Image file names

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search

Marpa Kagyu མར་པ་བཀའ་བརྒྱུད། mar pa bka' brgyud

Shangpa Kagyu ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད། shangs pa bka' brgyud

Shije and Chod ཞི་བྱེད་དང་བཅོད། zhi byed dang gcod

Kalachakra Jordruk དུས་འཁོར་དང་ཨོ་རྒྱན་བསྙེན་སྒྲུབ། dus 'khor dang o rgyan bsnyen sgrub

Jamgon Kongtrul Lodro Thaye ཁྲིད་སྐོར་སྣ་ཚོགས། khrid skor sna tshogs

Dolpopa ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་ཡིག jo nang khrid brgya dang dkar chag brgyud yig