures for the Blessings of the Skull-Cup Abhiṣeka, the Fire Cakra, Bestowed through the Thirteen Saṃvara Deities in the Maitrīpa Tradition
  མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོ་ནས་ཐོད་དབང་མེའི་འཁོར་ལོའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ལག་ལེན་བདེ་དྲོད་དཔུང་བསྐྱེད་ pp 253-283
  mai tri lugs kyi sdom pa bcu gsum ma'i sgo nas thod dbang me'i 'khor lo'i byin rlabs bya ba'i lag len bde drod dpung bskyed
 24. Bindu of Great Bliss-Wisdom: The Sādhana for the Rechung Tradition of the Glorious Cakrasaṃvara
  དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ pp 285-316
  dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi sgrub thabs bde chen ye shes thig le
 25. Bloom of Great Bliss: The Maṇḍala Ritual for the Rechung Tradition of the Glorious Cakrasaṃvara
  དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་ pp 317-377
  dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen lang tsho
 26. Chariot of Profound, Secret Great Bliss: The Sādhana and Abhiṣekas for the Profound Symbolic Abhiṣeka of the Sahajā in the Jetsun Vajrayoginī Aural Transmission
  རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བརྡ་དབང་ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཟབ་གསང་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ་ pp 379-393
  rje btsun rdo rje rnal 'byor ma snyan brgyud lhan cig skyes ma'i brda dbang zab mo'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa zab gsang bde chen shing rta
 27. Excellent Padmarāga Vase: The Sādhana, Maṇḍala Ritual, and Abhiṣeka Rituals of the Sahajā, the Abbreviated Yum Ka from the Eight Common, Outer Maṇḍalas in the Rechung Tradition of the Saṃvara Aural Transmission
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཕྱི་དཀྱིལ་བརྒྱད་ལས་ཡུམ་བཀའ་བསྡུས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་བཟང་ pp 395-421
  bde mchog snyan brgyud ras chung lugs kyi thun mong phyi dkyil brgyad las yum bka' bsdus pa lhan cig skyes ma'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa pad+ma rA ga'i bum bzang
 28. Bindu Pleasing to the Heruka: The Sādhana, Maṇḍala Ritual, and Abhiṣeka Rituals for the Abbreviated Ngamdzong Tradition of the Saṃvara Ḍākinī Aural Transmission
  བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་བསྡུས་པ་ངམ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་དགྱེས་པའི་ཐིག་ལེ་ pp 423-465
  bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud bsdus pa ngam rdzong lugs kyi sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa he ru ka dgyes pa'i thig le
  B. The Actual Instruction Texts for Liberation
  I. The Texts in the Dharma Cycles of the Root Aural Transmissions
  a. The Extensive Rechung Aural Transmission
 29. The Short Text: The Wish-Fulfilling Gems of the Glorious Cakrasaṃvara Aural Transmission from the Tradition of Jetsun Rechungpa by Tilopa
  རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་སྙན་བརྒྱུད་གྱི་གཞུང་ཆུང་ཏིལླི་པས་མཛད་པ་ pp 467-478
  rje btsun ras chung pa'i lugs kyi dpal 'khor lo sdom pa snyan brgyud gyi gzhung chung til+li pas mdzad pa
 30. The Presentation of the Summary of Topics for "The Short Text: The Wish-Fulfilling Gems of the Aural Transmission"
  སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཞུང་གི་བསྡུས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ pp 475-478
  snyan brgyud yid bzhin nor bu'i gzhung gi bsdus don rnam par bshad pa
 31. The Instruction Manual for the Shared Wish-Fulfilling Gems: The Practices Connected with the Vase Abhiṣeka from the Glorious Saṃvara Aural Transmission
  དཔལ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལས། བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་མི་ལས་མཛད་པ་ pp 479-500
  bum dbang dang 'brel ba'i nyams len thun mong yid bzhin nor bu'i khrid yig rje mi las mdzad pa
 32. The Instruction Manual on the Six Dharmas, Which Liberate through the Upper Door: The Perfection Process of the Saṃvara Aural Transmission
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 501-533
  bde mchog snyan brgyud kyi rdzogs rim steng sgo rnam par grol ba'i chos drug gi khrid yig
 33. Trulkhors for the Path of Method and the Caṇḍālī of the Saṃvara Aural Transmission
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཏུམ་མོ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ pp 533-537
  bde mchog snyan brgyud kyi gtum mo dang thabs lam gyi 'khrul 'khor
 34. Eighteen Trulkhors for Caṇḍālī
  གཏུམ་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅོ་བརྒྱད་པ་ pp 537-541 (19a4-21a2)
  gtum mo'i 'khrul 'khor bco brgyad pa

Volume 7 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog of The Treasury of Precious Instructions), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

7-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈ གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་པོད་དང་པོ། ཇ༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཞི་པ་དགྱེས་མཛད་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་བཀའ་བརྒྱུད་གཉིས་ལས། དང་པོ་གངས་ཅན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་འགོ་འཕགས་ཡུལ་བཀའ་བབ་བཞི་ཡི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་བརྒྱུད་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་པ་ཚད་དང་མུ་མཐའ་མེད་པའི་གཙོ་བོ་ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང་། རྔོག་དཀྱིལ་བདུན་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབས་ཐབས་དང་། དབང་། རྫོགས་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ཐབས་གྲོལ་གྱི་མན་ངག་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་མཛོད་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་ཡ་གྱལ་བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད་ཆེན་པོ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ་སོགས་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལ། འདིར་མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ཟབ་མོ་གདམས་ངག་མཛོད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐོ་ལ། གཞུང་རྩ་འགྲེལ་གྱི་སྐོར་དང་། གདམས་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཐུན་མོང་ཕྱག་ཆེན་གྱི་སྐོར་དང་། ཐུན་མོན་ཆོས་དྲུག་གི་སྐོར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཐུན་མོང་ཕྱག་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ། གདམས་ངག །ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གཞུང་གཅེས་པར་བཏུས་པ་ངེས་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལ། དཔལ་རྙོགས་པ་མེད་པའི་རྒྱུད། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དམངས་དོ་ཧ། དེའི་བསྡུས་དོན་སྤར་བུ་པས་མཛད་པ། ཤཱ་བ་རི་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག །ཏཻ་ལོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་གངྒཱ་མ། དེའི་ས་བཅད་དང་འགྲེལ་པ་ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ། ནཱ་རོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཚིག་བསྡུས། དེའི་འགྲེལ་ཆུང་རྟོགས་པར་སླ་བ་རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པ། མཻ་ཏྲི་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ། མར་པས་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་མགུར་རྩ་བ། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཡེ་ཤེས་

7-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ གསལ་བྱེད། སྒམ་པོ་པའི་ལམ་གཅིག་ཆོད། བཀའ་ཡང་དག་ཚད་མ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་མགུར། སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ། དེའི་འགྲེལ་ཆུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འགྲོ་ལ། ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་དཔེ་ཆེ་ཆུང་གཉིས། ཏཻ་ལོ་པའི་ཆོས་དྲུག་མན་ངག །ནཱ་རོ་པའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་མགུར། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྙན་བརྒྱུད་གསལ་བ་སྐོར་གསུམ་བཅས་ལྡེབ། ༦༡ གཉིས་པ་གདམས་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། སྨིན་བྱེད་དབང་དང་། གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་གཞུང་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ་འཇམ་མགོན་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༤ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་སྡོམ་པ་འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལྡེབ། ༢༩ སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་མངོན་དཀྱིལ་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩི་བུམ་པ་བྱ་བྲལ་ཀུན་དགའི་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༢ མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོ་ནས་ཐོད་དབང་མེའི་འཁོར་ལོའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ལག་ལེན་བདེ་དྲོད་དཔུང་བསྐྱེད་ལྡེབ། ༡༦ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལྡེབ། ༡༦ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་ལྡབ། ༣༡ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བརྡ་དབང་ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཅས་ཟབ་གསང་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༨ བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཕྱི་དཀྱིལ་བརྒྱད་ལས་ཡུམ་བཀའ་བསྡུས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༤ བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་

7-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈ བསྡུས་པ་ངམ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་དགྱེས་པའི་ཐིག་ལེ་ལྡེབ། ༢༢ གོང་གསལ་མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་ཐོད་དབང་ནས་ངམ་རྫོང་བདེ་མཆོག་སྒྲུབ་དཀྱིལ་བར་ཐམས་ཅད་འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའ་གསུང་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། འདིའི་སྐོར་ཆོག་ཁྲིགས་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱིས་སྐུ་ན་ཆེས་སྨིན་པའི་དུས་མཛད་པ་གོ་རིམ་ཀྱང་འདིར་བཞུགས་དགོས་ཀྱང་དཔལ་སྤུངས་སྤར་མ་གླེགས་བམ་སྨད་དུ་བཞག་འདུག་པ་སྐབས་འདིར་དབང་གི་སྐོར་སྟབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་བྲིས་པའོ། །གཉིས་པ་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་དངོས་ལ། རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཆུང་ཏིལླི་པས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལ། བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་བཙུན་མི་ལས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༡ བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས་དྲུག་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་གསུང་། བདེ་མཆོག་ཐབས་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་དང་། ན་མོ་གུ་རུ། གཏུམ་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅོ་བརྒྱད་པ་སོགས་ཚན་སྦྲེལ་ལྡེབ། ༢༡ ཆོས་ཚན། ༣༠ བསྡོམ་ལྡེབ། ༢༣༧ བཅས་བཞུགས།།

dkar chag

!!!1!!!_gdams ngag mdzod/_bka' brgyud pod dang po/_ja)_sgrub brgyud shing rta chen po bzhi pa dgyes mdzad mar pa lo tsA chen po'i bka' brgyud la rtsa ba dang yan lag gi bka' brgyud gnyis las/_dang po gangs can grub thob rgya mtsho'i chu 'go 'phags yul bka' bab bzhi yi paN grub rnams kyi rgyud dang man ngag gi brgyud srol shin tu zab cing rgya che bar bzhugs pa tshad dang mu mtha' med pa'i gtso bo phyag chen rgya gzhung /_rngog dkyil bdun la sogs pa'i sgrubs thabs dang /_dbang /_rdzogs rim khrid yig thabs grol gyi man ngag gi yig cha rnams mdzod chen rnam pa lnga yi ya gyal bka' brgyud sngags mdzod chen po rgyab rten dang bcas pa sogs la bzhugs su gsol la/_'dir man ngag gnad kyi nying khu zab mo gdams ngag mdzod du ji ltar bzhugs pa'i mtshan tho la/_gzhung rtsa 'grel gyi skor dang /_gdams ngag khrid kyi rim pa gnyis las/_dang po la/_thun mong phyag chen gyi skor dang /_thun mon chos drug gi skor gnyis las/_dang po thun mong phyag chen gyi skor la/_gdams ngag_/khrid kyi rim pa gnyis las/_nA ro chos drug gzhung gces par btus pa nges don rin po che'i mdzod la/_dpal rnyogs pa med pa'i rgyud/_bram ze chen pos mdzad pa'i dmangs do ha/_de'i bsdus don spar bu pas mdzad pa/_shA ba ri pa'i snying po don gyi man ngag_/tai lo pa'i phyag chen gang+gA ma/_de'i sa bcad dang 'grel pa kun mkhyen rang byung rdo rjes mdzad pa/_nA ro pa'i phyag chen tshig bsdus/_de'i 'grel chung rtogs par sla ba rje bla ma mkhyen brtse'i dbang pos mdzad pa/_mai tri pa'i de kho na nyid bcu pa/_mar pas yid la mi byed pa'i mgur rtsa ba/_rje btsun mi la'i ye shes

!!!2!!!_gsal byed/_sgam po pa'i lam gcig chod/_bka' yang dag tshad ma/_ye shes mkha' 'gro ma'i mgur/_snyan brgyud rdo rje'i tshig rkang rgyal ba rdo rje 'chang gi bka'/_de'i 'grel chung rdo rje'i tshig 'gro la/_chos drug gi bka' dpe che chung gnyis/_tai lo pa'i chos drug man ngag_/nA ro pa'i chos drug rdo rje'i mgur/_rje btsun mi la'i snyan brgyud gsal ba skor gsum bcas ldeb/_61_gnyis pa gdams khrid kyi rim pa la gnyis/_smin byed dbang dang /_grol byed kyi khrid gzhung dngos so/_/dang po ni/_dpal 'khor lo bde mchog dwags po snyan brgyud lugs kyi sgrub thabs bde chen drwa ba 'jam mgon karma ngag dbang yon tan rgya mtsho'i gsung ldeb/_14_dpal 'khor lo bde mchog dwags po snyan brgyud lugs kyi dkyil chog bde chen sdom pa 'jam mgon yon tan rgya mtsho'i gsung ldeb/_29_snyan brgyud lhan cig skyes ma'i yum bka' rgyas pa'i mngon dkyil dang dbang bskur gyi cho ga bdud rtsi bum pa bya bral kun dga'i mtshan gyis mdzad pa ldeb/_22_mai tri lugs kyi sdom pa lha bcu gsum ma'i sgo nas thod dbang me'i 'khor lo'i byin rlabs bya ba'i lag len bde drod dpung bskyed ldeb/_16_dpal 'khor lo bde mchog ras chung pa'i lugs kyi sgrub thabs bde chen ye shes thig le ldeb/_16_dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil chog bde chen lang tsho ldab/_31_rje btsun rdo rje rnal 'byor ma snyan brgyud lhan cig skyes ma'i brda dbang zab mo'i sgrub thabs dbang bskur bcas zab gsang bde chen shing rta mkhan chen bkra shis 'od zer gyis mdzad pa ldeb/_8_bde mchog snyan brgyud lugs kyi thun mong phyi dkyil brgyad las yum bka' bsdus pa lhan cig skyes ma'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa ldeb/_14_bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud

!!!3!!!_bsdus pa ngam rdzong lugs kyi sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa he ru ka dgyes pa'i thig le ldeb/_22_gong gsal mai tri lugs kyi thod dbang nas ngam rdzong bde mchog sgrub dkyil bar thams cad 'jam mgon yon tan rgya mtsho' gsung kho na yin la/_'di'i skor chog khrigs 'jam mgon rin po che phyis sku na ches smin pa'i dus mdzad pa go rim kyang 'dir bzhugs dgos kyang dpal spungs spar ma glegs bam smad du bzhag 'dug pa skabs 'dir dbang gi skor stabs gcig tu bzhugs su gsol dgos gsungs pa ltar bris pa'o/_/gnyis pa grol byed khrid dngos la/_rje btsun ras chung pa'i lugs kyi dpal 'khor lo sdom pa snyan brgyud kyi gzhung chung til+li pas mdzad pa ldeb/_6_dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud la/_bum dbang dang 'brel ba'i nyams len thun mong yid bzhin nor bu'i khrid yig rje btsun mi las mdzad pa ldeb/_11_bde mchog snyan brgyud kyi rdzogs rim steng sgo rnam par grol ba'i chos drug khrid yig rje btsun mi la'i gsung /_bde mchog thabs lam gyi 'khrul 'khor dang /_na mo gu ru/_gtum mo'i 'khrul 'khor bco brgyad pa sogs tshan sbrel ldeb/_21_chos tshan/_30_bsdom ldeb/_237_bcas bzhugs//

Footnotes

 1. All English titles reported here are from Callahan, Elizabeth, trans. Marpa Kagyu: Methods of Liberation - Part 1. The Treasury of Precious Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet - Volume 7. Boulder, CO: Snow Lion Publications, 2023.
 2. Barron, The Catalog of The Treasury of Precious Instructions, Note 214: An interlinear note in the original woodblock reads: “There is no [extant lineage of] oral transmission for this text.”
 3. Barro, The Catalog of The Treasury of Precious Instructions, Note 226: An interlinear note in the original woodblock reads: “Statements that this text is suspect merely amount to sectarianism.”