Volume 9

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 9 (ཏ་)
Marpa Kagyü Text Collections Volume 3
མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གསུམ་པ་


མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གསུམ་པ་

Volume 9 Contents[1]

 1. Instruction Manual on Merging with the Innate State of Mahāmudrā
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 1-16
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig, by Karmapa, 3rd
 2. Molten Gold: Six Dharmas
  ཟབ་ལམ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གསལ་བྱེད་སྤྱི་ཆིངས་ཁྲིད་ཡིག་དང་བཅས་པ་ 17-37
  zab lam nA ro chos drug gi gsal byed spyi chings khrid yig dang bcas pa, by Karmapa, 3rd
 3. Themes for Understanding the Six Dharmas
  ཆོས་དྲུག་གི་སྒོམ་ཁྲིད་ 37-61
  chos drug gi sgom khrid, by Karmapa, 3rd
 4. The Source Verses of a General Outline of the Teachings on Mahāmudrā, the Innate State
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་ 63-70
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig, by Karmapa, 9th
 5. Pointing Out Dharmakāya, An Instruction Manual on Mahāmudrā
  ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་ 71-105
  lhan cig skyes sbyor gyi khrid chos sku mdzub tshugs, by Karmapa, 9th
 6. Liturgies for the Preliminary Practices of Mahāmudrā, Which Derive from the Oral Tradition
  སྔོན་འགྲོ་བཞི་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་ངག་འདོན་འཕགས་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་ 107-124
  sngon 'gro bzhi sbyor sogs kyi ngag 'don 'phags lam bgrod pa'i shing rta, by Karmapa, 9th
 7. ཞྭ་དམར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྔ་པས་མཛད་པའི་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་, by ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་ 123-124
  zhwa dmar thams cad mkhyen pa lnga pas mdzad pa'i bla ma rgyang 'bod, by zhwa dmar dkon mchog yan lag
 8. A Concise and Essential Instruction on the Deity for the Stage of Development Associated with Vajrayoginī, Composed by Pawo Tsuklak Trengwa
  རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལྷ་ཁྲིད་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོ་ 125-165
  rdo rje rnal 'byor ma lhan cig skyes ma'i bskyed rim gyi lha khrid rnam bshad zab mo, by dpa' bo gtsug lag phreng ba (Pawo Rinpoche, 2nd)
 9. The Source Text Nonduality of Subtle Energy and Mind, by the Venerable Rangjung
  ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ 167-173
  chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med, by Karmapa, 3rd
 10. An Instruction Manual Concerning the Foregoing, Composed by the Great Translator Tsewang Kunkhyap
  ཕག་མོ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་ 175-184
  phag mo rlung sems gnyis med kyi lha khrid zin bris su bkod pa, by 'jam mgon kong sprul
 11. Text on the Preliminaries for the Six Dharmas
  ཆོས་དྲུག་བདུད་རྩི་ཉིང་ཁུའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ་ 185-191
  chos drug bdud rtsi nying khu'i sngon 'gro dngos grub myur stsol, by Tai Situpa, 8th, and Tai Situpa, 9th
 12. Distilled Nectar, An Instruction Manual Concerning the Six Dharmas
  ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་ཉམས་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ 193-229
  zab mo nA ro'i chos drug nyams len bdud rtsi'i nying khu, by Shamarpa, 6th
 13. Direct Introduction to the Three Kāyas
  སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ 231-245
  sku gsum ngo sprod, by Karmapa, 3rd
 14. Further Instructions on Direct Introduction to the Three Kāyas
  རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ཀརྨ་པའི་ཟབ་ཆོས་སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ 247-253
  rdzogs pa'i sangs rgyas dpal karma pa'i zab chos sku gsum ngo sprod kyi gdams pa, by Karmapa, 14th
 15. Nāropa’s Five Nails to Dispel Hindrances
  དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོའི་གེགས་སེལ་གཟེར་ལྔའི་མན་ངག་ 255-275
  dpal nA ro pa chen po'i gegs sel gzer lnga'i man ngag
 16. Four-Session Guru Yoga
  དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དམིགས་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ 277-286
  dpal karma pa chen po la brten pa'i thun bzhi'i bla ma'i rnal 'byor dmigs khrid dang bcas pa, by rA ga a s+ya
 17. The Stages of Visualization for the Foregoing
  ཐུན་བཞིའི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་ 286-291
  thun bzhi’i dmigs rim zin bris, by rA ga a s+ya
 18. Notes on Short Supplication to Vajradhara
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བོགས་འདོན་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆུང་མའི་དམིགས་རིམ་ 293-300
  phyag rgya chen po'i bogs 'don gsol 'debs rdo rje 'chang chung ma'i dmigs rim, by rA ga a s+ya
 19. The Instruction Manual for Mahāmudrā by Drung Mase Lodrö Rinchen
  རྨ་སེ་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ 301-314
  rma se blo gros rin chen gyis mdzad pa'i phyag chen khrid, by drung rma se blo gros rin chen
 20. Dharma for Mountain Retreat: Garland of Precious Gems, by Drung Kunga Namgyal
  རི་ཆོས་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐར་འདོད་ཀྱི་མགུལ་རྒྱན་ 315-323
  ri chos bai DUr+Ya'i phreng ba zhes bya ba thar 'dod kyi mgul rgyan, by Trungpa, 4th
 21. A Summary of the Quintessential Practice Integrating Mahāmudrā and Dzokchen— The Definitive Instruction on Mahākaruṇika that was Conferred on the Merchant Bulu by the Learned and Accomplished Karma Chakme
  འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 325-347
  'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa, by karma chags med
 22. From the Primary Teaching Cycles of the Pakdru Kagyu, Advice on Mahāmudrā by Drogön Pakmo Drupa
  འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་ 349-367
  'gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pa rdo rje rgyal pos mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams pa, by phag mo gru pa
 23. དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་གསུང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་དང་གདམས་ངག་གནང་ཀྱི་དབྱེ་བ་མདོར་བསྡུས་པ་, by དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ 356-367
  dpal phag mo gru pa'i gsung nA ro chos drug gi bla ma brgyud pa'i rim pa dang gdams ngag gnang kyi dbye ba mdor bsdus pa, by dpal phag mo gru pa
 24. The Source Text of Sacred Teaching on the Single Intent, Together with a Supplement and a Thematic Outline
  དགོངས་གཅིག་རྩ་བ་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆིངས་ཁོག་དབུབ་དང་བཅས་པ་ 369-408
  dgongs gcig rtsa ba lhan thabs dang bcas pa'i gzhung chings khog dbub dang bcas pa
  1. ཕས་བྱས་བསགས་པ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ཁྱད་ནོར་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ 369-389
   phas byas bsags pa mthar phyin gyi khyad nor brgya lnga bcu pa
  2. རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་, by སྤྱན་སྔ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ 389-395
   rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa'i ngag 'don mdor bsdus te tshigs su bcad pa, by spyan snga shes rab 'byung gnas
  3. རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལྷན་ཐབས་བཞི་བཅུ་བཅུ་རྩ་བདུན་པ་ 395-401
   rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa'i lhan thabs bzhi bcu bcu rtsa bdun pa
  4. རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལྷན་ཐབས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་, by འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ 401-404
   rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa'i lhan thabs tshigs su bcad pa, by 'jig rten gsum gyi mgon po
  5. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཚིངས་རྣམ་བཞི་ 404-408
   dam chos dgongs pa gcig pa'i tshings rnam bzhi
 25. A Concise Overview of Sacred Teaching on the Single Intent
  དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཁོག་དབུབ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ 409-429
  dam chos dgongs pa gcig pa'i khog dbub snying por dril ba
 26. Wish-Fulfilling Gem, An Empowerment Using a Torma for the Five Principles of Mahāmudrā
  ལྔ་ལྡན་གཏོར་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 431-442
  lnga ldan gtor dbang yid bzhin nor bu, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)
 27. Verses on the Five Principles of Mahāmudrā by Lord Dharmakāra
  ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ 443-454
  phyag chen lnga ldan gyi khrid yig kun mkhyen chos kyi 'byung gnas kyis mdzad pa, by si tu chos kyi 'byung gnas (Tai Situpa, 8th)
 28. An Instruction Manual on the Five Principles of Mahāmudrā by the Fifth Zhamar
  ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ 455-468
  nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu, by Shamarpa, 5th
 29. The Completion Stage for the Four Aspects of the Unsurpassable Innate State
  བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ་ 469-513
  bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)
 30. Advice that Summarizes the Six Dharmas
  དཔལ་གྲི་གུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བའི་གདམས་པ་ 515-521
  dpal gri gung pa'i lugs kyi chos drug dril ba'i gdams pa, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)
 31. A Supplication to the Lineage
  ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚིག་ཉུང་ངུར་བྱས་པ་ 523-525
  nA ro chos drug gi rtogs pa don gyi brgyud pa la gsol ba 'debs pa tshig nyung ngur byas pa, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)

Volume 9 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

9-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གསུམ་པ། ཏ༽ གཉིས་པ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་ཆོས་སྐོར་ལ། ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༨ ཟབ་མོ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གསལ་བྱེད་སྤྱི་ཆིངས་དང་བཅས་པ་གསེར་ཞུན་མ་ལྡེབ། ༢༣ བཅས་ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ། ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་ལྡེབ། ༤ དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་ལྡེབ། ༡༨ བཅས་ཀརྨ་པ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ། སྔོན་འགྲོ་བཞི་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་ངག་འདོན་འཕགས་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དང་། ཀྱེ་མ་ཕ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རྒྱང་འབོད་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༩ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་ཁྲིད་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༡ ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ལྡེབ། ༤ ཕག་མོ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༥ ཆོས་དྲུག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུའི་སྔོན་འགྲོ་ལྡེབ། ༤ ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གསུང་། ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་ཉམས་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཉིད་ཁུ་ལྡེབ། ༡༩ ཞྭ་དམར་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་། སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་མཛད་པ་ལྡེབ། ༨ སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལྡེབ། ༤ ནཱ་རོའི་གེགས་སེལ་གཟེར་ལྔ་ལྡེབ། ༡༡ ཀརྨ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དམིགས་ཁྲིད་ལྡེབ། ༨ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆུང་མའི་དམིགས་རིམ་ལྡེབ། ༤ བཅས་ཆགས་མེད་གསུང་། གསུམ་པ་ཟུར་མང་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། རྨ་སེ་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་་ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་སོ། །མཆན། གྱིས་མཛད་པའི་

9-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ལྡེབ། ༧ རི་ཆོས་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ་ཐར་འདོད་ཀྱི་མགུལ་རྒྱན་ལྡེབ། ༥ བཞི་པ་གནས་མདོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་[1]རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་ལྡེབ། ༡༢ ལྔ་པ་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། ཕག་གྲུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་དང་། ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དང་གདམས་ངག་གནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མདོར་བསྡུས་ཚན་སྦྲེལ་ལ་ལྡེབ། ༡༠ དྲུག་པ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། དགོངས་གཅིག་རྩ་བ་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆིངས་ཁོག་དབུག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༢༠ ཁོག་དབུབ་སྙིང་པོ་དྲིལ་བ་ལྡེབ། ༡༡ ལྔ་ལྡན་གཏོར་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྡེབ། ༦ ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལྡེབ། ༧ བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༢༣ དཔལ་འབྲི་གུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བའི་གདམས་པ་ལྡེབ། ༤ ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚིག་ཉུང་ངུར་བྱས་པ་ལྡེབ། ༢ ཆོས་ཚན། ༢༩ བསྡོམས། ༢༥༣ བཅས་བཞུགས།། །།

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_bka' brgyud pod gsum pa/_ta)_gnyis pa karma kaM tshang chos skor la/_phyag chen lhan cig skyes sbyor khrid yig ldeb/_8_zab mo nA ro chos drug gi gsal byed spyi chings dang bcas pa gser zhun ma ldeb/_23_bcas karma rang byung rdo rjes mdzad pa/_phyag chen lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig ldeb/_4_dang lhan cig skyes sbyor gyi khrid chos sku mdzub tshugs ldeb/_18_bcas karma pa dgu pa dbang phyug rdo rjes mdzad pa/_sngon 'gro bzhi sbyor sogs kyi ngag 'don 'phags lam bgrod pa'i shing rta dang /_kye ma pha rje btsun bla ma rin po che sogs rgyang 'bod dkon mchog yan lag gis mdzad pa ldeb/_9_rdo rje rnal 'byor ma lhan cig skyes ma'i bskyed rim lha khrid rnam bshad zab mo rnam 'byed kyi snying po bsdus pa gtsug lag phreng bas mdzad pa ldeb/_21_chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med ldeb/_4_phag mo rlung sems gnyis med kyi lha khrid zin bris ldeb/_5_chos drug bdud rtsi'i nying khu'i sngon 'gro ldeb/_4_chos kyi 'byung gnas gsung /_zab mo nA ro'i chos drug nyams len bdud rtsi'i nyid khu ldeb/_19_zhwa dmar chos kyi dbang phyug gi gsung /_sku gsum ngo sprod rang byung rdo rje mdzad pa ldeb/_8_sku gsum ngo sprod kyi gdams pa theg mchog rdo rje'i gsung ldeb/_4_nA ro'i gegs sel gzer lnga ldeb/_11_karma pa la brten pa'i thun bzhi'i rnal 'byor dmigs khrid ldeb/_8_rdo rje 'chang chung ma'i dmigs rim ldeb/_4_bcas chags med gsung /_gsum pa zur mang bka' brgyud la/_rma se blo gros rin chen zur mang snyan brgyud las so/_/mchan/_gyis mdzad pa'i

!!!2!!!phyag chen khrid ldeb/_7_ri chos bai DUr+Ya'i phreng ba thar 'dod kyi mgul rgyan ldeb/_5_bzhi pa gnas mdo bka' brgyud la/_thugs rje chen po'i dmar khrid phyag [\[1\]]rdzogs zung 'jug gi nyams len ldeb/_12_lnga pa phag gru bka' brgyud la/_phag gru rdo rje rgyal pos mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams pa dang /_phag mo grub pa'i chos drug gi brgyud rim dang gdams ngag gnad kyi dbye ba mdor bsdus tshan sbrel la ldeb/_10_drug pa 'bri gung bka' brgyud la/_dgongs gcig rtsa ba lhan thabs dang bcas pa'i gzhung chings khog dbug dang bcas pa ldeb/_20_khog dbub snying po dril ba ldeb/_11_lnga ldan gtor dbang yid bzhin nor bu ldeb/_6_lnga ldan gyi khrid yig si tu chos kyi 'byung gnas kyis mdzad pa ldeb/_6_nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu ldeb/_7_bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba ldeb/_23_dpal 'bri gung pa'i lugs kyi chos drug dril ba'i gdams pa ldeb/_4_nA ro chos drug rtogs pa don gyi brgyud pa la gsol ba 'debs pa tshig nyung ngur byas pa ldeb/_2_chos tshan/_29_bsdoms/_253_bcas bzhugs//_//

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod