Wylie:Theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 21:21, 6 October 2010 by Adam (talk | contribs) (Created page with "{{Tibetan Text Metadata |title = theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba. |collection = gdams ngag mdzod. |associatedpeople = Atīśa, [[thogs m…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Full Title[edit]

Tibetan: ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ།

Wylie: theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba bzhugs so/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

AUTHORNAMETIBETAN - ADDWYLIEHERE

Topic Information[edit]

gzhung - Instruction manual

rtsa ba - lam rim

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: 2) The seven point mind training (Lojong) root text and index.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ།
theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ག་ རྩ་ (གྲངས་ཀ་) བ་
Left: ga rtsa (tibfolio#) ba
  • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' gdams skor
  • Side B:
  • གཡོན་: ལམ་རིམ་
Left: lam rim
  • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 003 (ག་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 8-11

Begin Tibetan page and line #: 4b6

End Tibetan page and line #: 6a4

Total # of pages (Western): 4

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (1 page of 2, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །དེ་ལྟར་རྩ་ཚིག་འདི་ལ་རྒྱས་བསྡུས་དང་གོ་རིམ་འདྲ་མིན་མང་ནའང་། འདིར་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲིད་ཡིག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཀོད་པའོ༎ མངྒ་ལཾ༎

Partial colophon in Wylie: /de ltar rtsa tshig 'di la rgyas bsdus dang go rim 'dra min mang na'ang /_'dir rgyal sras thogs med rin po che'i 'khrid yig ji lta ba bzhin bkod pa'o//_mang+ga laM//

Author: rgyal sras thogs med rin po che

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: none given

People associated with this text: None given.

Text Lineage: None given.