Wylie:Bka' brgyud tshogs las

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་ལས་
bka' brgyud tshogs las
Kagyu Feast Liturgy

Damngak Dzö Volume 14 (ཕ་) / Pages 337-339 / Folios 1a1 to 2a1
Translation's Introduction by Harding, S.

This feast liturgy[1] is essentially the long lineage supplication found in the Source of All Qualities (pp. 309–11), the only difference being that the lines naming the place and the person are followed by “dwells in the midst of heroes and heroines: I supplicate with longing and devotion,” rather than with the four lines requesting blessings. Then the short prayer requesting the consecration of the environs for the feast is added here after the supplication. This too is nearly the same as in the Source of All Qualities, where it is attributed to Machik and Rigongpa. It seems that this liturgy offers a short alternative, rather than an addition, to the extensive feast supplications in the longer liturgies.


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༣༣༧ ༄༅། །བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་ལས་ནི། གནས་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་གི་གཞལ་ཡས་ན། །ཡུམ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་རིན་པོ་ཆེ། །ཁོང་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་དབུས་ན་བཞུགས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་རི་བོ་ན། །རྗེ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་སེང་ཆེན་བསྣོལ་བའི་ཁྲི་སྟེང་ན། །འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་རྒྱ་གར་སྤྱིལ་པོ་ཁ་སྦྱོར་ན། །བྲམ་ཟེ་ཨཱ་དེ་ཝ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་ལ་སྟོད་དིང་རིའི་དགོན་པ་ན། །ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་གཉན་ས་རི་ཁྲོད་ཀྱི་དགོན་པ་ན། །རྗེ་མཁས་པ་སྐྱོ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་ཟངས་རི་མཁར་དམར་གྱི་དགོན་པ་ན། །མ་གཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་བཀྲ་ཤིས་གླང་ལུང་གི་དགོན་པ་ན། །སྲས་མཆོག་རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་དགོན་པ་ན། །རྗེ་སྐྱེ་མེད་ཟང་ཐལ་རིན་པོ་ཆེ། །དཔལ་ཆུ་བོ་རི་ཡི་ནུབ་ཕྱོགས་ན། །གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་ནག་གཅེར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་རབ་གྲོང་སེ་བའི་དགོན་པ་ན། །རྗེ་སངས་རྒྱས་རབ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་ཟལ་མོ་སྒང་གི་མཐའ་རྩ་ན། །རྗེ་རྟོགས་ལྡན་དགེ་སློང་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དགོན་པ་ན། །རྗེ་སུམ་སྒོམ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་བཀྲ་ཤིས་ཆུ་བར་གྱི་དགོན་པ་ན། །རྗེ་འབྲི་སྒོམ་རྟོག་མེད་རིན་པོ་ཆེ། །ཆོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ཁྲི་སྟང་ན། །རྗེ་མཁས་པ་རྣལ་འབྱོར་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་སྦོམ་བྲག་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ན། །རྟོགས་ལྡན་སེང་གེ་དཔལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། །རུ་དབུམདབུ་མ་བདེ་ཆེན་གྱི་དགོན་པ་ན། །མཚན་ལྡན་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་དགོན་པ་ན། །གྲུབ་ཐོབ་དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་བདེ་ཆེན་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་དགོན་པ་ན། །རྟོགས་ལྡན་བྱམས་པ་དཔལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་
༣༣༨ གཉན་ས་རི་ཁྲོད་ཀྱི་དགོན་པ་ན། །རྗེ་འོད་ཟེར་མཚན་ཅན་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་བདེ་ཆེན་རི་ཁྲོད་ཀྱི་དགོན་པ་ན། །རྗེ་བུདྡྷའི་མཚན་ཅན་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དགོན་པ་ན། །རྗེ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་ངེས་དོན་སྙིང་པོའ་གཞལ་ཡས་ན། །རྗེ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་སྣང་སྲིད་རོ་གཅིག་གི་དགོན་པ་ན། །རྗེ་འགྱུར་མེད་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །ཆོས་བདེ་ཆེན་རང་རིག་མངོན་གྱུར་པའི། །རྗེ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ། །གཤིས་རང་བྱུང་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས། །རྗེ་ཚོགས་གཉིས་དཔལ་འབྱོར་རིན་པོ་ཆེ། །ལམ་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའ་གནས་ལུགས་རྟོགས། །རྗེ་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེ། །དོན་ཟུང་འཇུག་ངང་ནས་བྱ་སྩོལ་བྲལ། །རྗེ་ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ། །ཆོས་བདེན་གཉིས་རང་བཞིན་མངོན་གྱུར་པའི། །མགོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ། །མཆོག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་གར་བཞུགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དགོན་པ་ན། །གྲུབ་ཐོབ་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེ། །གནས་སྤྱི་གཙུག་པད་ཟླའི་གདན་སྟེང་ན། །དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །ཁོང་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའ་དབུས་ན་བཞུགས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །བདག་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཀྱེ། ཚོགས་ཁང་གཞལ་ཡས་འབར་བ་འདི། །ཨུ་རྒྱན་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདིར་ཚོགས་སྐྱེས་བུ་ཕོ་མོ་རྣམས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིན་ཆེན་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྣོད། །པདྨ་བྷཉྫར་
༣༣༩ བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཅུད་ཀྱི་ཞལ་ཟས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཐུན་པའི་ལམ་སྣ་དབྱིངས་སུ་དྲོངས། །


337 /_/bka' brgyud tshogs las ni/_gnas chos dbyings rnam dag gi gzhal yas na/_/yum chen shes rab phar phyin rin po che/_/khong dpa' bo dpa' mo' dbus na bzhugs/_/bdag mos gus gdung bas gsol ba 'debs/_/gnas bya rgod phung po' ri bo na/_/rje rdzogs pa'i sangs rgyas rin po che/_/gnas seng chen bsnol ba'i khri steng na/_/'jam dpal smra ba'i seng ge rin po che/_/gnas rgya gar spyil po kha sbyor na/_/bram ze A de wa rin po che/_/gnas la stod ding ri'i dgon pa na/_/pha gcig dam pa sangs rgyas rin po che/_/gnas gnyan sa ri khrod kyi dgon pa na/_/rje mkhas pa skyo chung rin po che/_/gnas zangs ri mkhar dmar gyi dgon pa na/_/ma gcig lab kyi sgron ma rin po che/_/gnas bkra shis glang lung gi dgon pa na/_/sras mchog rgyal ba don grub rin po che/_/gnas rgyal khams phyogs med kyi dgon pa na/_/rje skye med zang thal rin po che/_/dpal chu bo ri yi nub phyogs na/_/grub thob rgya nag gcer bu rin po che/_/gnas rab grong se ba'i dgon pa na/_/rje sangs rgyas rab ston rin po che/_/gnas zal mo sgang gi mtha' rtsa na/_/rje rtogs ldan dge slong rin po che/_/gnas bkra shis lhun grub kyi dgon pa na/_/rje sum sgom chen po rin po che/_/gnas bkra shis chu bar gyi dgon pa na/_/rje 'bri sgom rtog med rin po che/_/chos phyag rgya chen po' khri stang na/_/rje mkhas pa rnal 'byor rin po che/_/gnas sbom brag rin chen spungs pa na/_/rtogs ldan seng ge dpal ba rin po che/_/ru dbumadabu ma bde chen gyi dgon pa na/_/mtshan ldan dbang phyug rdo rje rin po che/_/gnas lhun grub steng gi dgon pa na/_/grub thob dpal ldan rin chen rin po che/_/gnas bde chen mnyam nyid kyi dgon pa na/_/rtogs ldan byams pa dpal ba rin po che/_/gnas
338 gnyan sa ri khrod kyi dgon pa na/_/rje 'od zer mtshan can rin po che/_/gnas bde chen ri khrod kyi dgon pa na/_/rje bud+d+ha'i mtshan can rin po che/_/gnas dag pa rab 'byams kyi dgon pa na/_/rje kun dga' rnam rgyal rin po che/_/gnas nges don snying po' gzhal yas na/_/rje karma bstan skyong rin po che/_/gnas snang srid ro gcig gi dgon pa na/_/rje 'gyur med snying po rin po che/_/chos bde chen rang rig mngon gyur pa'i/_/rje dkon mchog bstan 'dzin rin po che/_/gshis rang byung mchog gi ye shes brnyes/_/rje tshogs gnyis dpal 'byor rin po che/_/lam smin grol zab mo' gnas lugs rtogs/_/rje karma bstan skyong rin po che/_/don zung 'jug ngang nas bya stsol bral/_/rje karma tshul khrims rin po che/_/chos bden gnyis rang bzhin mngon gyur pa'i/_/mgon bstan 'dzin rnam dag rin po che/_/mchog phyag rgya chen po' dngos grub brnyes/_/rje 'jam dbyangs rnam rgyal rin po che/_/gnas gar bzhugs chos nyid kyi dgon pa na/_/grub thob gcod kyi brgyud pa rin po che/_/gnas spyi gtsug pad zla'i gdan steng na/_/drin chen rtsa ba'i bla ma rin po che/_/khong dpa' bo dang dpa' mo' dbus na bzhugs/_/bdag mos gus gdung bas gsol ba 'debs/_/rje mkha' 'gro'i tshogs bcas gshegs su gsol/_/mkha' 'gro'i tshogs bcas gshegs nas kyang /_/bdag sgrub pa po la dngos grub stsol/_/sa gzhi byin gyis brlab tu gsol/_kye/_tshogs khang gzhal yas 'bar ba 'di/_/u rgyan gnas su byin gyis rlobs/_/'dir tshogs skyes bu pho mo rnams/_/dpa' bo dpa' mor byin gyis rlobs/_/rin chen la sogs sna tshogs snod/_/pad+ma b+hany+dzar
339 byin gyis rlobs/_/bcud kyi zhal zas thams cad kyang /_/zag med bdud rtsir byin gyis rlobs/_/mi mthun rkyen dang bar chad sol/_/mthun pa'i lam sna dbyings su drongs/_/Footnotes[edit]

  1. bKa’ brgyud tshogs las, in DNZ, vol. 14 (pha), pp. 337–39; DNZ-K, vol. 9, pp. 781–83. DV, vol. ja, pp. 659–63.


Research Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Kagyu Chod Tsok Practice.
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
BDRC Link
VolumeI1CZ3976
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export