Difference between revisions of "Wylie:Zab lam ni gu chos drug gi khrid yig zab don thang mar brdal ba zhes bya ba bklags chog ma"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
(Created page with '::<big>[[ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས…')
 
*>DrlEditorOne
Line 108: Line 108:
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 51
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 51
  
'''Number of lines per page:''' 7 (2pages of 5, 1 page of 4)
+
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
  
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཅེས་པ་ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་རིམ་རྒྱས་བསྡུས་གབ་འཁྲུགས་མེད་པར་བཀོད་པ་འདི་ཡང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སོ༎</span>
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཅེས་པ་ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་རིམ་རྒྱས་བསྡུས་གབ་འཁྲུགས་མེད་པར་བཀོད་པ་འདི་ཡང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སོ༎</span>

Revision as of 19:50, 15 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མ༎

Wylie: @#/_/zab lam ni gu chos drug gi khrid yig zab don thang mar brdal ba zhes bya ba bklags chog ma//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - tA ra nA tha

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མ༎
@#/_/zab lam ni gu chos drug gi khrid yig zab don thang mar brdal ba zhes bya ba bklags chog ma//
  • Left side print: ན རྩ་ གཅིག་ ཁྲིད།
na rtsa gcig khrid/
  • Right side print: 1

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ཟབ་ལམ་ནི་གུའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ།
zab lam ni gu'i chos drug gi khrid yig zab don thang mar brdal/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན རྩ་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: na rtsa (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་
Left: ni gu chos drug
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012

Text # in volume: 001

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 1-101

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 51a4

Total # of pages (Western): 101

Total # of pages (Tibetan): 51

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པ་ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་རིམ་རྒྱས་བསྡུས་གབ་འཁྲུགས་མེད་པར་བཀོད་པ་འདི་ཡང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་སོ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa zab lam ni gu chos drug gi dmigs rim rgyas bsdus gab 'khrugs med par bkod pa 'di yang tA ra nA thas so//

Author: tA ra nA tha

Translator:

Scribe: