Category:The Catalog of The Treasury of Precious Instructions

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

A translation by Richard Barron of the dkar chag text for the gdams ngag mdzod written by 'Jam mgon kong sprul.

Title: sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smin grol snying po phyogs gcig bsdus pa gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dkar chag bkra shis grags pa'i rgya mtsho.

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྡུས་པ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ - Volume 18, pp 381-547

Pages in category "The Catalog of The Treasury of Precious Instructions"

This category contains only the following page.

Media in category "The Catalog of The Treasury of Precious Instructions"

This category contains only the following file.