Wylie:Theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 21:52, 27 January 2015 by Jeremi (talk | contribs) (Text replace - "]]. |collection" to " |collection")
Jump to navigation Jump to search

{{Text Wylie |title = theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang |collection = gdams ngag mdzod |associatedpeople = 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]], ngag dbang rdo rje rin chen?, [[thogs med bzang po |lineagedata =yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas, mgon po byams pa, 'phags pa thogs med, slob dpon dbyig gnyen, 'phags pa grol sde, btsun pa rnam grol sde, mchog gi sde, dul ba'i sde, slob dpon seng ge bzang po, ku sA li che chung gnyis, gser gling pa chos kyi grags pa, jo bo rje dpal mar me mdzad, rgyal ba 'brom ston pa spyan snga tshul khrims 'bar, dge bzhes bya yul ba, rgyal sras char chen pa, [1] sgro ston bdud rtsi grags, sangs rgyas sgom pa seng+ge skyabs, mchims nam mkha' grags, mkhan chen seng ge skyabs, mkhas btsun bsod nams ye shes, byang sems bsod nams grags pa rgyal sras thogs med bzang po dpal, grub chen bu d+d+ha srI, don chen kun dga' bzang po, mkhas grub dpal ldan rdo rje, mkhan chen dkon mchog tshul khrims, sgo rum pa kun dga' legs pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug, rje dbang phyug rab brtan, mkhan chen ngag dbang chos grags, 'jam mgon kun dga' bsod nams, bsod nams dbang phyug, lha khang mkhan chen don grub legs bzang, rmor chen kun dga' lhun grub. (in the order given in the colophon, Volume 3, 26a7- 26b3)

The 'ngas gsar pa legs pa'i 'byung gnas:' sa chen kun dga' blo gros, mus chen bsod nams dpal bzang, mus chen chos nyid ye shes, mus chen ye shes rgyal mchog, yongs 'dzin rin po che blo gros rgya mtsho, spal sa skya pa 'jam mgon bla ma ngag sbang rdo rje rin chen, thams cad mkhyen pa mjam dbyangs mkhyen brtse'i sbang po. (in the order given in the colophon, Volume 3, 26b4- 26b5)

The lineage from byang sems bsod nams grags pa: bu ston rin chen grub, thugs sras rin chen rnam rgyal, mkhan chen grub pa shes rab, paN chen dge 'dun grub, 'dul 'dzin blo gros spas pa, paN chen lung rig rgya mtsho, rje skyabs mchog dpal, dben sa pa blo bzang don 'grub, mkhas grub sangs rgyas ye shes, paN chen blo bzang chos rgyan, drung pa brtson 'grus rgya mtsho, rta phug pa dam chos rgyal mtshan, sgrub khang pa sge legs rgya mtsho, phur bu lcog ngag dbang byams pa, yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan, bzhes gnyen blo bzang rgyal mtshan, rgyal sras sems dpa' chen po rin chen blo gsal bstan skyong, 'jam dpal dbyangs dngos mkhyen brtse'i dbang po. (in the order given in the colophon, Volume 3, 26b5 - 26b7)

The lineage from rgyal sras thogs med: lo chen byang chub rtse mo, lo chen grags rgyal, bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal, byams gling paN chen bsod nams rnam rgyal, gser mdog paN chen shAkya mchog ldan, paN chen don yod grub pa, rje btsun kun dga' grol mchog, mkhan chen lung rig rgya mtsho, rje btsun kun dga snying po, rgyal tshab ye shes rgya mtsho, rje yon tan mgon po, grub chen mgon po dpal 'byong, mtshungs med mgon po grags pa, grub dbang mgon po rnam rgyal, rig 'dzin 'jam dbyangs rgya mtsho, kun gzigs phrin las sing rta, rmog lcogs pa kun dga' dge legs, kun dga' lhun grub rgya mtsho, rje bka' brgyud bstan 'dzin?, bla ma karma lhag mthong, grub dbang karma nor bu. in the order given in the colophon, Volume 3, 26b7 - 27a2) |author = 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po |translator = |scribe = |editor = |redactor = |printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6 |publisher = Shechen Publications |place = New Delhi |year = 1999 |tibvol = ga |volnumber = 03 |mastertextnumber = 0048 |totalpages = 53 |totalfolios = 27 |pagesinvolume = 323-375 |beginfolioline = 1a1 |endfolioline = 27a2 |linesperpage = 7 |tbrc = VolumeI1CZ3965 |notes = The colophon for the text lists skya pa 'jam dpal gzhon nu ngag dbang rdo rje rin chen bkra shis grags pa'i rgyal mtshan dpal bzang po as a source for this teaching, but I'm not sure who this is. My best guess is TBRCP811, based on this person's connection to 'jam dbyangs mkhyen brste'i dbang po? |keyword1 = |keyword2 = |topic = Instruction manual |tibtopic = |tibcategory = gzhung |pechaside1 = sems sdom |pechaside2 = rgya chen spyod brgyud |translation = |tbrccontents = No note on contents |ringutulkunote = The Elaborate Mahayana Way of Granting the Bodhisattva Vows Called "The Good Path of Bodhisattvas". |fulltibtext = ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ }}

Full Title[edit]

Tibetan: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @/_/theg pa chen po shin tu rgyas pa'i lugs kyi sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang zhes bya ba bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Tibetan: ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ - Title from དཀར་ཆག་

Wylie: theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang

Author[edit]

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ - 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Topic Information[edit]

gzhung - Instruction manual

sems sdom - rgya chen spyod brgyud

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Elaborate Mahayana Way of Granting the Bodhisattva Vows Called "The Good Path of Bodhisattvas".

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@/_/theg pa chen po shin tu rgyas pa'i lugs kyi sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang zhes bya ba bzhugs so//
 • Left side print: ག་ སེམས་ གཅིག་ སྡོམ།
ga sems gcig sdom/
 • Right side print: 323

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ག་ སེམས་ (གྲངས་ཀ་) སྡོམ་
Left: ga sems (tibfolio#) sdom
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར། (#)
Right: gdams ngag mdzod bka' gdams skor/ (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་བརྒྱུད་
Left: rgya chen spyod brgyud
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 003 (ག་)

Text # in volume: 010

Text # in edition: 0048

Master text#: 0048

Begin-End Pages (Western): 323-375

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 27a2

Total # of pages (Western): 53

Total # of pages (Tibetan): 27 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 2, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་བསྒྲུབ་པ་དང་། དོན་གཉེར་ཅན་གཞན་ལའང་ཕན་པའི་བསམ་པ་བཟང་པོས། ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཆོས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་དུ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐོས་པའི་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་རྨོངས་བརྟུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་འཇམ་དབྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོའི་དཔལ་གྱི་གསུང་རབ་ལ་ཚིག་མཐར་བསྐྱེད་ཚུལ་མི་འགལ་བས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་སྦྱར་བའོ།

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang yongs rdzogs bstan pa'i mnga' bdag khams gsum chos kyi rgyal po dpal sa skya pa 'jam dpal gzhon nu ngag dbang rdo rje rin chen bkra shis grags pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i zhal snga nas kyi thugs bzhed bsgrub pa dang /_don gnyer can gzhan la'ang phan pa'i bsam pa bzang pos/_yongs 'dzin dam pa chos bzhin du spyod pa du ma'i bka' drin las theg pa chen po'i gzhung lugs mang du thos pa'i shAk+ya'i btsun pa rmongs brtul kun tu rgyu 'jam dbyang mkhyen brtse'i dbang pos/_rgyal ba'i sras po thogs med bzang po'i dpal gyi gsung rab la tshig mthar bskyed tshul mi 'gal bas zur brgyan te/_yon tan rin chen du ma'i 'byung gnas dpal e waM chos ldan gyi bla brang thar pa rtser sbyar ba'o/

Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: ngag dbang rdo rje rin chen, thogs med bzang po

Text Lineage: The lineage of those who have obtained the pure, extensive vows and generation of the aspiration of the Mahāyāna tradition: yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas, mgon po byams pa, 'phags pa thogs med, slob dpon dbyig gnyen, 'phags pa grol sde, btsun pa rnam grol sde, mchog gi sde, dul ba'i sde, slob dpon seng ge bzang po, ku sA li che chung gnyis, gser gling pa chos kyi grags pa, jo bo rje dpal mar me mdzad, rgyal ba 'brom ston pa spyan snga tshul khrims 'bar, dge bzhes bya yul ba, rgyal sras char chen pa, [2] sgro ston bdud rtsi grags, sangs rgyas sgom pa seng+ge skyabs, mchims nam mkha' grags, mkhan chen seng ge skyabs, mkhas btsun bsod nams ye shes, byang sems bsod nams grags pa rgyal sras thogs med bzang po dpal, grub chen bu d+d+ha srI, don chen kun dga' bzang po, mkhas grub dpal ldan rdo rje, mkhan chen dkon mchog tshul khrims, sgo rum pa kun dga' legs pa, 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug, rje dbang phyug rab brtan, mkhan chen ngag dbang chos grags, 'jam mgon kun dga' bsod nams, bsod nams dbang phyug, lha khang mkhan chen don grub legs bzang, rmor chen kun dga' lhun grub. (in the order given in the colophon, Volume 3, 26a7- 26b3)

The 'ngas gsar pa legs pa'i 'byung gnas:' sa chen kun dga' blo gros, mus chen bsod nams dpal bzang, mus chen chos nyid ye shes, mus chen ye shes rgyal mchog, yongs 'dzin rin po che blo gros rgya mtsho, spal sa skya pa 'jam mgon bla ma ngag sbang rdo rje rin chen, thams cad mkhyen pa mjam dbyangs mkhyen brtse'i sbang po. (in the order given in the colophon, Volume 3, 26b4- 26b5)

The lineage from byang sems bsod nams grags pa: bu ston rin chen grub, thugs sras rin chen rnam rgyal, mkhan chen grub pa shes rab, paN chen dge 'dun grub, 'dul 'dzin blo gros spas pa, paN chen lung rig rgya mtsho, rje skyabs mchog dpal, dben sa pa blo bzang don 'grub, mkhas grub sangs rgyas ye shes, paN chen blo bzang chos rgyan, drung pa brtson 'grus rgya mtsho, rta phug pa dam chos rgyal mtshan, sgrub khang pa sge legs rgya mtsho, phur bu lcog ngag dbang byams pa, yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan, bzhes gnyen blo bzang rgyal mtshan, rgyal sras sems dpa' chen po rin chen blo gsal bstan skyong, 'jam dpal dbyangs dngos mkhyen brtse'i dbang po. (in the order given in the colophon, Volume 3, 26b5 - 26b7)

The lineage from rgyal sras thogs med: lo chen byang chub rtse mo, lo chen grags rgyal, bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal, byams gling paN chen bsod nams rnam rgyal, gser mdog paN chen shAkya mchog ldan, paN chen don yod grub pa, rje btsun kun dga' grol mchog, mkhan chen lung rig rgya mtsho, rje btsun kun dga snying po, rgyal tshab ye shes rgya mtsho, rje yon tan mgon po, grub chen mgon po dpal 'byong, mtshungs med mgon po grags pa, grub dbang mgon po rnam rgyal, rig 'dzin 'jam dbyangs rgya mtsho, kun gzigs phrin las sing rta, rmog lcogs pa kun dga' dge legs, kun dga' lhun grub rgya mtsho, rje bka' brgyud bstan 'dzin?, bla ma karma lhag mthong, grub dbang karma nor bu. in the order given in the colophon, Volume 3, 26b7 - 27a2)

 1. མུས་སྨན་པའང་ཟེར་ / mus sman pa'ang zer (interlinear scribal note 26b1)
 2. མུས་སྨན་པའང་ཟེར་ / mus sman pa'ang zer (interlinear scribal note 26b1)