Wylie:Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi rtsa yig

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 18:18, 27 July 2010 by *>DrlEditorOne (Created page with '::<big>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཡིག་|Click here for unicode Tibetan…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 10 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཡིག༎་

Wylie: @#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi rtsa yig//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ - rgyal mtshan dpal bzang po

Topic Information[edit]

mar pa bka' brgyud - Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་རྩ་ཡིག༎་
@#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi rtsa yig//
  • Left side print: ཕྱག་ གཅིག་ ཆེན་
phyag gcig chen
  • Right side print: 311

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཐ ཕྱག་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
Left: tha phyag (tibfolio#) chen
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  • Side B:
  • གཡོན་: འབའ་ར་བའི་ལུགས།
Left: 'ba' ra ba'i lugs/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 010

Text # in volume: 020

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 311-325

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 8a7

Total # of pages (Western): 15

Total # of pages (Tibetan): 8

Number of lines per page: 7 (2 lines of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཟབ་མོ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ནི། །བླ་མ་ཁྱུང་སྟོན་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་བའི་ངོར། །སྒོམ་ཆེན་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། །གཤོངས་ཆེན་ཡངས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བཀོད་པའོ། །དགེ་འདི་ཡིས་ལྷོ་མུན་པའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་ཉིད་ཡང་དག་པའི་ཉི་མ་ཤར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དཔལ་འབར་དོན་གྲུབ་ཤོག འདི་བཞེངས་དགེ་བས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག

Partial colophon in Wylie: /zab mo gnad kyi gdams pa ni/_/bla ma khyung ston rdo rjes bskul ba'i ngor/_/sgom chen pa rgyal mtshan dpal bzang pos/_/gshongs chen yangs pa'i gzhal yas khang du bkod pa'o/_/dge 'di yis lho mun pa'i gling gi sems can thams cad la/_/chos nyid yang dag pa'i nyi ma shar nas sangs rgyas kyi go 'phang thob par gyur cig/_bkra shis bde legs dpal 'bar don grub shog_'di bzhengs dge bas sangs rgyas myur thob shog

Author: rgyal mtshan dpal bzang po

Translator:

Scribe: