Wylie:Mnyam med dwags po bka' brgyud spyi khyab kyi bla mchod bkra shis grags pa'i sgra dbyangs

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 21:40, 16 August 2010 by *>DrlEditorOne (Created page with '::<big>[[མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བླ་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 10 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྒྲ་དབྱངས༎

Wylie: @#/_/mnyam med dwags po bka' brgyud spyi khyab kyi bla ma mchod pa'i cho ga bkra shis grags pa'i sgra dbyangs//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཀུ་སཱ་ལི་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Topic Information[edit]

'ba' ram bka' brgyud - Liturgy

bla mchod - bka' brgyud spyi

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་སྒྲ་དབྱངས༎
@#/_/mnyam med dwags po bka' brgyud spyi khyab kyi bla ma mchod pa'i cho ga bkra shis grags pa'i sgra dbyangs//
 • Left side print: ཐ བླ་ གཅིག་ མཆོད་
tha bla gcig mchod
 • Right side print: 395

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཐ བླ་ (གྲངས་ཀ་) མཆོད་
Left: tha bla (tibfolio#) mchod
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
 • Side B:
 • གཡོན་: བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་
Left: bka' brgyud spyi
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 010

Text # in volume: 024

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 395-431

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 19a7

Total # of pages (Western): 37

Total # of pages (Tibetan): 19

Number of lines per page: 7 (2 lines of 5)

Partial colophon in Tibetan: ཅེས་དད་མོས་འབད་སྩོལ་ཆེན་པོས་གཅེས་པར་རབ་སྡུས་པའི་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཇོད་[1]ལས་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་རིམ་རྣམས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཏུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་གྲལ་མཐའ་འཁོད་པ་ཀུ་སཱ་ལི་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུང་ཡང་ཁྲོད་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

Partial colophon in Wylie: ces dad mos 'bad stsol chen pos gces par rab sdus pa'i gdams ngag rin po che'i mjod[2] las bka' brgyud rin po che'i khrid rim rnams kyis yan lag tu sgrub brgyud 'dzin pa'i gral mtha' 'khod pa ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtshos dpal spung yang khrod tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas kun bzang bde chen 'od gsal gling du bgyis pa dge legs 'phel/

Author: ku sA li karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Translator:

Scribe:

 1. should be མཛོད་
 2. should be mdzod