Tibetan:གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ་ལ་ ་ ་ ་

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.
གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ་ལ་ ་ ་ ་
grub chen dam pa sangs rgyas kyis rnal 'byor gyi dbang phyug mi la ras pa la gdams pa'i dam chos sdug bsngal zhi byed kyi snying por dril ba'i rdo rje'i mgur
Damngak Dzö Volume 13 (པ་) / Pages 36-38 / Folios 18b6 to 19b1

Tibetan Text[edit]

༣༦ ༈ །གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ་ལ་གདམས་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོར་བོརདྲིལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་འདི། །གདོན་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་འདུལ་ཙ་ན། །བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འཆའ་བ་ཡིན། །ལུས་ལ་ན་ཚ་བྱུང་ཙ་ན། །དབྱིངས་རིག་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བ་ཡིན། །རྣམ་རྟོག་ཕྲ་མོ་སྐྱེས་ཙ་ན། །ཉོན་མོངས་ལ་འབུར་འཇོམས་གཏོང་བ་ཡིན། །གཅིག་པུར་
༣༧ ལྐོག་ཏུ་ཉལ་ཙ་ན། །རིག་པ་རྗེན་པར་འཇོག་པ་ཡིན། །མང་པོའ་བོའགསེབ་ཏུ་སྡོད་ཙ་ན། །གང་ཤར་གྱི་ངོ་ལ་བལྟ་བ་ཡིན། །བྱིངས་ན་ཕཊ་ཀྱིས་གསེང་བ་ཡིན། །འཕྲོ་ན་རྩ་བ་གཅོད་པ་ཡིན། །རྒོད་ན་དབྱིངས་སུ་འཇོག་པ་ཡིན། །ཤེས་པ་ཡུལ་ཕྱིར་འབྲང་ཙ་ན། །དེ་ཉིད་དོན་ལ་བལྟ་བ་ཡིན། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་འདི། །ལྟས་ངན་བྱུང་ན་གཡང་དུ་བློན། །རྣམ་རྟོག་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །ན་ཚ་བྱུང་ན་བོགས་སུ་འདོན། །འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །འཆི་བ་བྱུང་ན་ལམ་དུ་སློང་། །འཆི་བདག་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་འདི། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ལགས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་ཚིག་ཡིན། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིའི་སྲོག་སྙིང་ཡིན། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་གདམས་ངག་ཡིན། །སྙན་བརྒྱུད་གནད་ཀྱི་མན་ངག་ཡིན། །མན་ངག་ཐབས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཡིན། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པས་རྗེ་བཙུན་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པར་གྱུར་ཏོ། །འདི་ནི་མན་ངག་གི་གནད་བསྡུས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ། དེ་ལ་ལྔ། གདམས་པའི་རྩ་བ་གསུམ། ཉམས་ལེན་གྱི་འཇོག་ལུགས་གཉིས། གེགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་གསུམ། བོགས་འདོན་གྱི་ལམ་ཁྱེར་གསུམ། གདམས་པའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གདོན་བགེགས་ཞི་བྱེད་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འཆའ་བ། །ན་ཚ་ཞི་བྱེད་དབྱིངས་རིག་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བ། རྣམ་རྟོག་ཞི་བྱེད་ཉོན་མོངས་ལ་འབུར་འཇོམས་སུ་གཏོང་བའི་གདམས་ངག་གོ །གཉིས་པ་ནི། གཅིག་པུར་སྡོད་དུས་རིག་པ་རྗེན་པར་འཇོག་པ་དང་། མང་པོའ་གསེབ་ཏུ་གང་ཤར་ཐུག་ཕྲད་དུ་འཇོག་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་བྱིངས་ན་ཕཊ་ཀྱིས་གསེང་བ། །འཕྲོ་ན་རྩ་བ་གཅོད་པ། རྒོད་ན་དབྱིངས་སུ་འཇོག་པ་སྟེ་གསུམ་དང་། ཞར་བྱུང་དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ཤེས་པ་ཡུལ་ཕྱིར་འཕྲོ་ན་དེ་ཉིད་གཅེར་མཐོང་དུ་བལྟ་བའོ། །བཞི་པ་ནི། ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ལེན་པ། ན་ཚ་བོགས་སུ་འདོན་པ། འཆི་བ་ལམ་དུ་སློང་བའོ། །ལྔ་པ་ནི།
༣༨ མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་འདུས། མཁའ་འགྲོའི་སྲོག་སྙིང་། སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་ཡིན་པའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པའོ། །འདི་ལ་ལ་སྟོད་བསྟོདཔ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀྱང་སྣང་ངོ་།། །།


Notes[edit]


Other Information[edit]

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.