Gdams ngag mdzod Catalog

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

This is the Tsadra Foundation's Research Department catalog of the 1999 Shechen edition of the གདམས་ངག་མཛོད་ - See the TBRC scans here.

All Texts

Outline

*gsang sngags rnying ma གསང་སྔགས་རྙིང་མ།
*bka' gdams བཀའ་གདམས།
*sa skya lam 'bras ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས།
*mar pa bka' brgyud མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
*shangs pa bka' brgyud ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད།
*zhi byed dang gcod ཞི་བྱེད་དང་བཅོད།
*dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ།
*khrid skor sna tshogs ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས།
  • jo nang khrid brgya dang dkar chag brgyud yig    ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག