Wylie:Mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས ་ ་ ་
mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur
Vajra Song Summarizing the Six Dharmas: The Scholar-Mahāsiddha Nāropa’s Instructions to the Lord of Yogins Marpa

Damngak Dzö Volume 7 (ཇ་) / Pages 108-109 / Folios 54b1 to 55a6
Translation's Introduction by Callahan, E.

During Marpa’s third trip to India, Nāropa sang this song to him during a ganacakra celebrating Marpa’s recovery from an illness. Although Marpa had recovered physically, he was, as Nāropa remarks in the song, still feeling sad. In this song, Nāropa summarizes the instructions on the six dharmas—caṇḍālī, illusory forms, dreams, luminosity, transference, and entering a body—and adds two final sets of instruction: on the bardos and the path.

This song is found in the biographies of Marpa Lotsāwa by Tsangnyön Heruka, Khachö Wangpo, and Pawo Tsuklak Trengwa.[1] It also serves as a basis for commentaries on the six dharmas by the first Paṇchen Lama, Lopsang Chökyi Gyaltsen, and one of his students, the first Rongpo Drupchen, Shar Kalden Gyatso, both seventeenth-century Geluk teachers.[2]

Transmission lineage received by Jamgön Kongtrul. Vajradhara to Jñānaḍākinī, Vajrapāṇi, Tilopa, and then the same as previously stated for the Ganges Mahāmudrā.[3]


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༡༠༨མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པོ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར། །རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །བོད་ཡུལ་གྱི་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ཁྱོད། །དལ་འབྱོར་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོའ་ཡིད། །དབྱར་སྐྱེ་ཚེ་ན་འདི་སྐད་ལོ། ༈ །སེམས་ཀྱི་གནས་ཐབས་ལྟ་བའི་གདིང་། །ལུས་ཀྱི་གནས་ཐབས་སྒོམ་པའི་གནད། །ཕྱི་ནི་སྒྱུ་མ་ལྷ་ཡི་སྐུ། །ནད་ན་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི། །འོག་ན་ཨ་ཤད་།།།་ཡི། །སྟེང་ན་ཧཾ་ཡིག་རྣམ་པ་ཅན། །སྟེང་འོག་རླུང་གི་འཁོར་ལོ་ནི། །སྲོག་རྩོལ་བུམ་ཅན་ཉམས་ལེན་གྱིས། །བར་ན་བདེ་སྟོང་གསལ་བའི་ཉམས། །མིང་ཡང་གཏུམ་མོའ་གདམས་ངག་ཟེར། །རླུང་གནད་དུ་ཆུད་དམ་ལོ་ཙཱ་བ། ༈ །ཕྱི་ན་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ཙམ། །ནང་ན་ཉམས་མྱོང་སྨྲ་མ་བཏུབ། །ཉིན་མཚན་སྣང་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །མིང་ཡང་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟེར། །ཞེན་པ་ལོག་གམ་ལོ་ཙཱ་བ། ༈ །རྨི་ལམ་ཉམས་ཀྱི་འཁྲུལ་པའི་དུས། །མགྲིན་པར་ༀ་ཡིག་འོད་ཟེར་ཅན། །དྲན་འདུན་བག་ཆགས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ལས། །སྐྱེས་པ་རྨི་ན་ཕོ་འདྲེ་ཟེར། །བུད་མེད་རྨི་ན་མོ་འདྲེ་ཟེར། །བྱོལ་སོང་རྨི་ན་ཀླུ་རུ་འཛིན། །དགའ་བ་རྨི་ན་སེམས་དཔངས་བསྐྱེད། །མི་དགའ་རྨི་ན་སྙིང་མི་དགའ། །འདྲེ་སེམས་ཀྱི་རྩ་བར་མ་ཤེས་ན། །རྣམ་རྟོག་གི་འདྲེ་ལ་ཟད་པ་མེད། །བཟང་ངན་རང་གྲོལ་སྟོན་པའི་དོན། །མིང་ཡང་རྨི་ལམ་གྱི་གདམས་ངག་ཟེར། །རང་བཞིན་ཤེས་སམ་ལོ་ཙཱ་བ། ༈ །གཉིད་དང་རྨི་ལམ་བར་ཞིག་ན། །གཏི་མུག་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཅན། །བརྗོད་མེད་འོད་གསལ་བདེ་བའི་ཉམས། །རྗེས་ལ་འོད་གསལ་རྒྱ་ཡིས་ཐེབས། །རྨི་ལམ་འོད་གསལ་འཐུག་པོ་ཉིད། །མིང་ཡང་འོད་གསལ་གྱི་གདམས་ངག་ཟེར། །སེམས་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་སམ་ལོ་ཙཱ་བ། ༈ །སྒོ་བརྒྱད་འཁོར་བའི་སྐར་ཁུང་ཅན། །སྒོ་གཅིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ལམ། །སྒོ་བརྒྱད་བཅད་ནས་སྒོ་གཅིག་འབྱེད། །
༡༠༩སེམས་ཀྱི་མདའ་ལ་རླུང་གི་གཞུ། །ཧིཀ་གི་རྒྱུད་ཀྱིས་རབ་བསྐུལ་ནས། །རྣམ་ཤེས་ཚངས་པའི་ལམ་ནས་འཕེན། །མིང་ཡང་འཕོ་བའི་གདམས་ངག་ཟེར། །རླུང་དུས་སུ་ཁེགས་སམ་ལོ་ཙཱ་བ། ༈ །རང་ལུས་དུས་ཀྱི་ཚད་ཕེབས་ལ། །གཞན་ལུས་མཚན་ལྡན་དམ་པའི་ཡུལ། །བར་ན་ཡིག་འབྲུ་རླུང་གི་རྟ། །རྟེན་འབྲེལ་རླུང་གི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །རང་ལུས་ཁང་སྟོང་བཞིན་དུ་བོར། །གཞན་ལུས་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོ་བོ་ཅན། །མིང་ཡང་གྲོང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་ཟེར། །རླུང་ལས་སུ་རུང་ངམ་ལོ་ཙཱ་བ། ༈ །རྨི་ལམ་དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་དེ། །བར་དོའ་སེམས་དང་བསྲེ་དགོས་པས། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཅན། །དག་དང་མ་དག་གཟུགས་སྐུ་གཉིས། །བར་དོའ་དུས་སུ་ཟིན་ཡང་འཚལ། །རྨི་ལམ་བར་དོ་བསྲེ་འཕོ་གནད། །མི་ཡང་བར་དོའ་གདམས་ངག་ཟེར། །བར་དོ་འབྱོངས་སམ་ལོ་ཙཱ་བ། ༈ །ལར་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ལ་ཐོས་པ་དགོས། །གོ་བས་མཐའ་གཉིས་སྤོང་བ་ཡིན། །ཡིན་མིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཙ་ན། །གོལ་ས་མེད་པའི་ལམ་གཅིག་ཡིན། །ལམ་དེ་ལ་སྐྱོ་བ་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །འདི་རྗེ་མར་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གདམས་པའི་ཁུངས་སུ་དྲངས་ཤིང་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ལྟ་བུར་མཛད་སྣང་། །འོན་ཀྱང་ཚིག་མང་ཉུང་དང་། །གོ་རིམ་མི་གཅིག་པ་སོགས་འདྲ་མིན་ཅུང་ཟད་མང་དུ་གདའ་ནའང་། །འདིར་རེ་ཞིག་ཡོངས་གྲགས་ཉིད་གོ་བདེ་བར་སྣང་བས་དེ་ལྟར་བྲིས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།


[edit]

WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes

  1. 2
  2. 3
  3. 4


Research Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
gzhung rtsa 'grel
BDRC Link
VolumeI1CZ3969
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma")
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export