Wylie:Phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i chog phrin las gter mdzod tA ra nA tha'i gsung

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 21:40, 12 August 2010 by *>DrlEditorOne (Created page with '::<big>[[ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོག་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་ཏཱ…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད༎ ༎

Wylie: @#/_/dpal ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i cho ga dang bcas pa phrin las gter mdzod//_//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - tA ra nA tha

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy

sgrub thabs - mgon mthing gtor chog

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད༎ ༎
@#/_/dpal ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i cho ga dang bcas pa phrin las gter mdzod//_//
  • Left side print: ན སྒྲུབ་ གཅིག་ ཐབས།
na sgrub gcig thabs
  • Right side print: 573

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་
dpal ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i cho ga dang bcas pa phrin las gter mdzod

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན སྒྲུབ་ (གྲངས་ཀ་) ཐབས་
Left: na sgrub (tibfolio#) thabs
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: མགོན་མཐིང་གཏོར་ཆོག་
Left: mgon mthing gtor chog
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 029

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 573-591

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 10a7

Total # of pages (Western): 19

Total # of pages (Tibetan): 20 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྒྱལ་ཁམས་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་རང་ལོ་ཉེར་བདུན་པ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའོ།

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang mchog tu gyur pa'i dge ba'i bshes gnyen mang pos bskul ba'i ngor/_rgyal khams pa tA ra nA thas rang lo nyer bdun pa nag pa zla ba'i yar ngo'i tshes brgyad la legs par sbyar ba'o/

Author: tA ra nA tha

Translator:

Scribe: