Difference between revisions of "Wylie:Na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
(Created page with '{{Tibetan Text Metadata |title = . |collection = |author = [[]]. |translator = |scribe = |editor = |redactor = |printer = |publisher = [[]], |place = : |year = . |tibvol = |voln…')
 
Line 1: Line 1:
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
|title = .
+
|title = na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so.
|collection =
+
|collection = [[gdams ngag mdzod]]
 
|author = [[]].
 
|author = [[]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 7: Line 7:
 
|editor =
 
|editor =
 
|redactor =  
 
|redactor =  
|printer =
+
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|publisher = [[]],
+
|publisher = [[Shechen Publications]],
|place = :
+
|place = New Delhi:
|year = .
+
|year = 1999.
|tibvol =
+
|tibvol = ka
|volnumber =
+
|volnumber = 1
 
|totalpages =
 
|totalpages =
 
|totalfolios =
 
|totalfolios =
Line 19: Line 19:
 
|endfolioline =
 
|endfolioline =
 
|linesperpage =
 
|linesperpage =
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 REPLACEVOLUMECITATION]
+
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3963]
 
|notes =  
 
|notes =  
 
}}
 
}}
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20></span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie:<br>
+
Wylie:<br>@#/_na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so//
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 34: Line 34:
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[TEXTTITLETIBETAN]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ VOLUMELETTERTIBETAN༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཀ་༽, ༡༤༧-༡༦༡. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[TEXTTITLEWYLIE]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume VOLUMENUMBER (TIBETANVOLUMELETTERWYLIE), PAGENUMBER-PAGENUMBER. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume VOLUMENUMBER (TIBETANVOLUMELETTERWYLIE), 147-161. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 56: Line 56:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1: Lantsa title
+
:*Line 1: ༄༅། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
:*Line 2: TIBETAN(SANSKRIT)HERE
 
 
:::@#/_/WYLIEHERE/_//
 
:::@#/_/WYLIEHERE/_//
:*Line 3: TIBETANHERE
 
:::@#/_WYLIEHERE//_//
 
 
:*Left side print:  
 
:*Left side print:  
 
::: WYLIEHERE  
 
::: WYLIEHERE  
Line 105: Line 102:
 
'''Number of lines per page:'''  
 
'''Number of lines per page:'''  
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16></span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>ཞེས་ན་རག་དོང་སྤྲུགས་དབང་དོན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འདི་ཡང་བློ་ལྡན་དགེ་སློང་ཨོ་རྒྱན་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་གཉོས་ཀྱི་དགེ་སློང་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་སྦྱར་བའི་ཡི་གི་པ་ནི་ལེགས་གླིང་ཆོས་མཛད་དགེ་སློང་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:'''  
+
'''Partial colophon in Wylie:''' zhes na rag dong sprugs dbang don ji ltar nyams su len pa'i khrid yig 'di yang blo ldan dge slong o rgyan bsod nams kyis bskul ba'i ngor/_gter chen chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis 'tsho ba'i gnyos kyi dge slong rmongs pa dharma shrIs sbyar ba'i yi gi pa ni legs gling chos mdzad dge slong 'gyur med mchog grub kyis bgyis pa dge legs 'phel/
  
 
'''Author:''' [[ ]]
 
'''Author:''' [[ ]]

Revision as of 17:31, 21 May 2010


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie:
@#/_na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

AUTHORNAMETIBETAN - ADDWYLIEHERE

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/WYLIEHERE/_//
 • Left side print:
WYLIEHERE
 • Right side print:
WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
 • བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: TIBETANHERE
Left: WYLIEHERE
 • གཡས་: TIBETANHERE
Right: WYLIEHERE
 • Side B:
 • གཡོན་: TIBETANHERE
Left: WYLIEHERE
 • གཡས་: TIBETANHERE
Right: WYLIEHERE

Volume #:

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western):

Begin Tibetan page and line #:

End Tibetan page and line #:

Total # of pages (Western):

Total # of pages (Tibetan):

Number of lines per page:

Partial colophon in Tibetan: ཞེས་ན་རག་དོང་སྤྲུགས་དབང་དོན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འདི་ཡང་བློ་ལྡན་དགེ་སློང་ཨོ་རྒྱན་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་གཉོས་ཀྱི་དགེ་སློང་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་སྦྱར་བའི་ཡི་གི་པ་ནི་ལེགས་གླིང་ཆོས་མཛད་དགེ་སློང་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

Partial colophon in Wylie: zhes na rag dong sprugs dbang don ji ltar nyams su len pa'i khrid yig 'di yang blo ldan dge slong o rgyan bsod nams kyis bskul ba'i ngor/_gter chen chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis 'tsho ba'i gnyos kyi dge slong rmongs pa dharma shrIs sbyar ba'i yi gi pa ni legs gling chos mdzad dge slong 'gyur med mchog grub kyis bgyis pa dge legs 'phel/

Author: [[ ]]

Translator: [[ ]]

Scribe: [[ ]]