Volume 13

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 13 (པ་)
Zhije and Chöd Text Collections Volume 1
ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་དང་པོ་


ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་དང་པོ་

Translation of Volume
Zhije-front.jpeg

by Harding, S.

Harding, Sarah, trans. Zhije: The Pacification of Suffering. Vol. 13 of The Treasury of Precious Instructions: Essential Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet (gdams ngag rin po che'i mdzod), compiled by Jamgön Kongtrul Lodrö Taye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas). Boulder, CO: Snow Lion, 2019.

Read the book's introduction

Volume 13 Contents[1]

Source Scriptures*[2]
རྩ་བ་ / rtsa ba
Essential Precious Segments of the Inconceivable Secret Tantra: Source Text of the Holy Dharma Pacification of Suffering (Dampa Sangye)
དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་ 1-38
dam chos sdug bsngal zhi byed kyi gzhung gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud sde'i dum bu rin po che'i snying po
 1. Segments of the Ālikāli Inconceivable Secret Great River Tantra
  ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ pp. 2-16 / ff. 1b1-8b2
  A li kA li gsang ba bsam gyis mi khyab pa chu klung chen po'i rgyud kyi dum bu
 2. The Pure Silver Egg of the Stainless Path
  ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་ངག་པའི་སྐོར་ pp. 16-22 / ff. 8b2-11b1
  lam dri ma med pa dngul sgong ngag pa'i skor
 3. The Pure Golden Egg of the Stainless Path
  ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་གསེར་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་ pp. 22-25 / ff. 11b1-13a7
  lam dri ma med pa gser sgong dag pa'i skor
 4. The Pure Crystal Egg of the Stainless Path
  ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་ pp. 26-31 / ff. 13b1-16a4
  lam dri ma med pa shel sgong dag pa'i skor
 5. Eighty Pieces of Advice for the People of Dingri: Sung by the Great Indian Adept Called Dampa Gyagar or Dampa Sangye
  རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དམ་པ་རྒྱ་གར་རམ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་གསུང་མགུར་ཞལ་གདམས་དིང་རི་བརྒྱད་ཅུ་པ་ pp. 31-36 / ff. 16a4-18b6
  rgya gar gyi grub thob chen po dam pa rgya gar ram dam pa sangs rgyas zhes pa'i gsung mgur zhal gdams ding ri brgyad cu pa
 6. Vajra Song Summarizing the Essence of the Holy Dharma Pacification of Suffering: Instructions for the Mighty Yogin Milarepa by the Great Adept Dampa Sangye (Latö Mikyö Dorje)
  གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ་ལ་གདམས་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་ pp. 36-38 / ff. 18b6-19b1
  grub chen dam pa sangs rgyas kyis rnal 'byor gyi dbang phyug mi la ras pa la gdams pa'i dam chos sdug bsngal zhi byed kyi snying por dril ba'i rdo rje'i mgur
  Empowerments*
  དབང་ / dbang
  Empowerment Rituals of the Early, Middle, and Later Pacification Arranged in One Place to Be Accomplished by Reading (Minling Lochen Dharmashrī)
  ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་ 39-297
  zhi byed snga phyi bar gsum gyi dbang chog rnams phyogs gcig tu bsgrigs pa bklags pas grub pa
  Early Transmission*
  བཀའ་བབས་དང་པོ་ / bka' babs dang po
 7. Empowerment of the Three Lamps in the Kashmiri System
  ཁ་ཆེ་ལུགས་སྒྲོན་མ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབང་ pp. 40-53 / ff. 1b1-8a6
  kha che lugs sgron ma rnam gsum gyi dbang
 8. Subsequent Authorization Ritual for the Three Deities
  ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་ pp. 53-59 / ff. 8a6-11a2
  lha gsum gyi rjes gnang
  Middle Transmissions*
  བཀའ་བབས་བར་པ་ / bka' babs bar pa
 9. Empowerment of Mahāmudrā in the Ma System
  རྨ་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་ pp. 59-67 / ff. 11a2-15a2
  rma lugs phyag chen
 10. Empowerment of the Guru’s Blessing in the So System
  སོ་ལུགས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ pp. 67-74 / ff. 15a2-18b6
  so lugs bla ma'i byin rlabs
 11. Subsequent Authorization Ritual for the Perfection of Wisdom in the Kam System
  སྐམ་ལུགས་ཤེར་ཕྱིན་མའི་རྗེས་གནང་ pp. 74-77 / ff. 18b6-20a5
  skam lugs sher phyin ma'i rjes gnang
  Later Transmission*
  བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་ / bka' babs phyi ma
 12. Extensive Empowerment in the Five Paths by Means of the Book in Dampa Kunga’s System
  དམ་པ་ཀུན་དགའི་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ་ pp. 77-136 / ff. 20a6-29b4
  dam pa kun dga'i lugs kyi lam lnga'i glegs bam gyis dbang rgyas pa
 13. Dampa’s Blessings: The Self-Investiture of Interdependence
  རྟེན་འབྲེལ་བདག་གཏོད་དམ་པའི་བྱིན་རླབས་ pp. 136-144 / ff. 49b4-53b6
  rten 'brel bdag gtod dam pa'i byin rlabs
  Yidam Cycle of the Later Transmission*
  ཞི་བྱེད་བརྒྱུད་པ་ཕྱི་མའི་ཡི་དམ་གྱི་སྐོར་ / zhi byed brgyud pa phyi ma'i yi dam gyi skor
 14. Empowerment of the Twelve Sugatas of Spiritual Practice
  ཐུགས་དམ་བདེ་གཤེགས་བཅུ་གཉིས་གྱི་དབང་ pp. 144-174 / ff. 53b6-67b2
  thugs dam bde gshegs bcu gnyis gyi dbang
 15. Chakrasaṃvara Empowerment
  བདེ་མཆོག་ཐུན་མོང་བའི་དབང་ pp. 174-197 / ff. 67b2-78a5
  bde mchog thun mong ba'i dbang
 16. Vajravārāhī Outer Practice Empowerment
  རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཕྱི་སྒྲུབ་པའི་དབང་ pp. 197-220 / ff. 78a6-90b4
  rdo rje phag mo phyi sgrub pa'i dbang
 17. Vajrayoginī Inner Practice Empowerment
  རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནང་སྒྲུབ་པའི་དབང་ pp. 220-225 / ff. 90b4-93a5
  rdo rje rnal 'byor ma nang sgrub pa'i dbang
 18. Krodhīkālī Secret Practice Empowerment
  གསང་སྒྲུབ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་དབང་ pp. 225-234 / ff. 93a5-97b4
  gsang sgrub khros ma nag mo'i dbang
 19. Vajrachaṇḍālī Vase-Elixir Ḍākinī Empowerment
  རྡོ་རྗེ་གཏུམ་མོ་མཁའ་འགྲོ་མ་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་དབང་ pp. 234-252 / ff. 97b4-106b6
  rdo rje gtum mo mkha' 'gro ma bdud rtsi bum pa'i dbang
  Dharma Protectors of the Later Transmission*
  ཞི་བྱེད་བརྒྱུད་པ་ཕྱི་མའི་བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་ / zhi byed brgyud pa phyi ma'i bka' srung chos skyong gi skor
 20. Lord Protector Bernakchen Empowerment
  མགོན་པོ་བེར་ནག་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ pp. 252-268 / ff. 106b6-114b5
  mgon po ber nag gi dbang bskur ba'i cho ga
 21. Aghora Authorization Ritual
  མགོན་པོ་ཨ་གྷོ་རའི་རྗེས་གནང་ pp. 268-276 / ff. 114b5-118b6
  mgon po a g+ho ra'i rjes gnang
 22. Ḍākinī Kuṇḍurīka Authorization Ritual
  ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་ཏུ་རི་ཀའི་རྗེས་གནང་ pp. 276-281 / ff. 118b6-121a2
  zhing skyes mkha' 'gro kun tu ri ka'i rjes gnang
 23. Aparājita Yakṣha or Benefactor Maṇibhadra Authorization Ritual
  གནོད་སྦྱིན་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའམ་ཡོན་བདག་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་རྗེས་གནང་ pp. 281-285 / ff. 121a3-123a2
  gnod sbyin a pa rA dzi ta'am yon bdag nor bu bzang po'i rjes gnang
 24. How to Guide Fortunate Disciples in the Later Transmission
  དམ་པའི་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་རྒྱུད་པ་ཕྱི་མའི་ལུགས་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ཁྲིད་ཚུལ་ pp. 285-293 / ff. 123a2-127a1
  dam pa'i chos sdug bsngal zhi byed rgyud pa phyi ma'i lugs kyi skal ldan gyi slob ma khrid tshul
 25. Ritual of Entrustment in the Transmission Lineage
  བཀའ་བབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་གཏོད་པའི་ཆོ་ག་ pp. 293-296 / ff. 127a1-128b4
  bka' babs kyi brgyud pa gtod pa'i cho ga
  Instructions and Guides*
  གདམས་ཁྲིད་ / gdams khrid
 26. Golden Garland: Supplications to the Guru Lineages of the Three Transmissions of Pacification (Minling Lochen Dharmashrī)
  ཞི་བྱེད་བཀའ་བབས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་གསེར་ཕྲེང་མར་གྲགས་པ་ 299-309
  zhi byed bka' babs rnam gsum gyi bla brgyud gsol 'debs gser phreng mar grags pa
 27. Distilled Elixir: A Unified Collection of the Guidebooks of the Early, Middle, and Later Pacification (Minling Lochen Dharmashrī)
  ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ 311-407
  zhi byed snga phyi bar gsum gyi khrid yig rnams phyogs gcig tu bsdebs pa bdud rtsi'i nying khu
 28. Stainless Appearance—Words of the Supreme Adept: A Guidebook to the Five Paths of the Holy Dharma Pacification of Suffering from the Lineage of the Adept Dampa Sangye (Sönam Pal)
  གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་སྣང་བ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་ 409-438
  grub chen dam pa sangs rgyas nas brgyud pa'i dam chos sdug bsngal zhi byed kyi lam lnga'i khrid yig dri med snang ba grub pa mchog gi zhal lung
 29. Dampa Sangye’s Advice to Bodhisattva Kunga (Dampa Sangye)
  དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་གདམས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལ་གསུངས་པ་ 439-444
  dam pa sangs rgyas kyi zhal gdams byang chub sems dpa' kun dga' la gsungs pa
 30. Lotus Clusters: A Final Teaching from the Heart (Dampa Sangye)
  ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་པད་མོ་བརྩེགས་པ་ 445-453
  thugs kyi zhal chems pad mo brtsegs pa

Volume 13 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

13-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ཞི་བྱེད་པོད་དང་པོ། པ༽ གངས་ཅན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་དྲུག་པ་མདོ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཆོས། སྤྱི་མིང་སྒེར་དུ་ཆགས་པ་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཅེས་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་ཅིང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མངའ་བརྙེས་པས་འཕགས་བོད་རྒྱ་ནག་གིས་གཙོས་པའི་ཛམ་འཛམགླིང་ཀུན་ལ་གྲགས་པའི་ས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ལ་བཀའ་བབས་པའི་ཞི་བྱེད་རྗེས་འབྲེལ་བཅས་པའི་སྐོར་ལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བཞུགས་ཀྱང་། ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་སྨིན་གྲོལ་ཁ་ཚངས་ཟབ་མོ་གདམས་ངག་མཛོད་དུ་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐོ་ལ་དངོས་དང་། ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྩ་བ། དབང་། གདམས་ཁྲིད་དོ། །དང་པོ་རྩ་བ་ལ་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་བོཞེས་བྱ་འདིའི་ནང་། ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་དང་། གསེར་སྒོང་དག་པའི་སྐོར། ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར། ཞལ་གདམས་དིང་རིང་བརྒྱད་ཅུ། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པར་གནང་བའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་བཅས་ལྡེབ། ༡༩ གཉིས་པ་དབང་ལ་ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་དབང་ཆོག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀླག་པས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིའི་ནང་། བཀའ་བབས་དང་པོ་ཁ་ཆེ་ལུགས་སྒྲོན་མ་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་། ལྷ་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་། བཀའ་བབས་བར་པ་རྨ་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་དང་། སོ་ལུགས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས། ཀམ་ལུགས་ཤེར་ཕྱིན་མའི་རྗེས་གནང་། བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའི་

13-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་གླེགས་བམ་གྱིས་དབང་རྒྱས་པ། རྟེན་འབྲེལ་བདག་གཏོད་དམ་པའི་བྱིན་རླབས། ཐུགས་དམ་བདེ་གཤེགས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབང་། མགོན་པོ་ཨ་གྷོ་རའི་རྗེས་གནང་། ཞིང་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་རི་ཀ་དང་ནོར་བུ་བཟང་པོའ་རྗེས་གནང་བཅས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༢༩ གསུམ་པ་གདམས་ཁྲིད་ལ། ཞི་བྱེད་བཀའ་བབས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་གསེར་ཕྲེང་མར་གྲགས་པ་ལྡེབ། ༦ ཞི་བྱེད་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཉིད་ཁུ་ཞེས་བྱ་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་གསར་སྒྲིགས་ལྡེབ། ༤༩ གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བརྒྱུད་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་སྣང་བ་གྲུབ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་སྙེ་མདོ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༥ དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལ་གསུངས་པ་ལྡེབ། ༣ ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་པད་མོ་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༥ བཅས་བསྡོམས་ལྡེབ། ༢༢༦ བཞུགས།། །།

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_zhi byed pod dang po/_pa)_gangs can sgrub brgyud shing rta drug pa mdo sngags zung 'jug gi chos/_spyi ming sger du chags pa dam chos sdug bsngal zhi byed ces phyi nang gi rten 'brel gyi chos la mnga' brnyes shing /_mkhas dang grub pa'i rnam thar bsam mi khyab cing brtul zhugs dang rdzu 'phrul la mnga' brnyes pas 'phags bod rgya nag gis gtsos pa'i dzam 'dzamagling kun la grags pa'i sa bcu'i byang chub sems dpa' chen po grub pa'i dbang phyug dam pa sangs rgyas la bka' babs pa'i zhi byed rjes 'brel bcas pa'i skor la zab cing rgya che ba bzhugs kyang /_nyams len gyi snying po smin grol kha tshangs zab mo gdams ngag mdzod du bzhugs pa'i mtshan tho la dngos dang /_yan lag go_/dang po la gsum/_rtsa ba/_dbang /_gdams khrid do/_/dang po rtsa ba la dam chos sdug bsngal zhi byed kyi gzhung gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud sde'i dum bu rin po che'i snying po bozhes bya 'di'i nang /_lam dri ma med pa dngul sgong dag pa'i skor dang /_gser sgong dag pa'i skor/_shel sgong dag pa'i skor/_zhal gdams ding ring brgyad cu/_rje btsun mi la ras par gnang ba'i rdo rje'i mgur bcas ldeb/_19_gnyis pa dbang la zhi byed snga phyi bar gsum gyi dbang chog rnams phyogs gcig tu bklag pas grub pa zhes bya ba 'di'i nang /_bka' babs dang po kha che lugs sgron ma rnam gsum gyi dbang dang /_lha gsum gyi rjes gnang /_bka' babs bar pa rma lugs phyag chen dang /_so lugs bla ma'i byin rlabs/_kam lugs sher phyin ma'i rjes gnang /_bka' babs phyi ma dam pa kun dga'i

!!!2!!!lugs kyi lam lnga'i glegs bam gyis dbang rgyas pa/_rten 'brel bdag gtod dam pa'i byin rlabs/_thugs dam bde gshegs bcu gnyis kyi dbang /_mgon po a g+ho ra'i rjes gnang /_zhing skyes kun tu ri ka dang nor bu bzang po' rjes gnang bcas kyi yi ge lo chen d+harma shrIs mdzad pa ldeb/_129_gsum pa gdams khrid la/_zhi byed bka' babs rnam gsum gyi bla brgyud gsol 'debs gser phreng mar grags pa ldeb/_6_zhi byed snga phyi bar gsum gyi khrid yig rnams phyogs gcig tu bsdebs pa bdud rtsi'i nyid khu zhes bya lo chen d+harma shrIs gsar sgrigs ldeb/_49_grub chen dam pa sangs rgyas nas brgyud pa'i dam chos sdug bsngal zhi byed kyi lam lnga'i khrid yig dri med snang ba grub mchog gi zhal lung zhes bya ba snye mdo ba thams cad mkhyen pa bsod nams dpal gyis mdzad pa ldeb/_15_dam pa sangs rgyas kyi zhal gdams byang chub sems dpa' kun dga' la gsungs pa ldeb/_3_thugs kyi zhal chems pad mo brtsegs pa zhes bya ba ldeb/_5_bcas bsdoms ldeb/_226_bzhugs//_//

Footnotes[edit]

 1. All English titles from translator Sarah Harding
 2. Entries marked with an asterisk (*) denote divisions in the outline rather than actual texts included in the collection.