Difference between revisions of "Wylie:Byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>BotRemoveLinks1
Line 1: Line 1:
::<big>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 3|Back to volume 3 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun]].
 
|title = [[byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople = [[Dalai Lama, 3rd]].
 +
|lineagedata =
 
|author = [[Dalai Lama, 3rd]].
 
|author = [[Dalai Lama, 3rd]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 24: Line 24:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3965]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3965]
 
|notes =  
 
|notes =  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 30: Line 32:
 
|pechaside2 = lam rim khrid
 
|pechaside2 = lam rim khrid
 
|translation = [[Monlam, Dr. Chok Tenzin]], trans. [[The Essence of Superfine Gold]]. Dharamsala, India: [[LTWA]], 2007. [[Mullin, Glenn H.]], trans. [[Selected Works of the Dalai Lama III]]: Essence of Refined Gold. Ithaca, NY: [[Snow Lion Publications]], 1985.
 
|translation = [[Monlam, Dr. Chok Tenzin]], trans. [[The Essence of Superfine Gold]]. Dharamsala, India: [[LTWA]], 2007. [[Mullin, Glenn H.]], trans. [[Selected Works of the Dalai Lama III]]: Essence of Refined Gold. Ithaca, NY: [[Snow Lion Publications]], 1985.
 +
|tbrccontents = No note on contents
 +
|ringutulkunote = The Instructions on Lam-Rim Called "The Quintessence of Gold".
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་]]</span>
 
}}
 
}}
  
Line 46: Line 51:
  
 
gser zhun - lam rim khrid
 
gser zhun - lam rim khrid
 +
 +
:'''TBRC:''' No note on contents
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' The Instructions on Lam-Rim Called "The Quintessence of Gold".
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 56: Line 65:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
===Full Tibetan Text===
 +
<span class=TibUni18>[[བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 127: Line 139:
  
 
'''Scribe:''' None given
 
'''Scribe:''' None given
 +
 +
'''Redactor:''' None given
 +
 +
'''People associated with this text:''' None given
 +
 +
'''Text Lineage:''' None given
 +
  
 
[[Category: Dalai Lama, 3rd]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Dalai Lama, 3rd]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:31, 17 September 2010


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun zhes bya ba bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ - bsod nams rgya mtsho

Topic Information[edit]

gzhung - Instruction manual

gser zhun - lam rim khrid

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Instructions on Lam-Rim Called "The Quintessence of Gold".

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun zhes bya ba bzhugs so//
 • Left side print: ག་ གསེར་ གཅིག་ ཞུན་
ga gser gcig zhun
 • Right side print: 73

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ག་ གསེར་ (གྲངས་ཀ་) ཞུན་
Left: ga gser (tibfolio#) zhun
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར་ (#)
Right: gdams ngag mdzod bka' gdams skor (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: ལམ་རིམ་ཁྲིད་
Left: lam rim khrid
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 003 (ག་)

Text # in volume: 005

Text # in edition: 0043

Master text#: 0043

Begin-End Pages (Western): 73-110

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 19b1

Total # of pages (Western): 38

Total # of pages (Tibetan): 19 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 1, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: ཤཱ་ཀྱའི་དགེ་སློང་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་པོའི་གཟིམ་ཁང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཉི་འོད་རྣམ་པར་འཁྱིལ་བར་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་བར་བྱེད་ནུས་བར་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་བར་ཤོག།

Partial colophon in Wylie: shA kya'i dge slong chos smra ba'i btsun pa bsod nams rgya mtshos dpal ldan 'bras spungs chos kyi sde chen po'i gzim khang dga' ldan pho brang gi nyi 'od rnam par 'khyil bar sbyar ba 'dis kyang bstan pa'i snying po phyogs dus kun tu rgyas bar byed nus bar gyur cig_/bkra shis bar shog/

Author: bsod nams rgya mtsho

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given