Wylie:Rje btsun mi la'i rnam rtog dri ma dag byed

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་བྱེད་
rje btsun mi la'i rnam rtog dri ma dag byed
The Purification of the Stains of Thoughts

Damngak Dzö Volume 7 (ཇ་) / Pages 118-120 / Folios 59b3 to 60b2


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༡༡༨ ༈ །རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྣོད་དུ་རུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །དབང་གི་གོ་བ་རྣམ་པ་གཉིས། །གདོད་ནས་རང་ཆས་གནས་པ་དང་། །རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་བསྐུར་ཚུལ་ལོ། །ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ཐབས་ཚུལ་དང་། །ཉམས་བླངས་རྟོགས་པ་ཤར་ཚུལ་གཉིས། །དེ་ནི་དབང་གིས་གོ་བར་མཐོང་། །དམ་ཚིག་ལ་ཡང་གཉིས་སུ་འདོད། །བསྲུང་དང་ཡེ་བསྲུང་ཆེན་པོའོ། །བཟའ་བསྲུང་གཉིས་སུ་འདོད་པ་ནི། །དེ་ནི་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་གོ །ཡེ་བསྲུང་ཆེན་པོ་འབྲས་བུ་དངོས། །ལྟ་བ་ཡང་ནི་གཉིས་སུ་འདོད། །ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབ་ལུགས་དང་། །ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕེབས་ལུགས་སོ། །ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབ་ཐབས་ནི། །རྩ་རླུང་འཁོར་ལོ་གཙིགས་སུ་ཆེ། །སྲོག་རྩོལ་གནད་དུ་མ་ཚུད་ན། །དབབ་ཐབས་འབྱུང་བ་རིག་མ་ཡིན། །དེས་ན་ཐབས་ལམ་ཁྱད་དུ་འཕགས། །གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་ལྟ་བ་ནི། །ང་འདྲ་རྨོངས་པ་མ་ཡིན་གྱི། །ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་། །ལྐུགས་དང་གཞོན་ནུ་ཇི་བཞིན་དུ། །མཚོན་པ་ཙམ་ལས་མ་གཏོགས་པ། །ངོ་བོ་བསྟན་པར་ནུས་མ་ཡིན། །སྒོམ་པ་ལ་ཡང་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །བསྒོམ་དུ་ཡོད་དང་མེད་པ་གཉིས། །མཚན་མའི་སྐུ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་པས། །དེ་ནི་བསྒོམ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་དེ་ལ་བྱ། །
༡༡༩ སྐྱོན་ཡོན་གཉིས་ཀྱང་དེ་འབྱུང་རིགས། །བཅོས་ཐབས་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལོང་གིས། །སྟོང་པའི་གོ་ཆ་གཅིགས་སུ་ཆེ། །ངེས་པའི་ཤེས་པ་མི་སྐྱེ་བར། །ཉམས་རྟོགས་འབྱུང་བར་ག་ལ་རིག །ངེས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ལ། །བླ་མ་དམ་པའི་དྲིན་ཐོབ་ནས། །གཅིག་པུ་དབེན་པའི་གནས་བསྟེན་ནས། །སྲོག་རྩོལ་གནས་སུ་ཚུད་གྱུར་ན། །ནང་གི་ཚ་གྲང་འདྲེས་པར་ངེས། །ངེས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བར་ངེས། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་རིམ་གྱིས་འགོགས། །ཕྱི་ཡི་སྣང་བ་ན་བུན་ཙམ། །བླ་མེད་ཡུལ་དེས་གནོད་མི་ནུས། །ཡང་དག་དོན་གྱི་དེ་ཉིད་ལ། །བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་གཉིས་སུ་མེད། །སྤྱོད་པ་ལའང་གཉིས་སུ་འདོད། །སྤྱོད་དུ་ཡོད་དམ་མེད་གཉིས་སོ། །སྤྱོད་དུ་ཡོད་པའི་དུས་ཙམ་ན། །ལྐུགས་པ་སྨྱོན་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྱོད། །སྤྱད་དུ་མེད་པའི་དུས་ཙམ་ན། །དེ་ཉིད་སྤྱོད་པའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས། །ཆོས་སྐུ་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་འདོད། །ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་ངོ་བོ་ནི། །ནམ་མཁའི་ཕྱོགས་ཆ་ཁ་གཏིང་མེད། །འདི་ཞེས་བྱ་བར་གདགས་མི་ནུས། །རེ་དོགས་སྤང་བླང་དགག་སྒྲུབ་མེད། །མཛུབ་མོས་ཟླ་བ་སྟོན་པ་བཞིན། །ཚིག་ལ་བརྟེན་ནས་མཚོན་པ་ཙམ། །དོན་ཉིད་རང་ཡང་མ་གྲུབ་པར། །འདི་འདྲ་བསྟན་དུ་ག་ལ་ཡོད། །ཡོད་ན་བསྟན་པས་མཐོང་བར་རིགས། །སྨྲ་བ་མཁན་གྱིས་དོན་སྟོན་ཡང་། །ཚིག་ཕྱིར་བློ་འབྲང་སྙིང་རེ་རྗེ། །ཡོད་མེད་གཉིས་ལས་འདས་པའམ། །རྟག་ཆད་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པ་ལ། །ལན་ཅིག་ཚིག་གིས་མཚོན་དུ་བས། །དེ་ལྟ་བུ་ཡི་མཚན་ཉིད་ལ། །གཟུགས་སྐུ་འབྱུང་བར་ག་ལ་རིགས། །སངས་རྒྱས་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་དེ་ལས་འབྱུང་ངོ་ཟེར། །ང་ནི་དེ་ལ་འཐད་པ་མེད། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། །གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་འབྱུང་བ་ནི། །སེམས་ཅན་སྣང་བ་དག་པ་ལ། །སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །ཇི་ལྟར་འདུག་བཞིན་
༡༢༠ སོ་སོར་སྣང་། །སྣང་བ་ཡིན་ཕྱིར་དེ་ཉིད་མིན། །ཕལ་ལ་སྨྲས་ན་སྐྲག་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་དོན་མི་འཆད། །ཆོས་ཀྱང་ནུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར། །རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་བྱེད་འདི། །སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་བཤད་དོ། །ཚིག་ཏུ་སྨྲས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལོངས། །ཉམས་མྱོང་སྨྲ་ཐབས་ང་ལ་མེད། །རྒྱས་པར་སྨྲ་རུ་སྡུས་ཤིག་ཟེར། །ཚིག་ཏུ་གོ་སླ་སྨྲས་ནས་བཞག །རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།


[edit]

WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
gzhung rtsa 'grel
BDRC Link
VolumeI1CZ3969
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Morrell, Jerry, trans. The Life of Tilopa and the Ganges Mahamudra. Auckland, New Zealand: Zhyisil Chokyi Ghatsal Trust, 2002. (translation of "phyag chen gang+gA ma")
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export