Wylie:Sangs rgyas kyi zhal chems dang po

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་པོ་
sangs rgyas kyi zhal chems dang po
The first legacy, Joyous

Damngak Dzö Volume 2 (ཁ་) / Pages 1-3 / Folios 1b1 to 2a5
First Text in Volume


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༄༅།  །འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མང་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ་བཞུགས་སོ༔ ༔
རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ བུདྡྷ་དྷེ་ཀ་ར་ཡེ་དྷུ་ནཱ་མ༔ བོད་སྐད་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་པོ་ཞེས་བྱ་བ༔ ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཀྱེ་མ་ཀྱེ་མ༔ རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་གསང་སྔགས་ཀྱི་གནད་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག༔ ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ནི༔ ༈ མི་རྟག་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་སྦྱངས༔ ༈ ལུས་འདི་མ་རིག་རྒྱུས་བསྐྱེད་ཕྱིར༔ རིགས་དྲུག་ས་བོན་ཉིད་དུ་གནས༔ རིག་པ་སྐུ་གསུམ་དངོས་ཡིན་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་དུ་ཤར༔ ཡི་གེའི་རྩལ་སྦྱང་རུ་ཤན་དབྱེ༔ དེ་ནས་རྣལ་དུ་དབབ་པའི་ཕྱིར༔ ཉན་ཐོས་བྱང་སེམས་ཁྲོ་བོ་ཡི༔ ལྟ་སྟངས་ཉིད་ཀྱིས་སོར་ཡང་གཞུག༔ གནས་བརྟན་གྲོལ་བའི་གདིང་ཐོབ་ནས༔ ༈ ཕྱི་ནང་བྱ་བ་ཀུན་བཏང་སྟེ༔ གླང་སེང་དྲང་སྲོང་འདུག་སྟངས་བཅའ༔ ངག་ནི་སྨྲ་བ་རྒྱུན་བཅད་ལ༔ སེམས་ནི་སྨིན་ཕྲག་མཁའ་ལ་གཏད༔ སྒོ་ཡུལ་རླུང་གི་གནད་བསྟུན་པས༔ ཡུལ་ལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་སྣང་༔ མངོན་སུམ་གནད་ལས་འབྲལ་མི་བྱ༔ ༈ མི་འགུལ་


གསུམ་ལ་བཞི་བཅས་པས༔ སྣང་བ་བཞི་ཡི་དྲོད་རྙེད་ནས༔ སྡོད་པ་གསུམ་གྱི་ཚད་ཟིན་ཏེ༔ ཐོབ་པ་གསུམ་གྱི་གཟེར་ཐེབས་ན༔ ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་ལྡོག་རེ་ཀན༔ མྱ་ངན་འདའ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ༈ ཅེས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སྨན་འཚོ་བྱད་གཞོན་ནུའི་ལྡུམ་རར༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ས་ལ་འགྱེལ་ཞིང་གདུང་བའི་སྨྲེ་སྔགས་ཕྱུངས་པ༔ ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་ཀྱེ་མ་ཀློང་༔ སྟོན་པ་སྒྲོན་མེའི་འོད་ནུབ་ན༔ འཇིག་རྟེན་མུན་པ་གང་གིས་སེལ༔ ཞེས་བརྗོད་དེ་བརྒྱལ་སངས་པ་དང་༔ འོད་ཕུང་གི་ནང་ནས་ཕྱག་གཡས་པའི་གྲུ་མོ་མན་ཆད་ཕྱུང་ནས༔ རིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་གྱི་ཟ་མ་ཏོག་སེན་གང་བ་ཞིག༔ ཕྱག་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་བབས་ཏེ༔ དེ་ཞལ་ཕྱེ་བས་རིན་པོ་ཆེ་མཐིང་ཁ་ལ་་བཞུ་བའི་ཁུ་བས་བྲིས་པ་བབས་པས་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་རྟོགས་པའི་གདིང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ༔ ས་མ་ཡ༔


rgya gar skad du:_bud+d+ha d+he ka ra ye d+hu nA ma:_bod skad du:_sangs rgyas kyi zhal chems dang po zhes bya ba:_yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas drug pa rdo rje 'chang la phyag 'tshal lo:_kye ma kye ma:_rigs kyi bu rnams gsang sngags kyi gnad thams cad gcig tu dril nas nyams su longs shig:_lus ngag yid kyi sngon 'gro ni:_!_mi rtag snying rje byang sems sbyangs:_!_lus 'di ma rig rgyus bskyed phyir:_rigs drug sa bon nyid du gnas:_rig pa sku gsum dngos yin phyir:_sku gsum yi ge gsum du shar:_yi ge'i rtsal sbyang ru shan dbye:_de nas rnal du dbab pa'i phyir:_nyan thos byang sems khro bo yi:_lta stangs nyid kyis sor yang gzhug:_gnas brtan grol ba'i gding thob nas:_!_phyi nang bya ba kun btang ste:_glang seng drang srong 'dug stangs bca':_ngag ni smra ba rgyun bcad la:_sems ni smin phrag mkha' la gtad:_sgo yul rlung gi gnad bstun pas:_yul la ye shes mngon du snang :_mngon sum gnad las 'bral mi bya:_!_mi 'gul


gsum la bzhi bcas pas:_snang ba bzhi yi drod rnyed nas:_sdod pa gsum gyi tshad zin te:_thob pa gsum gyi gzer thebs na:_khams gsum dag tu ldog re kan:_mya ngan 'da' bar the tshom med:_!_ces sum cu rtsa gsum gyi lho phyogs sman 'tsho byad gzhon nu'i ldum rar:_rdo rje 'chang chen po yongs su mya ngan las 'da' ba'i tshul bstan pa'i tshe:_dga' rab rdo rje sa la 'gyel zhing gdung ba'i smre sngags phyungs pa:_kye ma kyi hud kye ma klong :_ston pa sgron me'i 'od nub na:_'jig rten mun pa gang gis sel:_zhes brjod de brgyal sangs pa dang :_'od phung gi nang nas phyag g.yas pa'i gru mo man chad phyung nas:_rin po che shel gyi za ma tog sen gang ba zhig:_phyag g.yas pa'i mthil du babs te:_de zhal phye bas rin po che mthing kha la bzhu ba'i khu bas bris pa babs pas dga' rab rdo rje rtogs pa'i gding dang ldan par gyur to:_sa ma ya:

Footnotes[edit]Research Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
man ngag sde
BDRC Link
VolumeI1CZ3964
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export