Wylie:Bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎

Wylie: @#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa bzhugs so//_//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

བྱ་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ - bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po

Topic Information[edit]

khrid phran - Instruction manual

gdams pa - me tog bcud len

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Five Stages Instruction on Chu Len (Living on Extracted Essence).

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ༎ ༎
@#/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa bzhugs so//_//
  • Left side print: ཙ གདམས་ གཅིག་ པ་
tsa gdams gcig pa
  • Right side print: 303

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ།

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཙ གདམས་ (གྲངས་ཀ་) པ་
Left: tsa gdams (tibfolio#) pa
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: མེ་ཏོག་བཅུད་ལེན།
Left: me tog bcud len/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 017 (ཙ་)

Text # in volume: 019

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 303-309

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a2

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 2)

Partial colophon in Tibetan: །ལོ་རྒྱུས་རྫུན་གྱིས་ཕྲེང་བས་ཡིད་བསྒྱུར་ནས། །གདམས་ངག་འདོམས་པའི་བླུན་པོ་ཨེ་མ་མཚར། །བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། བྱ་བྲལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོས་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོ། །དགེའོ༎ ༈ འདིའི་ཁྲིད་ལུང་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནས། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། སྒོམ་སྡེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། གྲུབ་དབང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། རྗེ་བློ་བཟང་སྒོམ་ཆུང་། ཉང་ཚང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ཞབས་དུང་ནམ་མཁའ་སེང་གེ། རི་ཁྲོད་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ། རི་ཁྲོད་པ་ངག་དབང་བསམ་གྲུབ། མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་པའི་སྦྱངས་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་ཞི་བའི་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། །དེས་བདག་ལའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /lo rgyus rdzun gyis phreng bas yid bsgyur nas/_/gdams ngag 'doms pa'i blun po e ma mtshar/_/bcud len gyi gdams pa rim pa lnga pa zhes bya ba 'di ni/_bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang pos gzhan la phan par 'dod pa'i bsam pas yi ger bkod pa'o/_/dge'o//_!_'di'i khrid lung gnyis ka'i brgyud pa/_rgyal ba dge 'dun rgya mtsho nas/_paN chen bsod nams grags pa/_rgyal ba bsod nams rgya mtshos/_sgom sde nam mkha' rgyal mtshan/_grub dbang bkra shis rgyal mtshan/_gnas brtan 'jam dbyangs grags pa/_rje blo bzang sgom chung /_nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma/_zhabs dung nam mkha' seng ge/_ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab/_ri khrod pa ngag dbang bsam grub/_mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan/_'jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan/_'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/_/des bdag la'o//_//

Author: bya bral ba dge 'dun rgya mtsho dpal bzang po

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: rgyal ba dge 'dun rgya mtsho, paN chen bsod nams grags pa, rgyal ba bsod nams rgya mtsho, sgom sde nam mkha' rgyal mtshan, grub dbang bkra shis rgyal mtshan, gnas brtan 'jam dbyangs grags pa, rje blo bzang sgom chung, nyang tshang pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma, zhabs dung nam mkha' seng ge, ri khrod pa 'jam dbyangs shes rab, ri khrod pa ngag dbang bsam grub, mkhan chen dkon mchog rgyal mtshan, 'jam pa'i sbyangs ye shes don grub zhi ba'i rgyal mtshan, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (in the order given in the colophon, Volume 17, p 308-309, 3b7- 4a2)