Wylie:'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag
Aryadeva's Grand Poem on Severance

Damngak Dzö Volume 14 (ཕ་) / Pages 1-7 / Folios 1a1 to 4a3
First Text in Volume
Translation's Introduction by Harding, S.
Introduction to Āryadeva's Grand Poem on Severance and its commentary Pure Honey

This text attributed to Brahmin Āryadeva (Bram ze A rya de ba) is the single Indian source text for the Sutra tradition of Severance, which is based entirely on the perfection of wisdom. The text appears in several editions of the Tengyur, as well as in collections on Severance. It was known as the Fifty-Verse Poem (Tshigs su bcad pa lnga bcu pa), or the Grand Poem (Tshigs bcad chen mo).

There is very little information on the Brahmin Āryadeva, though it is clear that he is not the same person as Āchārya Āryadeva, the famous disciple of Nāgārjuna, since both Āryadevas often appear in the same lineage of Severance. In the many complex lines of transmission, Brahmin Āryadeva is placed variously after Nāgārjuna and Āchārya Āryadeva, after Tārā and Sukhasiddhī, and after Mañjushrī, all indicating his importance as an ancient source. In all cases, however, the direct recipient of his lineage was the Indian Dampa Sangye (d. 1117), who was his maternal nephew. It is Dampa Sangye (also called Pha dam pa, or Father Dampa) who apparently brought the text from India to Tibet, having translated it himself, and gave it to the translator Zhama to edit, as stated in the colophon. Dampa Sangye is sometimes misidentified as the great Indian scholar Kamalashīla (740–795) and even as the Ch’an patriarch Bodhidharma (c. late fourth to early fifth centuries). In any case, it is Dampa Sangye who is considered the forefather of the system of Pacification (zhi byed) and its subsidiary, Severance (gcod).

The actual lineage of Āryadeva's teaching, known as the “male Severance” (pho gcod), is presented in Jamgön Kongtrul’s catalog of The Treasury of Precious Instructions as follows: “Pa Dampa Sangye gave Kyotön Shākya Yeshe and Yarlung Mara Serpo the autonomous Severance of the Sutra tradition, the meaning of Āryadeva’s small Fifty Verse source text, as the instructions of the Six Pieces (gDams ngag brul tsho drug). Kyö gave them to his own nephew, Sönam Lama. He, then, is known to have bestowed four sections to [his disciple] Machik Lapdrön.”[1] Many of Machik’s own compositions show the influence of this source text, which had joined with her own realizations derived from her readings of the Perfection of Wisdom sutras.

Notes

 1. DNZ, vol. 18, f. 19a.


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱ་པྲཛྙཱ་པར་མིཏ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་ཅེས་བྱ་བ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། ༈ །།རྟོགས་པའི་ཉི་ཟླས་མ་རིག་ལོག་རྟོག་བཅོམ། །ཐུགས་རྗེའི་རླན་གྱིས་འགྲོ་བ་སྨིན་མཛད་པའི། །དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་ཞིང་མོས་པས་འདུད། ༈ །།བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོ་རྩ་བ་དང་བྲལ་བ། །གཉིས་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་དོན། །རྟག་ཆད་ལ་སོགས་དམིགས་པའི་མཐར་གྲོལ་བ། །ཅི་ནུས་པར་ནི་འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བཤད། ༈ །།བཅའ་གཞི་གསུམ་གྱིས་བཀའ་ཡི་ཐོག་ཏུ་བཞག། ༈ །།བཅོས་བསླད་མེད་པར་རིག་པ་ངོས་བཟུང་ངོ་། །འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་རྩ་བར་གྱུར་པའི་སེམས། །དེ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡང་མ་གྲུབ་བོ། །སྐྱེ་མེད་གཅིག་ཆོད་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད། ༈ །།དེ་ལྟར་རྟོགས་ན་སྡོང་པོ་རྩད་བཅད་བཞིན། །རྟོགས་པའི་ཡལ་ག་ནམ་ཡང་སྐྱེ་མི་འགྱུར། ༈ །།དངོས་དང་དངོས་མེད་བློ་ལ་སྣང་བ་ཡི། རྒྱ་ཆེན་མཆོད་པས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཆོད། །ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་ནི། ༈ །།གུས་པས་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བླང་། །བླངས་པའི་ཤོག་ལྷེ་༣བསླབ་བྱ་མིག་བཞིན་བསྲུང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་བྱ་ནི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་སྤང་མི་བྱ། །བསླབ་བྱ་བསྲུང་ལ་བརྩོན་པར་བྱ། ༈ །།སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་དགེ་བཅུ། །བདག་སྤང་གཞན་ཡང་དེ་ལ་བསྐུལ། ༈ །།སྲོག་གཅོད་སྤང་བ་དེ་དག་གི། །མཐུན་འགྱུར་ལེགས་པར་བརྗོད་པར་བྱ། ༈ །།མི་དགེ་བཅུ་པོ་སྤངས་ཙམ་གྱིས། །ལམ་མཆོག་རྙེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ༈ །།ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་ནི། །བདག་སྤྱོད་གཞན་ཡང་དེ་ལ་བསྐུལ། ༈ །།ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་ཡི། །མཐུན་འགྱུར་ལེགས་པར་བརྗོད་པར་བྱ། ༈ །།ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སོགས་པ། །དགེ་བའི་ལས་ལ་སྤྱད་གྱུར་པའི། །རློམས་སེམས་སྐྱེས་པ་དེ་ལས་ལྡོག། ༈ །།གཉིས་མེད་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་དོན། །དགེ་སྡིག་བླང་དོར་རེ་དོགས་ཀྱི། །མཐའ་དང་བྲལ་བར་མ་རྟོགས་ན། །འདུས་བྱས་དགེ་བ་བྱས་གྱུར་ཀྱང་། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གྲོལ་མི་འགྱུར། ༈ །།དེས་ན་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས། །དཀར་དང་གནག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །རྡུལ་ཙམ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རོ།། ༈ །།འོན་ཀྱང་ཐབས་ལ་མ་བརྟེན་པའི། །ཤེས་རབ་མངོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །སོ་ནམ་སྔོན་དུ་མ་

སོང་བའི། །ལོ་ཐོག་མི་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས། ༈ །།ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡི། །དོན་ལ་ངེས་པར་མ་སྤྱོད་ན། སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་པ་དང་། །བརྩོན་འགྲུས་བསམ་གཏན་སྤྱད་གྱུར་ཀྱང་། །ལོང་བས་སྣ་དབྱུག་སྟོར་བ་ཡིས། །ལམ་རྒྱུས་རྙེད་པར་ག་ལ་འགྱུར། ༈ །།ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་དོན། ༈ །།གཞན་ནས་མི་ཚོལ་རང་ལ་ཡོད། །དངོས་དང་མཚན་མར་མ་གྲུབ་པའི། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཆེན་པོའ་དོན། ༈ །།ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཀུན་དང་བྲལ། །དྲན་རྟོག་རང་བཞིན་གྱིས་སངས་པའི། །སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་བསྒོམ། །འདི་དཀྱུས་སུ་མེད། ༈ །།ཕྱི་ནང་ལྷ་འདྲེ་འཁོར་དང་འདས། །སྣང་དང་སྟོང་པ་ལ་སོགས་པ། །གཉིས་སྣང་བྲལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །དགོངས་བ་མ་ནོར་མ་བཅོས་པ། །དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་དང་མཚུངས། ༈ །།ཐབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། །དབྱིངས་དང་རིག་པ་བསྲེ་བར་བྱ། ༈ །།དབྱིངས་རིག་འདྲེས་པའི་དུས་དག་ཏུ། །དངོས་དང་མཚན་མ་དགག་སྒྲུབ་དང་། །དམིགས་པར་འཛིན་པ་རང་སངས་ཏེ། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་གཉིས་བྲལ་བའི། །ཆོས་ཉིད་དོན་ལ་གནས་པའོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་ལུས་སེམས་མ་བཅོས་པ། །ནམ་མཁའ་སྟོང་པས་གར་ཁྱབ་པ། །རིག་པ་སྟོང་པས་ཁྱབ་པར་ནི། །རྒྱ་བསྐྱེད་ཁྱབ་བདལ་ཆེན་པོར་བཞག། ༈ །།དེ་ཚེ་རིག་པ་གཞི་རྩ་བྲལ། །བྲལ་བར་ཉམས་སུ་མྱང་བ་ནི། །དབང་པོ་ལྔ་དང་ཕྱི་རོལ་ཡུལ། །རིག་པ་གང་དུའང་མི་གནས་སོ།། ༈ །།གཡའ་ཁང་དུར་ཁྲོད་གཉན་ས་དང་། །གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་དང་། །ཕུག་པ་དབེན་ཕུག་གནས་དག་ཏུ། །གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྒོམ་པར་བྱ། ༈ །།བླ་མས་བསྟན་པའི་སྐྱེ་མེད་དོན། ༈ །།སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞིར་ཉམས་སུ་བླང་། ༈ །།དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་རྣམས་སྟོང་པར་རྟོགས་པ་དེས། །བར་ཆད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱིས། །གླགས་རྙེད་པ་ལྟ་ག་ལ་སྲིད། ༈ །།ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་དོན་རྟོགས་ན། །རྟགས་

སམ་མཚན་མ་ཕྱི་རོལ་ཏུ། །སྒོ་ལྔའི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་དང་སྒྲ། །དྲི་རོ་རེག་བྱ་མ་ལུས་པ། །སྟོང་པ་ཉིད་དུ་རབ་གསལ་ཏེ། །ནང་དུ་ཉོན་མོངས་རགས་པ་དང་། །གཟུང་འཛིན་ཕྲ་མོ་སྐྱེས་གྱུར་ཀྱང་། །གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་རྩིས་ལས་འདས། ༈ །།དེ་ལྟར་རྟོགས་ན་ཆོས་ཉིད་ལ། །གནས་ཤར་གྲོལ་བར་གྱུར་པ་སྟེ། །གསེར་གླིང་དག་ཏུ་ཕྱིན་དང་མཚུངས། ༈ །།སྐྱེས་བུའི་སྲོག་རྩ་བཅད་གྱུར་ན། །མིག་ལ་སོགས་པ་དབང་པོ་ཡི། །ཆོད་དུ་སྒོ་ནི་དགག་མི་དགོས། །དེ་བཞིན་སེམས་ཉིད་རྩད་བཅད་ན། །ཆོས་རྣམས་སྟོང་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར། ༈ །།སེམས་ཉིད་རྩ་བ་གཅོད་པ་དང་། །ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་གཅོད་པ་དང་། ལྟ་མཐའ་སྒོམ་པའི་འདུ་བྱེད་དང་། སྤྱོད་པ་ཉམས་ང་རེ་དོགས་དང་། སྙེམས་བྱེད་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་ཕྱིར། །ངེས་པའི་ཚིག་ཏུ་གཅོད་ཅེས་བྱ། ༈ །།མངོན་ཞེན་ཆགས་སྡང་ཐོགས་པའི་འདུད། །དེ་ལ་ཅི་ལྟར་བཅད་ཞེ་ན། ༈ །།ཉམས་ཅན་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡིས། ༈ །།དྲན་མེད་ངང་དུ་བཞག་པ་དང་། ༈ །།དེ་ལ་གཏད་དེ་སྒོམ་པ་དང་། ༈ །།བརྟག་ཅིང་དཔྱད་ལ་གཏན་ལ་དབབ། ༈ །།དཔེར་ན་ནགས་ཚལ་འཐུག་པོ་དང་། སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་དང་། སྟྭ་གྲི་རྣོན་པོ་ཇི་བཞིན་ནོ།། ༈ །།ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྙེམས་བྱེད་ཅིང་་། ཐོགས་མེད་བདུད་ཅེས་བྱ་བ་ནི། ༈ །།གཉན་ཐོག་གཉན་དབབ་ཤ་ཐོག་ཏུ། ༈ །།མེ་བཙའ་ཨ་ན་ཚུགས་སུ་བཞག། ༈ །།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། ༈ །།སྐར་ཆེན་ཐིམས་འོག་དག་ཏུ་གཞུག། ༈ །།ལྷ་འདྲེ་གཉིས་ལ་ཉེ་རིང་སྤང་། ༈ །།གཉན་ཆེན་མཐའ་ལ་གཏད་པར་བྱ། ༈ །།གཅོད་ནི་ཆོང་ཚད་ཉམས་དང་བྲལ། ༈ །།ཚར་ཚད་ཆོ་འཕྲུལ་རང་ཞི་བ། ༈ །།ལྡོག་ཚད་སྐྲག་ཅིང་སྡངས་ནས་འབྲོས། ༈ །།མི་ལྡོག་སྒོ་གཏན་ལྟ་བུ་ནི། །སྐྲག་ཅིང་སྡངས་ཀྱང་མི་འབྲོས་སོ།། ༈ །།ལོག་ནོན་གཟེར་བུ་ལྟ་བུ་ནི། །བདུད་དེ་དེ་ལ་ནན་ཏན་བྱ། །དེ་ནི་མན་ངག་དམ་པའོ།། ༈ །།གཉིས་མེད་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བསྒོམ་པ། །འཇིག་

རྟེན་ལྷ་འདྲེས་མ་བཟོད་ནས། །ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །མངོན་སུམ་གཟི་བྱིན་རྨི་ལམ་སོགས། ༈ །།དེ་དག་ཀུན་ལ་ཉམས་རབ་ཀྱིས། །གཉིས་སུ་མེད་པའི་དོན་ལ་བཞག། ༈ །།འབྲིང་གིས་དེ་ལ་གཏད་དེ་སྒོམ། ༈ །།ཐ་མས་ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྐྱུར། ༈ །།དེ་རྗེས་རིག་པ་བློ་རྟེན་དང་། །བྲལ་བའི་ཉམས་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ༈ །།གཉན་སར་ཕྱིན་ནས་ལྷ་འདྲེ་ཡི། །གཟི་བྱིན་བྱུང་ན་བེམ་རིག་ཕྲལ། ༈ །།ལུས་འདི་བེམ་པོ་རྡོ་བ་འདྲ། །དེ་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་རོ།། ༈ །།སེམས་ནི་དངོས་མེད་ནམ་མཁའ་འདྲ། །དེ་ནི་སུས་གནོད་སུ་ལ་གནོད། །དེ་ལྟར་བསམ་སྟེ་ཆོས་ཉིད་ལ། །ཉམ་ང་བག་ཚ་མེད་པར་བཞག་ལྷ་འདྲེས་རང་ལུས་བེམ་པོ་འདི། །ཁྱེར་ནས་སོང་བ་སྙམས་བྱེད་ཀྱང་། །སྔར་གྱི་ས་ལས་མི་འགུལ་བས། །གང་ལའང་ཉམ་ང་མི་བྱའོ།། ༈ །།རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་སྐྱེས་བདུད། །དེ་ནི་རང་གི་སེམས་ལས་བྱུང་། །སེམས་ལ་བྱུང་ས་གནས་སུ་དང་། །འགྲོ་ས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད། །གྲོལ་ནས་སངས་རྒྱས་འབྱུང་མི་འགྱུར། །འཁྲུལ་ནས་འཁོར་བར་འཁྱམས་མི་སྲིད། ༈ །།དགེ་སྡིག་ལས་ཀུན་རྣམ་པར་དག །ཡེ་དག་ཡེ་གྲོལ་ཡེ་སངས་རྒྱས། ༈ །།སྡིག་ལ་མི་འཛེམ་གོལ་ས་ཡིན། ༈ །།གྲུབ་པའི་མཐའ་ཞེན་སྒྲིབ་པ་ཡིན། ༈ །།གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་གནས་ལུགས་ཡིན། ༈ །།ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། ༈ །།སེམས་བསྐྱེད་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ། ༈ །།རང་ལ་བར་ཆད་བྱུང་བ་ན། །གཉན་སར་ཕྱིན་ལ་གཉིས་མེད་བསྒོམ། ༈ །།སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་ན། ༈ །།སྙིང་རྗེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིས། །བདག་དང་ནད་པ་གདོན་དང་ནད། །ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་ཤེས་བྱས་ལ། །ཕྱག་ཆགས་བྱ་ཞིང་སྟོང་ཉིད་བསྒོམ། །མགོ་བོ་གཏད་ལ་ཉལ་པར་བྱ། ༈ །།དེས་ཀྱང་ཞི་བར་མ་གྱུར་ན། །གཉན་སར་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱ། །ལན་གསུམ་འགོང་ལ་མཐའ་བྲལ་བསྒོམ། །མཎྜལ་བཅས་ལ་ཤིང་བུ་དང་། །རྡིལ་བུས་བྱིན་རླབས་བྱས་ལ་བསྐུར། ༈ །།སྟེང་གི་ལྷ་རྣམས་དམ་ལ་ཐོགས།

འོག་གི་ཀླུ་རྣམས་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །ཀླུ་ལ་གང་བཅོལ་ལས་ཀུན་འགྲུབ། །ལྷ་རྣམས་རང་ས་ནས་གྲོགས་བྱེད། །ཀླུ་རྣམས་མ་ལུས་བྲན་དུ་ཁོལ། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་བུ་ལྟར་འཚོ། ༈ །།ཐོགས་བཅས་བདུད་ལ་ཆོད་པས་ནི། །སྣང་བ་དགྲར་ནི་ལང་མི་འགྱུར། །ཐོགས་མེད་བདུད་ལ་ཆོད་པས་ནི། །གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་དམ་ལ་ཐོགས། ༈ །།དེ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བར་གསུངས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་གཞུང་ཚིགས་བཅད་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བྲམ་ཟེ་ཨཱ་དེ་བས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེས་སྒྲ་རང་འགྱུར་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས། ཞྭ་མ་ལོ་ཙཱ་བས་དིང་རི་མཁན་པའི་ཁྲོད་དུ་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།


2 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag ces bya ba/
2 rgya gar skad du/_A pradz+nyA par mita u pa de sha nA ma/_bod skad du/_'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag ces bya ba/_sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo//_!_//rtogs pa'i nyi zlas ma rig log rtog bcom/_/thugs rje'i rlan gyis 'gro ba smin mdzad pa'i/_/don gnyis mthar phyin smra ba'i seng ge la/_/lus dang ngag yid dang zhing mos pas 'dud/_!_//brjod bya'i snying po rtsa ba dang bral ba/_/gnyis med shes rab pha rol phyin pa'i don/_/rtag chad la sogs dmigs pa'i mthar grol ba/_/ci nus par ni 'gro la phan phyir bshad/_!_//bca' gzhi gsum gyis bka' yi thog tu bzhag/_!_//bcos bslad med par rig pa ngos bzung ngo /_/'khor 'das gnyis kyi rtsa bar gyur pa'i sems/_/de la rgyu rkyen gang yang ma grub bo/_/skye med gcig chod rang bzhin stong pa nyid/_!_//de ltar rtogs na sdong po rtsad bcad bzhin/_/rtogs pa'i yal ga nam yang skye mi 'gyur/_!_//dngos dang dngos med blo la snang ba yi/_rgya chen mchod pas bla ma dkon mchog mchod/_/phyag dang mchod pa phul nas ni/_!_//gus pas skyabs 'gro sems bskyed blang /_/blangs pa'i
3 bslab bya mig bzhin bsrung /_/byang chub sems dpa'i bslab bya ni/_/srog gi phyir yang spang mi bya/_/bslab bya bsrung la brtson par bya/_!_//srog gcod la sogs mi dge bcu/_/bdag spang gzhan yang de la bskul/_!_//srog gcod spang ba de dag gi/_/mthun 'gyur legs par brjod par bya/_!_//mi dge bcu po spangs tsam gyis/_/lam mchog rnyed par mi 'gyur te/_!_//pha rol phyin pa drug la ni/_/bdag spyod gzhan yang de la bskul/_!_//pha rol phyin pa drug po yi/_/mthun 'gyur legs par brjod par bya/_!_//pha rol phyin drug la sogs pa/_/dge ba'i las la spyad gyur pa'i/_/rloms sems skyes pa de las ldog/_!_//gnyis med pha rol phyin pa'i don/_/dge sdig blang dor re dogs kyi/_/mtha' dang bral bar ma rtogs na/_/'dus byas dge ba byas gyur kyang /_/tshe 'di nyid la grol mi 'gyur/_!_//des na 'dus byas 'dus ma byas/_/dkar dang gnag pa'i chos rnams kun/_/rdul tsam dmigs par mi 'gyur ro//_!_//'on kyang thabs la ma brten pa'i/_/shes rab mngon du mi 'gyur ro/_/so nam sngon du ma
4 song ba'i/_/lo thog mi 'byung ba dang mtshungs/_!_//shes rab pha rol phyin pa yi/_/don la nges par ma spyod na/_sbyin dang tshul khrims bzod pa dang /_/brtson 'grus bsam gtan spyad gyur kyang /_/long bas sna dbyug stor ba yis/_/lam rgyus rnyed par ga la 'gyur/_!_//shes rab pha rol phyin pa'i don/_!_//gzhan nas mi tshol rang la yod/_/dngos dang mtshan mar ma grub pa'i/_/rang bzhin 'od gsal chen po' don/_!_//yid la byed pa kun dang bral/_/dran rtog rang bzhin gyis sangs pa'i/_/sangs rgyas rjes su dran pa bsgom/_/'di dkyus su med/_!_//phyi nang lha 'dre 'khor dang 'das/_/snang dang stong pa la sogs pa/_/gnyis snang bral ba sangs rgyas kyi/_/dgongs ba ma nor ma bcos pa/_/dper na nam mkha'i dbyings dang mtshungs/_!_//thabs kyi mchog tu gyur pa ni/_/dbyings dang rig pa bsre bar bya/_!_//dbyings rig 'dres pa'i dus dag tu/_/dngos dang mtshan ma dgag sgrub dang /_/dmigs par 'dzin pa rang sangs te/_/gzung dang 'dzin pa gnyis bral ba'i/_/chos nyid don la gnas pa'o//_!_//de ltar lus sems ma bcos pa/_/nam mkha' stong pas gar khyab pa/_/rig pa stong pas khyab par ni/_/rgya bskyed khyab bdal chen por bzhag/_!_//de tshe rig pa gzhi rtsa bral/_/bral bar nyams su myang ba ni/_/dbang po lnga dang phyi rol yul/_/rig pa gang du'ang mi gnas so//_!_//g.ya' khang dur khrod gnyan sa dang /_/grong dang grong khyer chen po dang /_/phug pa dben phug gnas dag tu/_/gnyis su med par bsgom par bya/_!_//bla mas bstan pa'i skye med don/_!_//spyod lam rnam bzhir nyams su blang /_!_//de ltar nyams su len pa la/_/pha rol phyin pa'i byin rlabs dang /_/chos rnams stong par rtogs pa des/_/bar chad 'byung bar mi 'gyur te/_/stong pa nyid la stong nyid kyis/_/glags rnyed pa lta ga la srid/_!_//chos nyid stong pa'i don rtogs na/_/rtags
5 sam mtshan ma phyi rol tu/_/sgo lnga'i yul du gzugs dang sgra/_/dri ro reg bya ma lus pa/_/stong pa nyid du rab gsal te/_/nang du nyon mongs rags pa dang /_/gzung 'dzin phra mo skyes gyur kyang /_/gnyis med rang grol rtsis las 'das/_!_//de ltar rtogs na chos nyid la/_/gnas shar grol bar gyur pa ste/_/gser gling dag tu phyin dang mtshungs/_!_//skyes bu'i srog rtsa bcad gyur na/_/mig la sogs pa dbang po yi/_/chod du sgo ni dgag mi dgos/_/de bzhin sems nyid rtsad bcad na/_/chos rnams stong par rtogs par 'gyur/_!_//sems nyid rtsa ba gcod pa dang /_/nyon mongs dug lnga gcod pa dang /_lta mtha' sgom pa'i 'du byed dang /_spyod pa nyams nga re dogs dang /_snyems byed thams cad gcod pa'i phyir/_/nges pa'i tshig tu gcod ces bya/_!_//mngon zhen chags sdang thogs pa'i 'dud/_/de la ci ltar bcad zhe na/_!_//nyams can rab 'bring tha ma yis/_!_//dran med ngang du bzhag pa dang /_!_//de la gtad de sgom pa dang /_!_//brtag cing dpyad la gtan la dbab/_!_//dper na nags tshal 'thug po dang /_stobs dang ldan pa'i skyes bu dang /_s+t+wa gri rnon po ji bzhin no//_!_//lha 'dre'i cho 'phrul snyems byed cing /_thogs med bdud ces bya ba ni/_!_//gnyan thog gnyan dbab sha thog tu/_!_//me btsa' a na tshugs su bzhag/_!_//dkon mchog gsum la skyabs su 'gro/_!_//skar chen thims 'og dag tu gzhug/_!_//lha 'dre gnyis la nye ring spang /_!_//gnyan chen mtha' la gtad par bya/_!_//gcod ni chong tshad nyams dang bral/_!_//tshar tshad cho 'phrul rang zhi ba/_!_//ldog tshad skrag cing sdangs nas 'bros/_!_//mi ldog sgo gtan lta bu ni/_/skrag cing sdangs kyang mi 'bros so//_!_//log non gzer bu lta bu ni/_/bdud de de la nan tan bya/_/de ni man ngag dam pa'o//_!_//gnyis med pha rol phyin bsgom pa/_/'jig
6 rten lha 'dres ma bzod nas/_/cho 'phrul rnam pa sna tshogs pa/_/mngon sum gzi byin rmi lam sogs/_!_//de dag kun la nyams rab kyis/_/gnyis su med pa'i don la bzhag/_!_//'bring gis de la gtad de sgom/_!_//tha mas phung po gzan du bskyur/_!_//de rjes rig pa blo rten dang /_/bral ba'i nyams ni skye bar 'gyur/_!_//gnyan sar phyin nas lha 'dre yi/_/gzi byin byung na bem rig phral/_!_//lus 'di bem po rdo ba 'dra/_/de la gnod par mi 'gyur ro//_!_//sems ni dngos med nam mkha' 'dra/_/de ni sus gnod su la gnod/_/de ltar bsam ste chos nyid la/_/nyam nga bag tsha med par bzhag lha 'dres rang lus bem po 'di/_/khyer nas song ba snyams byed kyang /_/sngar gyi sa las mi 'gul bas/_/gang la'ang nyam nga mi bya'o//_!_//rnam par rtog pa gang skyes bdud/_/de ni rang gi sems las byung /_/sems la byung sa gnas su dang /_/'gro sa grub pa rdul tsam med/_/grol nas sangs rgyas 'byung mi 'gyur/_/'khrul nas 'khor bar 'khyams mi srid/_!_//dge sdig las kun rnam par dag_/ye dag ye grol ye sangs rgyas/_!_//sdig la mi 'dzem gol sa yin/_!_//grub pa'i mtha' zhen sgrib pa yin/_!_//gnyis med rang grol gnas lugs yin/_!_//chos nyid ngang las skyabs 'gro dang /_!_//sems bskyed gsol ba gdab par bya/_!_//rang la bar chad byung ba na/_/gnyan sar phyin la gnyis med bsgom/_!_//sems can gzhan la phan 'dogs na/_!_//snying rje sngon du 'gro ba yis/_/bdag dang nad pa gdon dang nad/_/thams cad stong par shes byas la/_/phyag chags bya zhing stong nyid bsgom/_/mgo bo gtad la nyal par bya/_!_//des kyang zhi bar ma gyur na/_/gnyan sar skyabs 'gro sems bskyed bya/_/lan gsum 'gong la mtha' bral bsgom/_/maN+Dal bcas la shing bu dang /_/rdil bus byin rlabs byas la bskur/_!_//steng gi lha rnams dam la thogs/
7 'og gi klu rnams zil gyis gnon/_/klu la gang bcol las kun 'grub/_/lha rnams rang sa nas grogs byed/_/klu rnams ma lus bran du khol/_/bla ma yi dam mkha' 'gro dang /_/chos skyong rnams kyis bu ltar 'tsho/_!_//thogs bcas bdud la chod pas ni/_/snang ba dgrar ni lang mi 'gyur/_/thogs med bdud la chod pas ni/_/gnod sbyin pho mo dam la thogs/_!_//de la sogs pa'i yan lag ni/_/dpag tu med pa 'byung bar gsungs/_shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi gzhung tshigs bcad chen mo zhes bya ba bram ze A de bas mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi paN+Di ta dam pa rin po ches sgra rang 'gyur du bsgyur ba las/_zhwa ma lo tsA bas ding ri mkhan pa'i khrod du zhus te gtan la phab pa'o//


Footnotes[edit]Research Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Chod Practice (Cutting the Maras), the Profound Meaning of the Prajnaparamita.
Notes on the text itself
The text appears in several editions of the Tengyur, as well as in collections on Severance. It was known as the Fifty-Verse Poem (Tshigs su bcad pa lnga bcu pa), or the Grand Poem (Tshigs bcad chen mo). Apparently the name that we find here, Esoteric Instructions on the Perfection of Wisdom, was attached by a later editor.
Notes on authorship
This text attributed to the Brahmin Āryadeva (Bram ze A rya de ba). There is very little information on the Brahmin Āryadeva, though it is clear that this is not the same person as Ācārya Āryadeva, the famous disciple of Nāgārjuna, since both Āryadevas often appear in the same lineage of Severance. In the various complex lines of transmission, Brahmin Āryadeva is placed variously after Nāgārjuna and Ācārya Āryadeva, after Tārā and Sukhasiddhī, and after Mañjuśrī, all indicating his importance as an ancient source. In all cases, however, the direct recipient of his lineage is Dampa Sangye, said to be his nephew. It is Dampa Sangye (also called Pa Dampa, or “father” Dampa) who apparently brought the text from India to Tibet, having himself translated it, and gave it to the translator Zhama to edit, as stated in the colophon.
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
Yan lag gi chos
BDRC Link
VolumeI1CZ3976
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
 1. 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa tshigs su bcad pa chen po
  Tibetan: འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཆེན་པོ་
  Sanskrit: Āryaprajñāpāramitā Mahāparipṛccha
  Citation info: Narthang Tengyur, mdo, nyo, ff. 396b4-399a4 (pp. 793-97).
 2. 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa tshigs su bcad pa chen po
  Tibetan: འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཆེན་པོ་
  Sanskrit: Āryaprajñāpāramitā Mahāparamata Mahāparipṛccha
  Citation info: (Title page: gcod kyi rgya gzhung Āryade bas mdzad pa'o). Golden Tengyur, nyo, ff. 517a-520a.
 3. Āryade bas mdzad pa'i shes rab kyi pha rol du pyin pa'i tshigs su bcad pa chen mo
  Citation info: Khamnyön Dharma Senge, The Religious History of Pacification and Severance: A Precious Garland Ornament of Liberation. Zhi byed dang gcod yul gyi chos 'byung rin po che'i phreng ba thar pa'i rgyan In gCod kyi chos skor (CDC), pp. 1-5. Delhi: Tibet House, 1974.
Other Translations
Brunnhölzl, Karl, trans. "The Great Stanzas on Prajñāpāramitā." In Straight from the Heart, 88-99. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2007.
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung 'grel zag med sbrang rtsi
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export