Difference between revisions of "Wylie:Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
*>BotRemoveLinks1
Line 1: Line 1:
::<big>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 9|Back to volume 9 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig]].
 
|title = [[phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople = [[Karmapa, 9th]].
 +
|lineagedata =
 
|author = [[Karmapa, 9th]].
 
|author = [[Karmapa, 9th]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 24: Line 24:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3971]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3971]
 
|notes =  
 
|notes =  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =  
 
|tibtopic =  
Line 30: Line 32:
 
|pechaside2 = karma kaM tshang
 
|pechaside2 = karma kaM tshang
 
|translation =  
 
|translation =  
 +
|tbrccontents = No note on contents
 +
|ringutulkunote = The General Outline of the Instructions of the Mahamudra (Sahajayoga).
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་]]</span>
 
}}
 
}}
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག། ༎</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ། ༎</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: @#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig/_//<br>
+
Wylie: @#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig bzhugs so/_//<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་]] - [[dbang phyug rdo rje]]
+
[[བཛྲེ་ཤྭ་ར་]] - [[badz+re shwa ra]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 46: Line 51:
  
 
phyag chen - karma kaM tshang
 
phyag chen - karma kaM tshang
 +
 +
:'''TBRC:''' No note on contents
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' The General Outline of the Instructions of the Mahamudra (Sahajayoga).
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་]]. [[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཏ་༽, ༦༣-༧༠. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[བཛྲེ་ཤྭ་ར་]]. [[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཏ་༽, ༦༣-༧༠. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[dbang phyug rdo rje]]. [[phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 09 (ta), 63-70. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[badz+re shwa ra]]. [[phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 09 (ta), 63-70. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 56: Line 65:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
===Full Tibetan Text===
 +
<span class=TibUni18>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 70: Line 82:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག། ༎
+
:*Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ། ༎
:::@#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig/_//
+
:::@#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig bzhugs so/_//
 
:*Left side print: ཏ ཕྱག་ གཅིག་ ཆེན་
 
:*Left side print: ཏ ཕྱག་ གཅིག་ ཆེན་
 
::: ta phyag gcig chen
 
::: ta phyag gcig chen
Line 114: Line 126:
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི། །རྩ་ཚིག་བསྡུས་དོན་དྲན་ཐོ་མདོར་བསྡུས་འདི། །སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཞེས་བྱས་བསྐུལ་བ་ལས། །བཛྲེ་ཤྭ་ར་<ref>རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ།</ref>ཞེས་བྱའི་ཕྱོགས་བཅུ་པས། །རྣམ་ཐོས་རི་བོའི་ངོགས་སུ་བྲིས་པའོ༎ ༎</span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི། །རྩ་ཚིག་བསྡུས་དོན་དྲན་ཐོ་མདོར་བསྡུས་འདི། །སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཞེས་བྱས་བསྐུལ་བ་ལས། །བཛྲེ་ཤྭ་ར་<ref>རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། rje dgu pa dbang phyug rdo rje/ (interlinear scribal note 4b4)</ref>ཞེས་བྱའི་ཕྱོགས་བཅུ་པས། །རྣམ་ཐོས་རི་བོའི་ངོགས་སུ་བྲིས་པའོ༎ ༎</span>
 +
 
 +
'''Partial colophon in Wylie:''' /phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi/_/rtsa tshig bsdus don dran tho mdor bsdus 'di/_/slob dpon phyogs glang zhes byas bskul ba las/_/badz+re shwa ra (see note) zhes bya'i phyogs bcu pas/_/rnam thos ri bo'i ngogs su bris pa'o//_//
 +
 
 +
'''Author:''' [[badz+re shwa ra]] ([[rje dgu pa dbang phyug rdo rje]])
 +
 
 +
'''Translator:''' None given
 +
 
 +
'''Scribe:''' None given
  
'''Partial colophon in Wylie:''' /phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi/_/rtsa tshig bsdus don dran tho mdor bsdus 'di/_/slob dpon phyogs glang zhes byas bskul ba las/_/badz+re shwa ra <ref>rje dgu pa dbang phyug rdo rje/</ref>zhes bya'i phyogs bcu pas/_/rnam thos ri bo'i ngogs su bris pa'o//_//
+
'''Redactor:''' None given
  
'''Author:''' [[dbang phyug rdo rje]]
+
'''People associated with this text:''' None given
  
'''Translator:'''  
+
'''Text Lineage:''' None given
  
'''Scribe:'''
 
 
<references/>
 
<references/>
 
[[Category: Karmapa, 9th]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Karmapa, 9th]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:39, 17 September 2010


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ། ༎

Wylie: @#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig bzhugs so/_//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

བཛྲེ་ཤྭ་ར་ - badz+re shwa ra

Topic Information[edit]

karma kaM tshang - Instruction manual

phyag chen - karma kaM tshang

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The General Outline of the Instructions of the Mahamudra (Sahajayoga).

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་བཞུགས་སོ། ༎
@#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig bzhugs so/_//
 • Left side print: ཏ ཕྱག་ གཅིག་ ཆེན་
ta phyag gcig chen
 • Right side print: 63

First Page Title(s):

 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཏ ཕྱག་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
Left: ta phyag (tibfolio#) chen
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
 • Side B:
 • གཡོན་: ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་།
Left: karma kaM tshang /
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09 (ཏ་)

Text # in volume: 003

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 63-70

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4b3

Total # of pages (Western): 8

Total # of pages (Tibetan): 4 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི། །རྩ་ཚིག་བསྡུས་དོན་དྲན་ཐོ་མདོར་བསྡུས་འདི། །སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཞེས་བྱས་བསྐུལ་བ་ལས། །བཛྲེ་ཤྭ་ར་[1]ཞེས་བྱའི་ཕྱོགས་བཅུ་པས། །རྣམ་ཐོས་རི་བོའི་ངོགས་སུ་བྲིས་པའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi/_/rtsa tshig bsdus don dran tho mdor bsdus 'di/_/slob dpon phyogs glang zhes byas bskul ba las/_/badz+re shwa ra (see note) zhes bya'i phyogs bcu pas/_/rnam thos ri bo'i ngogs su bris pa'o//_//

Author: badz+re shwa ra (rje dgu pa dbang phyug rdo rje)

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given

 1. རྗེ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། rje dgu pa dbang phyug rdo rje/ (interlinear scribal note 4b4)