Tibetan:སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.
སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་
sems nyid ngal gso'i brgyud 'debs gnas sbyar ma
Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 601-602 / Folios 1a1 to 1b7

Tibetan Text

XXX སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། གནས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ། །རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བྱིན་གྱི་རློབས་ཤིག་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །པོ་ཏ་ལ་ཡི་རི་བོ་རུ། །འཕགས་པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ལ་གསོལ་༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ བྱིན་གྱི་རློབས་ཤིག༴ ལྷ་གནས་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་ཡས་སུ། །བྱང་སེམས་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ལ༴ གསོལ་བ༴ བྱིན་༴ ཤར་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ཏེ་ལོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ༴ གསོལ༴ བྱིན༴ རྡོ་རྗེ་གདན་གི་གདན་ས་རུ། །རྗེ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ༴ གསོལ༴ བྱིན༴ ཁ་སར་པ་ཎི་བཞུགས་གནས་སུ། །རྗེ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ༴༴༴ ཁྲོ་ཕུ་དགའ་ལྡན་གྱི་བཞུགས་གནས་སུ། །རྗེ་བྱམས་པའི་ལོ་ཙཱ་ལ་༴༴༴ འཇམ་དཔལ་གྱི་དགོན་པ་རུ། །བླ་ཆེན་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལ༴༴༴ །གདན་ས་བར་གྱི་བཞུགས་གནས་སུ། །མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ལ༴༴༴ གདན་ཁྲོ་ཕུའི་བཞུགས་གནས་སུ། །མཁས་མཆོག་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་ལ༴༴༴ དགའ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ༴༴༴ རི་ཕུག་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །ཐུགས་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ༴༴༴ དགེ་འཕེལ་ཆོས་རྫོང་ ཞ་ལུས་ཕུག་ནས་གསར་གྱི་འཁྲིས་གི་བཞུགས་གནས་སུ། །ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་ལ་གསོལ༴༴༴ ཞ་ལུའི་ཕུ་ནུབ་སངས་རྒྱས་གླིང་གི་བཞུགས་གནས་སུ། །མཁས་གྲུབ་ཟླ་བ་དཔལ་རིན་ལ༴༴༴ བདེ་རྣམས་ བསམ་ལྡིངས་ཡང་དགོན་གྱི་བཞུགས་གནས་སུ། །འཁྲུལ་ཞིག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན༴༴༴ གཟིམ་ཁང་ རི་ཕུག་ཤར་ཆེན་གྱི་བཞུགས་གནས་སུ། །སྐུ་ཞང་མཁྱེན་རབ་རྗེ་ལ༴༴༴ ས་སྐྱ་བུ་ ཁའུ་སྐྱེས་ལྷས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་སུ། །རྗེ་བཙུན་ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོ་ལ༴༴༴ རི་ཕུག་བླ་བྲང་གི་བཞུགས་གནས་སུ། །ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ལ༴༴༴ ཞ་ལུ་གསེར་ཁང་གི་ཆོས་གྲྭ་རུ། །
XXX འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག༴༴༴ གར་བཞུགས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །འཕགས་མཆོག་བྱམས་པ་སྐལ་བཟང་ལ༴༴༴ བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་གི་བཞུགས་གནས་སུ། །འདྲེན་མཆོག་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་ལ༴ ཆོས་འཁོར་ཤར་ཆེན་གྱི་བཞུགས་གནས་སུ། །དྲིན་ཅན་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་ལ༴༴༴ །ཆོས་འཁོར་ཡང་རྩེའི་བཞུགས་གནས་སུ། །གཅིག་བསྡུས་རིན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་ལ༴༴༴ བདེ་ཆེན་དཔལ་གྱི་བཞུགས་གནས་སུ། །འདྲེན་མཆོག་བློ་བཟང་མཁས་བཙུན༴༴༴ བྱང་གླིང་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །མཚུངས་མེད་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ༴༴༴ ཕྱོགས་མེད་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །ལྕེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས༴༴༴ བསམ་གཏན་ཁང་བུའི་བཞུགས་གནས་སུ། །ཁྱབ་བདག་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་ལ༴༴༴ སྒྲུབ་ཁང་རྣམ་རོལ་ཡང་རྩེ་རུ། །རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང༴༴༴ སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །དྲི་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ༴༴༴ རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ༴༴༴ འབྲལ་མེད་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ཞིག་ཏུ། །དམ་ཆོས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོལ༴༴༴ ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་པ། །སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་འབྱོང་པར་བྱིན་གྱི་རློབས། །སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་ཡི། །ལྟ་བའི་ཟུང་འཇུག་རྟོགས་པར་བྱིན༴ འཛིན་བློས་བཏང་བ་བླ་མའི་གདམས་པ་ཡིས། །སྒོམ་པས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱི་རློབས། སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་བརྒྱུད་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་འདི་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེས་མཛད་པ་ཁ་སྐོང་རྣམས་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་རིམ་པར་སྦྱར་བ་དང༌། ཚར་ཆེན་མན་ཆད་བྱང་གླིང་པ་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་སྦྱར་ཞིང་དེ་ཕྱིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་ཀྱིས་མཛད་པའོ། །སརྦ་དཱ་མཾངྒ་ལཾ་བྷ་ཏུ།།


Notes


Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.