Wylie:Dga' rab rdo rje'i zhal chems tshig gsum gnad du brdeg pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ཆེམས་ཚིག་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེག་པ་
Dga' rab rdo rje'i zhal chems tshig gsum gnad du brdeg pa
Three Statements That Hit on the Vital Points, by Garap Dorje

Damngak Dzö Volume 2 (ཁ་) / Pages 7-9 / Folios 4a4 to 5a3


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༈ རིག་འཛིན་བཞིའི་ཞལ་ཆེམས་འདས་རྗེས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལས༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་ཆེམས་ཚིག་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེག་པ་བཞུགས་སོ༔ ན་མཿཤྲཱི་གུ་རུ་ཡེ༔ རང་རིག་རྟོགས་པའི་གདིང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཡིན་པར་གྲུབ་པ་མེད་པའི་རིག་པ་འདི༔ རང་སྣང་འཆར་ཚུལ་གསེར་ཡིག་ཅན། ཅིར་ཡང་མ་འགགས་པས༔ སྣང་སྲིད་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་དུ་ཤར༔ ཤར་བ་དེ་ཉིད་རང་གི་ཐོག་ཏུ་གྲོལ༔ དེ་དོན་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་དགོངས་འདུས་པ༔ བརྒྱལ་བ་བསླང་ཕྱིར་ཚིག་གསུམ་མན་ངག་འདི༔ འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་གདོས་ཐག་བཅད་པའི་ཕྱིར༔ འཆི་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་སྦོས༔ ཨ་ཨཱི༔ རིག་པ་སྤྱི་བརྟོལ་དུ་བསྟན་པའི་མན་ངག་ནི༔ ངོ་རང་ཐོག་ཏུ་སྤྲད་པ་དང་༔ ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་བཅད་པ་དང་༔ གདིང་གྲོལ་ཐོག་ཏུ་བཅའ་བའོ༔ རང་ངོ་


ཡིན་པ༔ གཞན་ངོ་སྣང་བ༔ ཚུལ་གཉིས་འདྲེས་པ་འཕྲད་པའོ༔ ༔ ཅིར་སྣང་རང་ཡིན༔ སྟོབས་རང་གིས་རང་ཆེ༔ རང་དང་འཕྲད་པའོ༔ མ་ཐོག་ཏུ་མ་དང་འཕྲད༔ བུ་ཐོག་ཏུ་བུ་རང་འཕྲད༔ གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅིག་རང་འཕྲད་པའོ༔ རིག་པ་གཅིག་པུ་རང་དང་འབྲེལ་བ༔ རང་གཅིག་པུ་རང་དང་འབྲེལ་བ༔ གྲོལ་བ་གཅིག་པུ་རང་དང་འབྲེལ་བའོ༔ རང་ཐོག་ཏུ་མཐར་སྣང་གི་ཐག་ཆོད༔ གཅིག་ཐོག་ཏུ་རང་སྣང་གི་ཐག་ཆོད༔ གྲོལ་ཐོག་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཐག་ཆོད་པའོ༔ ༔ རང་ལ་བྱན་ཚུད་པ་ཕྱུག་པོའ་བང་མཛོད་ལྟ་བུའི་གདིང་༔ གཞན་ལ་བྱན་ཚུད་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའི་གདིང་༔ གྲོལ་ས་ལ་བྱན་ཚུད་པ་མཁའ་ལ་མཁའ་ཐིམ་པ་ལྟ་བུའི་གདིང་ངོ་༔ ༔ རང་ཐོག་ཏུ་རང་གྲོལ༔ གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅིག་གྲོལ༔ མ་བུ་གཉིས་སྦྱོར་བའོ། ༔ རང་ངོ་ཤེས་པས་གཞི་དང་ངོ་འཕྲད་པའོ༔ དེའི་ཕྱིར་ན་མ་དང་བུ་འཕྲད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་གྲོལ་ས་གཅིག་པུ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པའོ༔ རང་གིས་རང་གྲོལ་བར་ཤེས་པས་ཐོག་མ་རིག་པ་ཉིད་ལ་ཐག་བཅད་པའོ༔ དེའི་ཕྱིར་དྲི་མས་དྲི་མ་འཁྲུ་བ་དང་༔ རྣམ་རྟོག་ཉིད་ལ་རྣམ་རྟོག་སྟེ་གཉེན་པོ་གཞན་ལ་རག་མ་ལུས་པར་ཐག་བཅད་དོ༔ གཞི་ཉིད་ལས་གྲོལ་བས་གདིང་གང་ཡིན་ཏུ་བཅའ་བའོ༔ དེའི་ཕྱིར་སྦྲུལ་གྱི་མདུད་པ་ཉིད་སྦྲུལ་རང་གིས་གྲོལ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ༔ གཞན་ལྟོས་ཀྱི་རིག་པ་ཚི་ཆད་པས༔ དངོས་གཞི་རང་ཐོག་ཏུ་གཞི་བཅའ་བའོ༔ ༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ༔ འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་བརྒྱལ་ཞིང་ས་ལ་འགྱེལ་ནས་ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཅེས་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཕྱུངས་པས༔ རོ་ལངས་བདེ་བ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་ཕྱག་གཡས་པ་ཕྱུངས་ཏེ༔ བརྒྱལ་བ་སློང་བའི་དོན་དུ་གསང་བའི་ཞལ་ཆེམས་ཚིག་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེག་པ༔ ཕྱག་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་བཻ་ཌཱུ་མཐིང་ཁ་ཞུན་མས་རང་ནན་དུ་བྲིས་པ་བབས་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་སེན་གང་པ་གཅིག་སྣོད་དུ་བབས་


པས། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་བརྒྱལ་བ་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་ཅིང་༔ རྟོགས་པའི་གདིང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ༔ དེའི་ཕྱིར་ན་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྦ་བར་བྱའོ༔ འཆི་ཁ་མའི་ཞལ་གདམས་ཚིག་གསུམ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུངས་པ༔ ལྟ་བའི་དོན་གསེར་ལྟ་བུར་བསྟན་པ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བ་ཚལ་དུ་བབས་པ༔ ཆུ་བོ་དན་ཏིག་གི་མགོར་སྣང་བར་བྱས་པའི་གདམས་ངག་དམ་པ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུགས་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་ལམ༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐད་ཅིག་ལ་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་མན་ངག་རྫོགས་སོ༔


!_rig 'dzin bzhi'i zhal chems 'das rjes kyi yi ge las:_dga' rab rdo rje'i zhal chems tshig gsum gnad du brdeg pa bzhugs so:_na maHshrI gu ru ye:_rang rig rtogs pa'i gding la phyag 'tshal lo:_yin par grub pa med pa'i rig pa 'di:_rang snang 'char tshul gser yig can/_cir yang ma 'gags pas:_snang srid kun kyang chos sku'i zhing du shar:_shar ba de nyid rang gi thog tu grol:_de don bde gshegs kun gyi dgongs 'dus pa:_brgyal ba bslang phyir tshig gsum man ngag 'di:_'khor 'das gnyis kyi gdos thag bcad pa'i phyir:_'chi kha'i zhal chems snying gi dkyil du sbos:_a I:_rig pa spyi brtol du bstan pa'i man ngag ni:_ngo rang thog tu sprad pa dang :_thag gcig thog tu bcad pa dang :_gding grol thog tu bca' ba'o:_rang ngo

yin pa:_gzhan ngo snang ba:_tshul gnyis 'dres pa 'phrad pa'o:_:_cir snang rang yin:_stobs rang gis rang che:_rang dang 'phrad pa'o:_ma thog tu ma dang 'phrad:_bu thog tu bu rang 'phrad:_gcig thog tu gcig rang 'phrad pa'o:_rig pa gcig pu rang dang 'brel ba:_rang gcig pu rang dang 'brel ba:_grol ba gcig pu rang dang 'brel ba'o:_rang thog tu mthar snang gi thag chod:_gcig thog tu rang snang gi thag chod:_grol thog tu the tshom gyi thag chod pa'o:_:_rang la byan tshud pa phyug po' bang mdzod lta bu'i gding :_gzhan la byan tshud pa 'khor los sgyur ba'i rgyal po lta bu'i gding :_grol sa la byan tshud pa mkha' la mkha' thim pa lta bu'i gding ngo :_:_rang thog tu rang grol:_gcig thog tu gcig grol:_ma bu gnyis sbyor ba'o/_:_rang ngo shes pas gzhi dang ngo 'phrad pa'o:_de'i phyir na ma dang bu 'phrad pa lta bu ste grol sa gcig pu yin par ngo shes pa'o:_rang gis rang grol bar shes pas thog ma rig pa nyid la thag bcad pa'o:_de'i phyir dri mas dri ma 'khru ba dang :_rnam rtog nyid la rnam rtog ste gnyen po gzhan la rag ma lus par thag bcad do:_gzhi nyid las grol bas gding gang yin tu bca' ba'o:_de'i phyir sbrul gyi mdud pa nyid sbrul rang gis grol ba lta bu ste:_gzhan ltos kyi rig pa tshi chad pas:_dngos gzhi rang thog tu gzhi bca' ba'o:_:_dga' rab rdo rje yongs su mya ngan las 'da' ba'i tshul bstan pa'i tshe:_'jam dpal bshes gnyen brgyal zhing sa la 'gyel nas kye ma kyi hud ces sgra chen po phyungs pas:_ro langs bde ba 'od kyi dkyil nas phyag g.yas pa phyungs te:_brgyal ba slong ba'i don du gsang ba'i zhal chems tshig gsum gnad du brdeg pa:_phyag g.yas pa'i mthil du bai DU mthing kha zhun mas rang nan du bris pa babs te/_rin po che shel gyi za ma tog sen gang pa gcig snod du babs

pas/_'jam dpal bshes gnyen brgyal ba las grol bar gyur cing :_rtogs pa'i gding dang ldan par gyur to:_de'i phyir na thugs kyi dkyil 'khor du sba bar bya'o:_'chi kha ma'i zhal gdams tshig gsum rgyud thams cad kyi bcud phyungs pa:_lta ba'i don gser lta bur bstan pa:_dur khrod chen po bsil ba tshal du babs pa:_chu bo dan tig gi mgor snang bar byas pa'i gdams ngag dam pa:_sems can thams cad dbugs 'byin par byed pa'i lam:_sangs rgyas kyi zhing du skad cig la grol bar byed pa'i man ngag rdzogs so:

Footnotes[edit]Research Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction Manual
Genre from dkar chag
man ngag sde
BDRC Link
VolumeI1CZ3964
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export