Wylie:De kho na nyid bcu pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་
de kho na nyid bcu pa
Ten Stanzas on Suchness

Damngak Dzö Volume 7 (ཇ་) / Pages 62-63 / Folios 31b1 to 32a2
Translation's Introduction by Callahan, E.

Maitrīpa (986–1063)[1] was a scholar and siddha whose mahāmudrā teachings had a major impact in Tibet, primarily through the teachings of his student Vajrapāṇi. Maitrīpa was, along with Nāropa, one of Marpa Lotsāwa’s most important teachers. He began his Buddhist studies after being defeated in debate by Nāropa, whereupon he studied sūtra teachings with Nāropa for twenty years, Vajrayāna with Rāgavajra for five years, and the Nonexistent Images[2] form of Yogācāra with Ratnākaraśānti. Urged in his dreams by Tārā, then by Avalokiteśvara, in his early fifties he set out to meet his guru Śavari. Once he found Śavari in the Śrī Parvata mountains in the south of India, Maitrīpa was instructed by him in a variety of unconventional ways that eventually led to his full realization. Told by his guru to return to central India, Maitrīpa, now known as Advayavajra, took up residence in Bodh Gaya where he taught and also defeated all challengers in debate. Later, while living in the charnel ground called Blazing Fire Mountain, he composed the series of texts called the Dharma Cycle on Amanasikāra (Nonattention),[3] in which he blended the mahāmudrā teachings he received from Śavaripa (who received them from Nāgārjuna, Saraha’s student) with his Complete Nonabiding Madhyamaka view.[4] The Ten Stanzas on Suchness begins with a homage that states what suchness (tattva, de kho na nyid) is not: it is neither existent nor nonexistent. This is followed by a statement that it is of the nature of awakening; in other words, suchness is no different from buddhahood. The text says that it is realized through the “samādhi of [realizing suchness] as it is” (yathābhūtasamādhi,ji ltar ’byung ba’i ting nge ’dzin) and describes the conduct for yogic practitioners with realization. In his commentary on this text, Maitrīpa’s student, Sahajavajra, says that it was “composed as concise esoteric instructions on the Pāramitā[yāna] that accords with the Mantra approach.”[5] Although the text does not use the term “mahāmudrā,” Jamgön Kongtrul explains in his interlinear note to the colophon that Marpa considered this text to be the primary one of the Amanasikāra (Nonattention) Cycle that teaches view. Sahajavajra’s Extensive Commentary on the “Ten Stanzas on Suchness” is cited by Gö Lotsāwa in his Blue Annals as evidence that mahāmudrā was taught within a Sūtra, or Pāramitā, context in India.[6] The colophon of the Ten Stanzas on Suchness contained in The Treasury of Precious Instructions states that it was translated by Vajrapāṇi and Tsur Yeshe Jungne,[7] who were the first translators of the text before it was revised by Tsultrim Gyalwa. Thus, this edition is not the one contained in the Tengyur, which is the one revised by Tsultrim Gyalwa. The text here also accords with the root text used in Sahajavajra’s commentary, which was translated by Vajrapāṇi, Kalyanavarma, and Tsur Jñānākara (Yeshe Jungne).

Transmission lineage received by Jamgön Kongtrul. Maitrīpa to the Indian Vajrapāṇi, Ngari Nakpo Sherde, Lama Sotön, Nyangtön Tsakse, Roktön Dewa, Che Yönten, Che Dode Senge, Chöku Özer, Upa Sangye Bum, Lotsāwa Chokden, Baktön Zhönu Tsultrim, and Gyalwa Yung Tönpa, Lama Sönam Zangpo, Lama Tsultrim Gönpo, Jangsem Sönam Gyaltsen, Khenchen Sönam Zangpo, Gośrī Paljor Döndrup, the seventh Gyalwang Karmapa, Chödrak Gyatso, the mahāsiddha Sangye Nyenpa, the eighth lord Mikyö Dorje, Karma Lekshe Drayang, Gelong Dorje Chö, Chetsang Karma Tenkyong, the exalted Könchok Tenzin, Jamgön Sungrap Gyatso, the omniscient Tenpai Nyinje, Gyalwang Dudul Dorje, the glorious Pawo Tsuklak Chökyi Gyatso, and Jamgön Kongtrul. Another transmission was from Maitrīpa to the siddhā Tepupa, Rechung Dorje Drakpa, Burgom Nakpo, Pakdru Dorje Gyalpo, Gyalo Pukpa, Serdingpa Zhönu Drup, and the omniscient Chöku Özer, after whom it is as above.[8]


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༦༢ ༈ །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏཏྟཱ་ད་ཤ་ཀ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞིག་ཡོད་མེད་སྦྱོར་བ་སྤངས། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། ༈ །གང་ལ་རྙོགས་པ་མེད་རང་བཞིན། །བྱང་ཆུབ་རྟོགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཤེས་འདོད་པས། །རྣམ་བཅས་མ་ཡིན་རྣམ་མེད་མིན། །བླ་མའི་ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི། །དབུ་མའང་འབྲིང་པོ་ཙམ་ཉིད་དོ། །དངོས་པོ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་འགྱུར། །ཆགས་པ་སྤངས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད། །ཆགས་པ་ལས་ནི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར། །འཁྲུལ་པ་གནས་ནི་མེད་པར་འདོད། །དེ་ཉིད་ཅི་ན་དངོས་རང་བཞིན། །དངོས་པོ་དངོས་མེད་གང་ཡིན་པའོ། །དངོས་པོ་མེད་པའང་དངོས་པོར་འགྱུར། །རྒྱུད་དང་འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་གྱིས། །དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་རོ་གཅིག་སྟེ། །ཐོག་པ་མེད་ཅིང་གནས་མེད་པར། །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ཏེ། ༈ །ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཏིང་འཛིན་ཡང་། །རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་སེམས་ཀྱིས་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་དེ་ཡི་གནས་རིག་པས། །དེ་ཉིད་རྒྱུན་མི་འཆད་ལས་སྐྱེ། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རྣམ་བྲལ་བ། །འགྲོ་བ་ཉིད་ནི་གཉིས་མེད་འདོད། །གཉིས་དང་བྲལ་བར་རློམས་པ་ཡང་། །གང་ཕྱིར་དེ་ནི་འོད་གསལ་འདོད། ༈ །དེ་ལྟའི་དེ་ཉིད་ངེས་རྟོགས་ན། །ཇི་ལྟ་དེ་ལྟར་གང་དེ་ན། །རྣལ་འབྱོར་མིག་ནི་རྒྱས་འགྱུར་བས། །ཀུན་ཏུ་སེང་གེ་དེ་བཞིན་རྒྱུ། །འཇིག་རྟེན་ཆོས་ལས་རྣམ་ལོག་འདིས། །སྨྱོན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས། །དམིགས་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་བྱེད། །རང་བྱིན་རླབས་པས་རྣམ་བརྒྱན་པའོ། ༈ །རྙོགས་མེད་དེ་ཉིད་གང་བསྟན་ཅིང་། །གཉིས་སུ་མེད་པས་གང་སྨྲས་པ། །མཉམ་དང་མི་མཉམ་སྤངས་པའོ། །བློ་གཏེར་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བྱར་རིགས། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་
༦༣བརྟུབ། །སློབ་དཔོན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །གཞུང་འདི། བླ་མ་ཕྱག་ན་དང་། མཚུར་གྱིས་བསྒྱུར་ཞིང་། ཕྱིས་ལོ་ཙཱ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བཅོས་པར་སྣང་ཞིང་འདི་ནི་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་འགྲེལ་པ་དང་མཐུན་པར་བྲིས་པའོ། རྗེ་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་ལྟ་བས་སྤྲོས་པ་གཅོད་པའི་བླ་མ་མངའ་བདག་མཻ་ཏྲི་པའི་གསུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་ཆོས་ཉེར་བཞི་སོགས་མང་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། ལྟ་བ་སྟོན་པའི་གཞུང་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སྟེ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་པའང་ཅི་རིགས་པ་སྣང་ངོ་།


[edit]

WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9


Research Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
gzhung rtsa 'grel
BDRC Link
VolumeI1CZ3969
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export