Wylie:Bsam gyis mi khyab pa rnam pa lnga las

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་
bsam gyis mi khyab pa rnam pa lnga las

Damngak Dzö Volume 6 (ཆ་) / Pages 115-117 / Folios 18a6 to 19a2


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༡༡༥ ༈ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས། ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྐབས་སུ། ཆོས་ཉིད་རང་[1]གི་ངོ་བོ་ལས་མི་གཡོ་བར་ཐམས་ཅད་ལ་ཐ་དད་པར་བསྟན་པ། ཐེག་
༡༡༦པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས། སྣང་བྱེད་མཁའ་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །མཐུན་སྣང་རི་བོའི་ཕག་ཏུ་འགྱུར། །རླུང་གི་ཤིང་རྟས་དྲངས་ཤིང་སྤྱོད། །ངེས་པར་[2]རྟོགས་ཀྱང་དེ་ལྟར་མིན། རང་བཞིན་[3]དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །རྣམ་རྟོག་རི་བོའ་ཕག་ཏུ་འགྱུར། །རྟོག་པ་[4]རླུང་གིས་དྲངས་ཤིང་བསྐྱེད། །ངེས་པར་[5]རྟོགས་ཀྱང་དེ་ལྟར་མིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལྟ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་མེད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གནས་ཏེ། རྒྱུ་ཡིས་[6]བསྐྱེད་པ་མེད། རྐྱན་གྱིས་འཇིག་པ་མེད། [7] དཔེས་མཚོན་དུ་མེད། གཉེན་པོས་[8]སྤང་བླང་མེད། ལམ་[9]གྱིས་སྦྱང་དུ་མེད། འབྲས་བུ་[10]ལ་རེ་དོགས་མེད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དུས་[11]ན་ཡོད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གིས་[12]ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་ཡིས་བསྐྱེད་པ་ཡོད་ཅེས་[13]བྱ་བ་ལ་སོགས་བྱའོ་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་[14]དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་[15]སྔོན་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཉིད་[16]རང་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་[17]
༡༡༧སློབ་དཔོན་སེམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའོ། [18] ཡང་དེ་རྟོགས་བྱའི་མ་[19]ཡེ་ཤེས། རྟོགས་པའི་ལྟ་བ། སོ་སོ་རང་རང་གི་རིག་པ། ཆོས་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ། རྣལ་འབྱོར་པ་[20]པའི་ས་དང་པོའོ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ། ཤུབྷྃ།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes[edit]

 1. ངོ་བོ་ཉིད། ལམ་གྲུབ་མཐའ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་།
 2. རང་རེའི་རིའི་རྩེ་མོ་ཁོ་ན་ནས་འཆར་བས།
 3. སེམས་ངོ་བོ་ཉིད།
 4. རང་རང་གི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི།
 5. རང་རང་གི་ཐུབ་མཐའ་བདེན་པ།
 6. རྒྱུ་དངོས་པོའ་ཆོས་མིན་མ་སེམས་མ་གྲུབ་པས།
 7. ངེས་འགྲེ།
 8. སེམས་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པས།
 9. ངོ་བོ་ཉིད་སྦྱངས་པས་བཟང་དུ་མི་འགྲོ་བས།
 10. འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའོ།
 11. ཞེན་ནམ་སྒྲོ་བཏགས་ན།
 12. བྱིང་རྒོད་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་འཇིག །གཟུགས་བརྙན་སོགས་ཀྱིས་མཚོན། རྟོག་པ་སྤངས་ཤིང་མི་རྟོག་པ་སྐྱེ་བོགས་འབྱིན་གྱིས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྦྱང་དུ་རུང་། རྟུན་པ་ཅན་ཚེ་གཅིག་གིས་འབྲས་བུ་ཐོབ། འབྲིང་བར་དོར། ཐ་མ་སྐྱེ་བ་བདུན་ནམ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་ཐོབ་ཏུ་ཡོད་དོ།
 13. ཉམས་མྱོང་དབང་གསུམ་པ་སོགས་ཀྱིས།
 14. དུས་གསུམ་དུ་མི་འགྱུར་བས།
 15. མ་བཅོས་པའི་དོན་གྱི་ན།
 16. ཡེ་ནས་གནས་པས་ན།
 17. འཁོར་འདས་ཐམས་ ཤོག་ལྷེ་༡༡༧༽ ཅད་ལ་བཟང་ངན་མེད་པར་ཁྱབ་པའི་དོན་གྱིས་ན།
 18. འཁོར་འདས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ན།
 19. དེ་བཞིན་ཉིད་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རིམ་གྱིས་སྦྱར།
 20. འདི་ནས་ལམ་སྣ་ཟིན་པས་གསུངས།


Research Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
grol byed khrid
BDRC Link
VolumeI1CZ3968
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export