Volume 14

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 14 (ཕ་)
Zhije and Chöd Text Collections Volume 2
ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་གཉིས་པ་


ཞི་བྱེད་དང་བཅོད་པོད་གཉིས་པ་

Translation of Volume
Chod - The Sacred Teachings on Severance-front.jpg

by Person:Harding, S.

Harding, Sarah, trans. Chöd: The Sacred Teachings on Severance. Vol. 14 of The Treasury of Precious Instructions: Essential Teachings of the Eight Practice Lineages of Tibet (gdams ngag rin po che'i mdzod), compiled by Jamgön Kongtrul Lodrö Taye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas). Tsadra Foundation Series. Boulder, CO: Snow Lion, 2016.

Read the book's introduction

Volume 14 Contents[1]

 1. Aryadeva's Grand Poem on Severance: Esoteric Instructions on the Perfection of Wisdom (Person:Bram ze Ar+ya de ba)
  འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ by Person:Bram ze Ar+ya de ba 1-7
  'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag
 2. The Great Bundle of Precepts: The Source Esoteric Instruction on Severance, the Profound Perfection of Wisdom (Person:Ma gcig lab sgron)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་གཞུང་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོ་ by Person:Ma gcig lab sgron 7-17
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo gcod kyi man ngag gi gzhung bka' tshoms chen mo
 3. Heart Essence of Profound Meaning: The Quintessence of All Source Texts and Esoteric Instructions on Severance, the Perfection of Wisdom (Person:'jam dbyangs mgon po)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ 17-22
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po
 4. Pure Honey: A Commentary on the Source Text of Severance, “Esoteric Instructions on the Perfection of Wisdom” (Person:Drung sa ru pa)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཟག་མེད་སྦྲང་རྩི་ 23-51
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung 'grel zag med sbrang rtsi
 5. The Great Bundle of Precepts on Severance Outline and Complete Explanation (Third Karmapa Rangjung Dorje)
  གཅོད་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོའི་ས་བཅད་ 53-79
  gcod bka' tshoms chen mo'i sa bcad
 6. A Hair’s Tip of Wisdom: A Precious Treasure Trove to Enhance the Original Source Text of Severance, the Esoteric Instructions on the Perfection of Wisdom ("Person:Ma gcig lab sgron")
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ཤེས་རབ་སྐྲ་རྩེའི་ས་གཞུང་སྤེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ 81-99
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung shes rab skra rtse'i sa gzhung spel ba rin po che'i gter mdzod
 7. Another Bundle: Answers to Questions on the Esoteric Instructions of the Perfection of Wisdom (“Person:Ma gcig lab sgron”)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ཡང་ཚོམ་ཞུས་ལན་མ་ 101-113
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag yang tshom zhus lan ma
 8. Vajra Play: Questions and Answers [on the Profound Severance of Evil Object] (“Person:Ma gcig lab sgron”), pp. 113-115[2]
  ཞུས་ལེན་རྡོ་རྗེ་རོལ་པ་ by Person:Ma gcig lab sgron 113-115
  zhus len rdo rje rol pa
 9. The Essential Bundle, from the Severance of Evil Object, Esoteric Instructions on the Perfection of Wisdom (“Person:Ma gcig lab sgron”)
  ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་ལས་ཉིང་ཚོམ་ by Person:Ma gcig lab sgron 116-130
  shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag bdud kyi gcod yul las nying tshom
 10. The Eight Common Appendices (Person:Ma gcig lab sgron)
  ཐུན་མོང་གི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་ 130-140
  thun mong gi le lag brgyad pa
 11. The Eight Uncommon Appendices (Person:Ma gcig lab sgron)
  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལེའུ་ལག་བརྒྱད་པ་ by Person:Ma gcig lab sgron 140-155
  thun mong ma yin pa'i le'u lag brgyad pa
 12. The Eight Special Appendices (Person:Ma gcig lab sgron)
  ཁྱད་པར་གྱི་ལེ་ལག་བརྒྱད་པ་ by Person:Ma gcig lab sgron 155-164
  khyad par gyi le lag brgyad pa
 13. The Required Liturgies on the Occasion of Master Tāranātha’s Severance Empowerment of Opening the Sky Door in the Gyaltang Tradition (Person:Tāranātha)
  རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ 165-171
  rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga
 14. Practice Manual on the Profound Severance of Evil Object (Third Karmapa Rangjung Dorje)
  ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 173-184
  zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig
 15. Essence of the Vital Meaning: A Practice Manual of Profound Object-Severance (Person:Tāranātha)
  གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཡིག་གནད་དོན་སྙིང་པོ་ 185-200
  gcod yul zab mo'i khrid yig gnad don snying po
 16. White Crystal Mirror: Notes on the Guru’s Teaching Tradition of the Visualization Sequence for Severance Feast Activities “Endowed with all Qualities” (spoken by Gar dbang mchog gi sprul sku, composed by Person:Bstan 'dzin rnam dag)
  གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ 201-250
  gcod kyi tshogs las yon tan kun ldan gyi dmigs rim bla ma'i gsung rgyun gyi zin bris shel dkar me long
 17. Rainfall of Desirables: A Profound Guide on Severance Instruction (Fifth Shamarpa Könchok Yenlak)
  གཅོད་ཁྲིད་ཟབ་མོ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ 251-261
  gcod khrid zab mo 'dod dgu'i char 'bebs
 18. The Body Donation and Feeding Ritual Arranged as Convenient Liturgy, Combining Lord Rangjung Dorje’s Ninefold Spirit Feast and Six Earth Lord Application with Mikyö Dorje’s Single Seat Severance Poem (Rāga Asye/Karma Chakme)
  །རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གདོན་ཚོགས་དགུ་མ་ས་བདག་དྲུག་སྦྱོར་དང་། མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའོ་གདན་ཐོག་གཅིག་མ་གཅོད་ཚིགས་བཅད་མ་གཉིས་གབ་སྤྲད་ནས་ལུས་སྦྱིན་དང་བསྔོ་བ་པོ་བྱ་ཚུལ་བལྟས་ཆོག་འདོན་འགྲིགས་བཞུགས་སོ། 261-277
  rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i gdon tshogs dgu ma sa bdag drug sbyor dang mi bskyod rdo rjes mdzad pa'o gdan thog gcig ma gcod tshigs bcad ma gnyis gab sprad nas lus sbyin dang bsngo ba po bya tshul bltas chog 'don 'grigs
 19. Pearl Rosary: A Liturgy for the Donation of the Body in Severance (author unknown)
  གཅོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱིན་གྱི་ངག་འདོན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ 279-296
  gcod kyi lus sbyin gyi ngag 'don mu tig phreng ba
 20. Source of All Qualities: the Severance Feast Activities Arranged Unerringly According to the Teaching Tradition (Fourteenth Karmapa Tekchok Dorje)
  གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུངས་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་ ་ ་ ་|གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུངས་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ 297-334
  gcod kyi tshogs las yon tan kun 'byung gsungs rgyun 'khrul med ltar bkod pa bzhugs pa'i dbu phyogs
 21. Supplication to the Long Lineage, Appended by Bengar Jampal Zangpo (Person:Ban sgar ba 'jam dpal bzang po)
  རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པར་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཁ་བསྐང་བ་ 335-336
  ring brgyud kyi gsol 'debs ma gcig gis mdzad par ban sgar 'jam dpal bzang pos kha bskang ba
 22. Kagyu Feast Liturgy
  བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་ལས་ 337-339
  bka' brgyud tshogs las
 23. Offering Torma to All Ḍākimas
  ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་ 341-351
  DA ki ma rnams kyi gtor 'bul
 24. A Distillation of the Profound: The Way to Practice the Essence of the Vast Object-Severance in a Single Sitting (Person:'jam mgon kong sprul)
  གཅོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཟབ་མོའི་ཡང་ཞུན་ 353-360
  gcod yul rgya mtsho'i snying po stan thog gcig tu nyams su len pa'i tshul zab mo'i yang zhun
 25. Object-Severance Empowerment Known as Opening the Sky-Door (Person:Tāranātha)
  གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་ 361-370
  gcod yul gyi dbang nam mkha' sgo 'byed du grags pa
 26. The Fulfillment Rituals of Profound Object-Severance a) Mother Transformation (Tsalkar Chökyi Drakpa) b) Gem Treasury (Guru Dharmakīrti) c) Renewal Ritual by the Runda Adept (Palden Rinchen)
  གཅོད་ཀྱི་སྐོང་བ་རྣམས་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ 371-386
  gcod kyi skong ba rnams bzhugs pa'i dbu phyogs
 27. The Beloved Garden: Brief Notes on the Offering and Gift of the Body (Person:'jam mgon kong sprul)
  ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་ 387-405
  lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal
 28. Opening the Sky-Door: Instructions on Severance Mahāmudrā (Person:Rin chen seng+ge/Person:Rin chen seng+ge)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ 407-423
  phyag rgya chen po gcod kyi gdams pa nam mkha' sgo 'byed
 29. Essence of Auspicious Renown: A Ritual of Offering and Supplication to all the Gurus of the Sacred Dharma of Pacification and Object-Severance Together (Person:'jam mgon kong sprul)
  དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབ་གཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་ 425-446
  dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chab gcig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i snying po

Volume 14 Karchak

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog of The Treasury of Precious Instructions), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་

14-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ཞི་གཅོད་པོད་གཉིས་པ། ཕ༽ གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་ཆོས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཟབ་དོན་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ཞེས་བྱ་བ་བྲམ་ཟེ་ཨཱ་་དེ་བས་གསུང་དང་། མ་གཅིག་གི་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོ་བཅས་ལྡེབ། ༡༡ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཟག་མེད་སྦྲང་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༥ གཅོད་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོའ་ས་བཅད་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༤ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ཤེས་རབ་སྐྲ་རྩེའི་ས་གཞུང་སྤེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལྡེབ། ༡༠ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ཡང་ཚོམ་ཞུས་ལན་མ་ལྡེབ། ༢༢ རྒྱལ་ཐང་ལུགས་ཀྱི་གཅོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་འདོན་ཆ་ལྡེབ། ༤ ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ གཅོད་ཡུལ་ཟབ་མོའ་ཁྲིད་ཡིག་གནད་དོན་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་གསུངས་པ་ལྡེབ། ༨ གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་དམིགས་རིམ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༥ གཅོད་ཁྲིད་ཟབ་མོ་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་རཱ་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༤ གཅོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱིན་གྱི་ངག་འདོན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༩ གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གསུང་རྒྱུན་འཁྲུལ་མེད་ལྟར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པས་བསྒྲིགས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༩ རིང་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པར་བན་སྒར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་ཁ་བསྐངས་བ་ལྡེབ། ༡ བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་

14-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ལས་ལྡེབ། ༢ ཌཱ་ཀི་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་ལྡེབ། ༦ གཅོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའ་སྙིང་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཟབ་མོའ་ཡང་ཞུན་ཅེས་བྱ་བ་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༤ གཅོད་ཡུལ་གྱི་དབང་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་དུ་གྲགས་པ་རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༥ གཅོད་ཀྱི་སྐོངས་བ་ཁག་ལྡེབ། ༨ ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༠ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་རྗེ་རཏྣ་སེང་ཧས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༩ དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲང་ཤིས་གྲགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༡ ཆོས་ཚན། ༢༡ ལྡེབ་བསྡོམས། ༢༢༣ བཅས་བཞུགས།། །།

dkar chag

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_zhi gcod pod gnyis pa/_pha)_gnyis pa yan lag gi chos shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zab don bdud kyi gcod yul gyi gzhung zhes bya ba bram ze A de bas gsung dang /_ma gcig gi bka' tshoms chen mo bcas ldeb/_11_shes rab kyi pha rol phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung 'grel zag med sbrang rtsi zhes bya ba ldeb/_15_gcod bka' tshoms chen mo' sa bcad rje rang byung rdo rjes mdzad pa ldeb/_14_shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung shes rab skra rtse'i sa gzhung spel ba rin po che'i gter mdzod ces bya ba ldeb/_10_shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag yang tshom zhus lan ma ldeb/_22_rgyal thang lugs kyi gcod dbang nam mkha' sgo 'byed kyi cho ga rje btsun tA ra nA thas mdzad pa skabs su nye bar mkho ba'i 'don cha ldeb/_4_zab mo bdud kyi gcod yul gyi khrid yig rje rang byung rdo rjes mdzad pa ldeb/_6_gcod yul zab mo' khrid yig gnad don snying po zhes bya ba rje tA ra nA thas gsungs pa ldeb/_8_gcod kyi tshogs las yon tan kun ldan gyi dmigs rim bla ma'i gsung rgyun gyi zin bris shel dkar me long zhes bya ba bstan 'dzin rnam dag rin po ches mdzad pa ldeb/_25_gcod khrid zab mo 'dod dgu'i char 'bebs zhes bya ba slob dpon rA ga a s+yas mdzad pa ldeb/_14_gcod kyi lus sbyin gyi ngag 'don mu tig phreng ba ldeb/_9_gcod kyi tshogs las yon tan kun 'byung gsung rgyun 'khrul med ltar bkod pa zhes bya ba rgyal dbang bcu bzhi pas bsgrigs mdzad pa ldeb/_19_ring brgyud kyi gsol 'debs ma gcig gis mdzad par ban sgar 'jam dpal bzang pos kha bskangs ba ldeb/_1_bka' brgyud tshogs !!!2!!!las ldeb/_2_DA ki ma rnams kyi gtor 'bul ldeb/_6_gcod yul rgya mtsho' snying po stan thog gcig tu nyams su len pa'i tshul zab mo' yang zhun ces bya ba 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_4_gcod yul gyi dbang nam mkha' sgo 'byed du grags pa rje tA ra nA thas mdzad pa ldeb/_5_gcod kyi skongs ba khag ldeb/_8_lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal zhes bya ba 'jam mgon yon tan rgya mtshos mdzad pa ldeb/_10_phyag rgya chen po gcod kyi gdams pa nam mkha' sgo 'byed ces bya ba rje rat+na seng has mdzad pa ldeb/_9_dam chos sdug bsngal zhi byed dang gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams chabs cig tu mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkrang shis grags pa'i snying po zhes bya ba rgyal sras blo gros mtha' yas kyis mdzad pa ldeb/_11_chos tshan/_21_ldeb bsdoms/_223_bcas bzhugs//_//

Footnotes

 1. All English titles from translator Sarah Harding
 2. Harding note: The title of this prose set of questions and answers that seem to be just tacked on to Yang tshom is not given until its colophon, and not mentioned in the catalogue of the DNZ, nor is it included in the Limi edition of Yang tshom. I have not found another edition of it elsewhere.