Volume 11

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 11 (ད་)
Shangpa Kagyü Text Collections Volume 1
ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཅིག་པ་


ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཅིག་པ་

Translation of Volume
Shangpa Kagyu The Tradition of Khyungpo Naljor - Part 1-front.jpg

by Person:Harding, S.

Harding, Sarah, trans. Shangpa Kagyu: The Tradition of Khyungpo Naljor, Part 1. Vol. 11 of The Treasury of Precious Instructions: Essential Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet (gdams ngag rin po che'i mdzod), compiled by Jamgön Kongtrul Lodrö Taye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas). Tsadra Foundation Series. Boulder, CO: Snow Lion, 2022.

Read the book's introduction

Volume 16 Contents[1]

Source Scriptures of the Five Golden Dharmas
 1. The Roots: Six Dharmas
  Vajra Lines of the Six Dharmas of Niguma, Ḍākinī of Timeless Awareness: The Roots of the Golden Dharmas of the Shangpa
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ 1-27
  ye shes kyi mkha' 'gro ni gu ma'i chos drug rdo rje'i tshig rkang, by Multiple authors
  1. Vajra Lines of the Six Dharmas
   ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, by Person:Niguma 1b1-3b6 / 2-6
   chos drug rdo rje'i tshig rkang, by ye shes kyi DA ki ma
  2. Clarification of the Root Verses of the Six Dharmas
   རྩ་བ་ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་, by Person:Khyung po rnal 'byor 3b6-5a3 / 6-9
   rtsa ba chos drug gi tshig gsal, by khyung po rnal 'byor pa
  3. The Inventory Clarifying the Six Dharmas
   ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ་, by Person:Khyung po rnal 'byor 5a3-5b4 / 9-10
   chos drug gi tshig gsal, by khyung po rnal 'byor pa
  4. The Layout of the Ground, Path, and Result
   གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་, by Person:Niguma 5b4-6a4 / 10-11
   gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag, by Person:Niguma
  5. Fifteen Especially Exalted Instructions
   ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་གདམས་པ་བཅོ་ལྔ་ 6a4-6b7 / 11-12
   khyad 'phags kyi gdams pa bco lnga
  6. Six Features of Illusory Body
   སྒྱུ་ལུས་དྲུག་ལྡན་ 7a1-7a5 / 13
   sgyu lus drug ldan
 2. The Trunk: Amulet Mahāmudrā
  1. Vajra Lines of the Amulet Mahāmudrā
   སྡོང་པོ་ཕྱག་ཆེན་པོ་གྭ་འུ་མའི་རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་, by Person:Niguma 7a5-8a2 / 13-15
   sdong po phyag chen po gwa 'u ma'i rdo rje tshig rkang, by ni gu ma
 3. The Branches: Three Integrations
  1. Vajra Lines of the Infallible Three Integrations on the Path
   ཡལ་ག་འཆུགས་མེད་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་, by Person:Niguma 8a2-9a4 / 15-17
   yal ga 'chugs med lam khyer rnam gsum gyi rdo rje'i tshig rkang, by ye shes kyi DA ki ma
 4. The Flowers: White and Red Khecarī
  1. White Khecarī Sādhana
   མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་, by Person:Atīśa 9a4-9a7 / 17
   me tog mkha' spyod dkar mo'i sgrub thabs, by paN+Di ta dI paM kA ra shrI dz+nyA na
  2. Red Khecarī Sādhana
   མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་, by Person:Rāhula 9a7-10a6 / 17-19
   mkha' spyod dmar mo'i sgrub thabs, by bla ma rA hu la
 5. The Fruit: Immortal and Infallible
  1. Attaining Immortality of the Body Root Text
   འབྲས་བུ་ལུས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ་, by Person:Virūpa 10a6-12b7 / 19-24
   'bras bu lus 'chi med kyi rtsa ba, by slob dpon chen po dpal bir+Wa pa
  2. Immortal Mind Root Text
   སེམས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ་, by Person:Niguma 12b7-14a1 / 24-27
   sems 'chi med kyi rtsa ba, by ye shes kyi DA ki ma
  Liturgies for the Five Golden Dharmas
 6. Radiant Blessings of the Vajra Lines A Liturgy for the Preliminary and Concluding Practices of the Profound Path of Five Golden Dharmas in the Lineage Coming from Niguma, Ḍākinī of Timeless Awareness
  ཟབ་ལམ་གསེར་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བྱིན་རླབས་འོད་འབར་ 29-43
  ye shes mkha' 'gro ni gu las brgyud pa'i zab lam gser chos lnga'i sngon rjes ngag 'don rdo rje'i tshig rkang byin rlabs 'od 'bar, by yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde
 7. The Sealed-Knot Vajra An Authentic Basic Liturgy for the Five Golden Dharmas of the Glorious Shangpa
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་རྩ་ཚིག་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ 45-61
  dpal ldan shangs pa'i gser chos lnga'i rtsa tshig 'khrul med rdo rje'i rgya mdud, by yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sde
  Five Tantras' Deities
 8. Five Tantras' Deities Lineage Supplication in the Shangpa Tradition
  ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་ 63-64
  shangs lugs rgyud sde lha lnga'i brgyud 'debs, by Person:Tāranātha
 9. A Garland of Sapphires Supplemental Lineage Supplication for the Five Tantras in the Shangpa Tradition
  ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ་ 65-66
  shangs lugs rgyud sde lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs kyi kha skong in+dra nI la'i do shal, by 'jam mgon kong sprul
 10. Harmonious Sound of the Divine Drum A Supplication to the Rebirth Succession of the One Named Jamgön Lama Guṇa
  འཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎའི་མཚན་གྱི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས་ 67-68
  'jam mgon bla ma gu Na'i mtshan gyi skyes rabs gsol 'debs lha yi rnga bo che'i sgra dbyangs, by theg mchog rdo rje
 11. Five Tantras' Mandala Sādhana
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ 69-127
  rgyud sde lnga'i dkyil 'khor sgrub pa'i thabs, by Person:Tāranātha
 12. Elucidating the Meaning of the Glorious Five Tantras' Mandala Ritual
  དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་རྒྱས་བྱེད་ 129-209
  dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal rgyas byed, by Person:Tāranātha
 13. Required Purification and Cleansing of the Mandala Visualized in Front
  མདུན་བསྐྱེད་ཉེར་མཁོའི་སྦྱངས་ཁྲུས་ 211-212
  mdun bskyed nyer mkho'i sbyangs khrus
 14. Letting In the Light: A Complementary Text for the Empowerment into the Great Mandala of the Five Tantras in the Shangpa Tradition
  ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་མཚམས་སྦྱོར་སྣང་བའི་གོ་འབྱེད་ 213-241
  shangs lugs rgyud sde lnga'i dkyil 'khor chen por dbang bskur ba'i mtshams sbyor snang ba'i go 'byed, by 'jam mgon kong sprul
  Five-Deity Cakrasaṃvara
 15. Cakrasaṃvara Refuge and Awakening Mind [and Consecration of the Activity Vase]
  བདེ་མཆོག་གི་སྐྱབས་སེམས་ 243
  bde mchog gi skyabs sems
 16. Five-Deity Cakrasaṃvara Sādhana in the Tradition of Niguma
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ 245-254
  ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i sgrub thabs, by Person:Tāranātha
 17. Five-Deity Cakrasaṃvara Mandala Ritual in the Tradition of Niguma
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་ 255-285
  ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i dkyil chog, by Person:Tāranātha
 18. Increasing Awakened Activity Five-Deity Cakrasaṃvara Ritual for Communal Feast in the Tradition of Niguma
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ཡར་འཕེལ་ 287-295
  ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i tshogs kyi 'khor lo'i cho ga phrin las yar 'phel, by rmog lcogs pa
 19. Clarifying the Profound Meaning A Complete Explanation of the Five-Deity Cakrasaṃvara Sādhana in the Shangpa Tradition
  ཤངས་ལུགས་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་ 297-331
  shangs lugs bde mchog lha lnga'i sgrub thabs kyi rnam par bshad pa zab don gsal byed, by rgyal khams pa tA ra nA tha
  Principal Deities of the Five Tantras
 20. The Practice of Past Gurus Esoteric Instructions on the Principal Five Deities of the Five Tantras
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བོར་བསྡུས་པའི་མན་ངག་བླ་མ་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན་ 333-339
  rgyud sde lnga'i lha lnga gtso bor bsdus pa'i man ngag bla ma gong ma'i phyag len, by Person:Tāranātha
 21. Essence of Maturing and Liberating An Offering Ritual and Self-Induction into the Mandala Based on the Principal Deities of the Five Tantras
  དཀྱིལ་ཆོག་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པ་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ 341-353
  dkyil chog bdag 'jug dang bcas pa smin grol snying po, by 'jam mgon kong sprul
 22. The Heart of Profound Meaning A Practice Manual for the Principal Deities of the Five Tantras
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ 355-371
  rgyud sde lnga gtso bsdus kyi bsnyen yig zab don snying po, by 'jam mgon kong sprul
  Permission Empowerments
 23. A Garland of Grain Ears of Great Bliss A Liturgical Ritual for the Practice of the Ten Permissions in the Profound Path of Niguma’s Six Dharmas
  ཟབ་ལམ་ནཱི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ 373-449
  zab lam ni gu chos drug gi bka' bcu'i phyag len bklags chog tu bkod pa bde chen myu gu'i phreng ba, by blo gsal bstan skyong
 24. A Sheaf of Grain Ears of Great Bliss Collected Ritual Practices of the Latter Source Permissions of the Glorious Shangpa Kagyu
  ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ་ 451-529
  dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gzhung bka' phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgril ba'i phyag len bde chen snye ma'i chun po, by blo gsal bstan skyong

Volume 11 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog of The Treasury of Precious Instructions), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

11-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

གདམས་ངག་མཛོད། ཤངས་ཆོས་པོད་དང་པོ། ད༽ གང་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ལྔ་པ་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསེར་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་གངས་ཅན་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་བརྡལ་ཞིང་ས་དགེའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་འཆད་རྩོད་སྒྲུབ་པའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། གཞུང་རྙིང་ཁོ་ནའང་པོད་བཞི་ཙམ་བཞུགས་ཀྱང་སྐབས་འདིར་ཉམས་ལེན་མན་ངག་གི་སྙིང་ཁུ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐོ་འགོད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནཱི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལྡེབ། ༡༤ ཟབ་ལམ་གསེར་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བྱིན་རླབས་འོད་འབར་ལྡེབ། ༨ ཤངས་པའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་རྩ་ཚིག་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ལྡེབ། ༩ བཅས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་། ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་བརྒྱུད་འདེབས་གསང་བདག་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ དེའི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ འཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎའི་སྐྱེས་རབ་གསོལ་འདེབས་ལྷ་[1]རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལྡེབ། ༡ རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལྡེབ། ༣༠ དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་བྱེད་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་འཇམ་མགོན་གུ་ཎས་གསལ་བྱེད་ཅན་ལྡེབ། ༤༡ མདུན་བསྐྱེད་ཉེར་མཁོའི་སྦྱངས་ཁྲུས་ལྡེབ། ༡ ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་སྣང་བའི་གོ་འབྱེད་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༥ རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་རྒྱས་པ་བཅས་

11-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

གདམས་ངག་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མི་བཞུགས་ཀྱང་ཆོས་འདིའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་རྫོགས་པར་གསན་བཞེས་གནང་བ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་དབང་རྒྱུན་ཀྱང་དཀོན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་དང་། བདེ་མཆོག་གི་སྐྱབས་སེམས་ལྡེབ། ༡ ནཱི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༥ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་ལྡེབ། ༡༦ བཅས་ཏཱ་ར་ན་ཐའི་གསུང་། བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཡར་འཕེལ་རྨོག་ལྕོགས་པའི་གསུང་ལྡེབ། ༥ བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད་ལྡེབ། ༡༨ རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་མན་ངག་སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༤ བཅས་ཏཱ་ར་ན་ཐའི་གསུང་། དཀྱིལ་ཆོག་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པ་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ལྡེབ། ༧ རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ལྡེབ། ༩ བཅས་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་། ཟབ་ལམ་ནཱི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྡེབ། ༣༩ ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ་ལྡེབ། ༤༠ བཅས་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གསུང་། བསྡོམས་ལྡེབ། ༢༦༥ བཅས་བཞུགས།། །།

dkar chag

gdams ngag mdzod/_shangs chos pod dang po/_da)_gang ri'i khrod kyi sgrub brgyud shing rta lnga pa dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi gser chos rin po che'i phrin las gangs can 'dzin ma'i khyon kun brdal zhing sa dge'i mkhas grub chen po rnams gtso bor gyur pas 'chad rtsod sgrub pa'i ring lugs kyi yig cha shin tu mang zhing /_gzhung rnying kho na'ang pod bzhi tsam bzhugs kyang skabs 'dir nyams len man ngag gi snying khu gdams ngag rin po che'i mdzod du ji ltar bzhugs pa'i mtshan tho 'god pa la/_ye shes mkha' 'gro nI gu ma'i chos drug rdo rje'i tshig rkang ldeb/_14_zab lam gser sngon rjes ngag 'don rdo rje'i tshig rkang byin rlabs 'od 'bar ldeb/_8_shangs pa'i gser chos lnga'i rtsa tshig 'khrul med rdo rje'i rgya mdud ldeb/_9_bcas 'jam mgon gu Na'i gsung /_shangs lugs rgyud sde lha lnga'i brgyud 'debs gsang bdag tA ra nA tha'i gsung ldeb/_1_de'i kha skong in+d+ra nI la'i do shal 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_1_'jam mgon bla ma gu Na'i skyes rab gsol 'debs lha [\[1\]]rnga bo che'i sgra dbyangs karma pa theg mchog rdo rje'i gsung ldeb/_1_rgyud sde lnga'i dkyil 'khor sgrub pa'i thabs rje btsun tA ra nA tha'i gsung ldeb/_30_dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal byed rje tA ra nA tha'i gsung 'jam mgon gu Nas gsal byed can ldeb/_41_mdun bskyed nyer mkho'i sbyangs khrus ldeb/_1_shangs lugs rgyud sde lnga'i dbang gi mtshams sbyor snang ba'i go 'byed 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_15_rgyud sde lha lnga'i sgrub dkyil dbang rgyas pa bcas

gdams ngag mdzod dkyus su mi bzhugs kyang chos 'di'i dbang khrid lung bcas rdzogs par gsan bzhes gnang ba rnams la shin tu gal che dbang rgyun kyang dkon pa sogs kyis ched du bkod pa dang /_bde mchog gi skyabs sems ldeb/_1_nI gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i sgrub thabs ldeb/_5_bde mchog lha lnga'i dkyil chog ldeb/_16_bcas tA ra na tha'i gsung /_bde mchog lha lnga'i tshogs mchod phrin las yar 'phel rmog lcogs pa'i gsung ldeb/_5_bde mchog lha lnga'i sgrub thabs kyi rnam bshad zab don gsal byed ldeb/_18_rgyud sde lha lnga gtso bsdus kyi man ngag sgrub thabs ldeb/_4_bcas tA ra na tha'i gsung /_dkyil chog bdag 'jug dang bcas pa smin grol snying po ldeb/_7_rgyud sde lha lnga gtso bsdus kyi bsnyen yig zab don snying po ldeb/_9_bcas 'jam mgon gu Na'i gsung /_zab lam nI gu chos drug gi bka' bcu'i phyag len bklag chog tu bkod pa ldeb/_39_shangs pa bka' brgyud kyi gzhung phyi ma rnams phyogs gcig tu bsgril ba'i phyag len bde chen snye ma'i chun po ldeb/_40_bcas blo gsal bstan skyong gsung /_bsdoms ldeb/_265_bcas bzhugs//_//

Footnotes

 1. All English titles reported here are from Harding, Sarah, trans. Shangpa Kagyu: The Tradition of Khyungpo Naljor - Part 1. The Treasury of Precious Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet - Volume 11. Boulder, CO: Snow Lion Publications, 2022.